Hotărârea nr. 4/2021

HOTĂRÂREA NR. 4 privind mandatarea SC Urbana SA pentru promovarea în instanță a unei acțiuni civile în vederea reglementării situației juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.4

privind mandatarea SC Urbana SA pentru promovarea în instanță a unei acțiuni civile în vederea reglementării situației juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2021,

Analizând referatul de aprobare nr.780 /06.01.2021 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.781/06.01.2021 prin care Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol propune mandatarea SC Urbana SA pentru promovarea în instanță a unei acțiuni civile în vederea reglementării situației juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,

Având în vedere:

  • - situația juridică a imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Tribunei, nr. 13, identificat în CF nr. 100189-C1, 100189 Sibiu, top 448, care în momentul de față nu mai figurează în cartea funciară ca aparținând Statului Român;

  • - obiectul de activitate al SC URBANA SA care constă în administrarea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea publică sau privată a Statului Român și necesitatea acționării pe toate căile legale pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelelor pe care le administrează,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin.1, art.196 alin.(1) lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se acordă un mandat special gratuit în favoarea SC URBANA SA Sibiu, care va fi citată de către toate instanțele judecătorești la sediul acesteia din Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.9, în vederea promovării în instanță a unei acțiuni civile precum și a exercitării căilor de atac care se impun, a executării silite, dacă este cazul, pentru reglementarea situației juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în imobilul situat administrativ în Sibiu, str.Tribunei, nr.13 (str. Lupaș nr.12) și care în momentul de față nu mai figurează în cartea funciară ca aparținând Statului Român, având număr de inventar 1002301 și identificat în CF nr.100189-C1, 100189 Sibiu, top 448.

Art 2. Se acordă un mandat special gratuit în favoarea SC URBANA SA Sibiu pentru formularea unei plângeri penale împotriva persoanelor care se fac vinovate de pierderea dreptului de proprietate a Statului Român asupra imobilului anterior menționat.

Art.3. Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și SC URBANA SA Sibiu, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată Tn Sibiu, la data de 08.01.2021.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor