Hotărârea nr. 10/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea ,serviciului de transport persoane în regim de taxi

                 R O M Â N I A                                                   

           JUDEŢUL SUCEAVA                                                

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

               S U C E A V A

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea

serviciului de transport persoane în regim de taxi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului municipiului Suceava nr. 3195/22.01.2010, Raportul Serviciului autorizare, corp control comercial, Biroul autoritatea locală de transport, nr. 3196/22.01.2010 şi Raportul Comisiei de servicii publice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – emis de ministrul internelor şi reformei administrative;

În temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. ”d” şi alin. 6 lit. “a” punct 14 şi al art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aprobă atribuirea autorizaţiilor taxi cu numerele de ordine: 1, 11, 20, 22, 23, 37, 42, 48, 60, 72, 83, 99, 128, 146, 147, 151, 155, 243 şi 334, conform Anexei, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi va fi declanşată la data intrării în vigoare a  hotărârii.

 

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

             MOCANU VASILE                                                       SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.10  din 28 ianuarie 2010