Hotărârea nr. 3/2021

HOTĂRÂREA NR. 3 privind modificarea și completarea HCL 463/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.3

privind modificarea și completarea HCL 463/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2021, Analizând referatul de aprobare nr.92891/31.12.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.74/04.01.2021 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune modificarea HCL 463/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021,

Având în vedere următoarele:

-HCL nr.463/2020 prin care s-a aprobat nivelul impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2020 publicată în Monitorul Oficial 1269/21.12.2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor cu art.129 alin.2 lit.b) și alin. 4 lit.c, art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin.(1) lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.463/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021, după cum urmează:

 • > Art.1 lit.a. Anexa 1.1- se completează cu un nou subpunct: “impozitul/taxa pe clădire persoane fizice”, care va avea următorul conținut:

“- în cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457'.

 • > La art.1 lit e. Anexa III - se modifică subpunctul 2, care va avea următorul conținut:

“- impozitele aferente mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și combinații de autovehicule".

Art.2. Se aprobă modificarea în consecință a anexelor nr.L1,1.2, II și III la HCL 463/2020 conform anexelor la prezenta hotărâre, astfel:

Anexa 1.1 - Impozit/taxa pe clădire persoane fizice, în ceea ce privește clădirile cu destinație mixtă și termenul de plată al taxei pe clădiri;

Anexa I.2 - Impozitul pe clădiri persoane juridice, în ceea ce privește termenul de plată al taxei pe clădiri;

Anexa II - Impozitul și taxa pe teren, în ceea ce privește termenul de plată al taxei pe teren

Anexa III - Impozitul pe mijloacele de transport, în ceea ce privește impozitele aferente mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și combinații de autovehicule.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al Municipiului Sibiu.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale/publicare în presă/mass-media.

Adoptată în Sibiu, la data de 08.01.2021.


Contrasemnează

Secretar/General

Dorin llie Nistor

cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele (ocale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021

1. in temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 495 lit. f și al art.491 alin. (1) din LEGEA nr. 227/2015 privind CODUL FISCAL Titlul IX -impozite și taxe locale.

Impozit/taxa pe clădire persoane fizice

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice Art. 457 alin. (2)

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

Valorile impozabile pe mp. de suprafață construită desfășurată la clădiri în cazul persoanelor fizice

- Ici/m1 -

Cu instalații de apă. canalizare, electrice. încălzire (condiții cumulative)

lără instalații de apă. canalizare, electrice. încălzire

0

1

4

5

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic.

1100

660

B

Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic

330

221

c

Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic

221

193

D

Clădirc-ancxă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

138

83

E

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și /sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

F

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol,la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Municipiul Sibiu pe zone conform H.C.L. nr.173/2011 modificat prin H.C.L. nr. 132/2014 la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona în cadrul localității

Rangul localității

11

A

2,40

B

2,30

C

2,20

I)

2,10

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidențiale se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0.08% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă (Ici) se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (Ici/mp) titlului IX din Legea 227/2015. Valoarea impozabilă se ajustează funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficienții de corecție următori: 2,40 pentru zona A: 2,30 pentru zona B; 2,20 pentru zona C și 2,10 pentru zona I). Suprafața construită desfășurată se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafeței scărilor și teraselor neacopcritc. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul se reduce cu 0,10.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot 11 electiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită deslășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării, cu 50 % pentru clădirea care arc o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal dc referință, cu 30 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsa intre 50 dc ani si 100 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință și cu 10% pentru o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 dc ani. inclusiv, la dala dc 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

In cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majora, din punct dc vedere fiscal, anul terminării se actualizcaza, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuata recepția la terminarea lucrărilor.

Impozitul calculat prin înmulțirea valorii impozabile cu 0,08% se stabilește la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.

Pentru clădirile nerezidentiaie aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calcuicaza prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport dc evaluare întocmit dc un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului dc referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anterior anului de referință:

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul dc proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului dc referință.

In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:

 • a) impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform ari. 457;

 • b) impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop ncrczidcnțial, indicată prin declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite de 0.5% asupra valorii impozabile stabilite conform ari. 457. Iară a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la ari. 458 alin. (1).

 • c) în cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop ncrczidcnțial. impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei dc 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Pentru clădirile ncrezidențialc aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

In cazul în care valoarea clădirii nerezidențială nu poate fi calculată conform prevederilor dc mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015.

Orice persoană care dobândește, construiește, înstrăinează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, arc obligația dc a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al administrației publice locale în termen de 30 dc zile de la momentul în care s-a produs acestea si datoreaza impozit pe clădiri determinat in noile condiții începând cu data dc 1 ianuarie a anului următor.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerca declarațiilor fiscale, constituie contravenții se și sancționează cu amendă conform legii.

