Hotărârea nr. 1/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea participarii Municipiului Suceava la realizarea proiectului “EVUE – Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa” co-finantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului de cooperare teritoriala URBACT II

                            ROMÂNIA

                   JUDEŢUL SUCEAVA

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                          SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participarii Municipiului Suceava la realizarea proiectului   “EVUE – Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa” co-finantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului de cooperare teritoriala  URBACT II

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr.1828 din 15.01.2010, Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.1829 din 15.01.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară,  juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 2, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată. Cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Art. 1 Se aprobă participarea municipiului Suceava, în calitate de partener, la proiectul

“EVUE – Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa”, proiect co-finantat de Uniunea Europeana  în cadrul Programului de cooperare teritoriala  URBACT II                                                              

Art. 2 Se aprobă contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ce revine municipiului Suceava pentru realizarea proiectului cu titlul “EVUE – Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa” , respectiv 2500 euro, suma ce reprezintă o parte din remuneratia angajatilor delegati in desfasurarea proiectului, precum si costuri in domenii ce au legatura directa cu tematica acestui proiect, si anume: cheltuieli de intretinere, consumabile, ce vor fi raportate catre Uniunea Europeana, ca si contributia Municipiului Suceava in bugetul acestui proiect .

Art.3 Se împuterniceşte domnul Ion Lungu, Primarul municipiului Suceava, să semneze toate documentele legate de proiect pe durata derularii acestuia.

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ

             MOCANU VASILE                                                      SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 1 din 28 ianuarie 2010