Hotărârea nr. 100/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava str. Grigore Ureche fn, în vederea amplasării unui chioşc de vânzare legume fructe

 

 

 

R O M Â N I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava str. Grigore Ureche fn, în vederea amplasării unui chioşc de vânzare legume fructe

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.17.656 din 21.05.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.17.657 din 21.05.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică ( solicitant SC Gabycost SRL) a unei parcele de teren în suprafaţă de 12  mp, situate în Suceava, str. Grigore Ureche fn – p.c. 54.137/410, în vederea amplasării unui chioşc de vânzare legume fructe.

Art.2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelei de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                       jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 100 din 27 mai 2010