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

l axa pe clădiri se plătește lunar, până la dala de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul dc concesiune, închiriere, administrare ori folosință, excepție făcând contractele dc concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, caz. în care taxa se plătește anual, în doua rate egale, până în data dc 31 martie și 30 septembrie . inclusiv. Această excepție intra în vigoare începând cu data de 01.07.2021 .

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data dc 31 martie a anului respectiv, inclusiv, se acordă o bonificație de 10 %.

Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 de lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată.

In cazul in care contribuabilul deține in proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Sibiu, prevederile privind bonificația si plata pana in 50 de lei se refera la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru plata cu întârziere se calculează majorări de întârziere conform legislației în vigoare.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Anexa 1.2 ik

H(>L ^ 3/^1

Impozitul pe clădiri persoane juridice

l ipul clădirii

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

a. clădiri ncrezidentiale.

1,3 %

b. clădiri rezidențiale

0,2 %

c. clădiri a căror valoare impozabila nu a fost actualizata în ultimii 3 ani anteriori anului de referința

5 %

Impozitul/taxa pe clădirile ncrezidentiale se calculeză prin aplicarea cotei de impozitare de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii, la care se adauga cota adiționala de 16% prevăzută la art 3 alin I lit.a din prezenta hotarare a consiliului local al municipiului Sibiu. Impozitul/taxa astfel calculat se stabilește la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% la care se adauga cota adiționala de 25% prevăzută la art 3 alin I lit.b asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% la care se adauga cota adiționala de 25% prevăzută la ari 3 alin I lit.c asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile a căror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referința, proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 5% la care se adauga cota adiționala de 25% prevăzută la art 3 alin I lit.d asupra valorii impozabile a clădirii.

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aliate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerczidențial.

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate conform legislației în vigoare.

Orice persoană care dobândește, construiește, demolează, distruge, modifică sau înstrăinează o clădire are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază de competență se află clădirea. în termen de 30 de zile de la data dobândirii. înstrăinării sau construirii si datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau ncdepuncrea declarațiilor fiscale, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii.

în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesul ui-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmarea rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii proccsului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților adminsitrativ - teritoriale, concesionate. închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz. persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, cât și pentru eventualele îmbunătățiri ale acestora, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz. în condiții similare impozitului pe clădiri.

Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație ia organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune. închiriere, administrare ori folosință, excepție făcând contractele de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, caz în care taxa se plătește anual, în doua rate egale, până în data de 3! martie și 30 septembrie . inclusiv. Această excepție intră în vigoare începând cu data de 01.07.2021.

Impozitul anual pe clădiri datorat aceluiași buget local de către contribuabilii persoane juridice, de până la 50 Iei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza acelccași unități administrativ teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru plata cu întârziere se calculează majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru:

 • a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee ori casc memoriale, cu excepția spatiilor unde se desfasoara activitate economica;

 • b) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru perioada pentru care proprietarul menține afcctațiunca de interes public.

 • c) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afcctațiunca de interes public.

 • d) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afcctațiunca dc interes public.

 • c) clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprictatca persoanelor prevăzute la an. 3 alin. (1) lit. b) și an. 4 alin. (I) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • f) clădirile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii sociale dc către organizații ncguvernamcntale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • g) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-vcrbal dc recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care sc constată realizarea măsurilor dc intervenție recomandate dc către auditorul energetic în certi ficatul dc performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța dc urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor dc locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/201 !. cu modificările și completările ulterioare;

 • h) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri dc creștere a calității arhitectural-ambientalc a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare

Anexa II ia

HOZ 3/^/

_                  -lei/ha-

Impozitul /laxa pe terenurile amplasate în intravilan

Art. 463

Impozitul și taxa pe teren

In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

-lei/ha-

Zona în cadrul localității

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

Persoane fizice

Persoane juridice

A

8.308

9.139

B

5.796

6.376

C

3.668

4.035

1)

1.940

2.134

Impozitul / taxă pe terenurile amplasate in intravilan

-orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții-Art. 465 alin. (4 )

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categoric de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, respectiv 4. Impozitul/taxa astfel caclulata se majorareza cu procentul de 10% aprobat de consiliul local la art 3 alin. 1 lit. c) din prezenta hotarare pentru persoane juridice. Nivelurile corespunzătoare sunt prezentate in tabelele de mai jos atal pentru persoanele fizice cat si juridice.

- Ici/ha-

Nr crt

Zona

Categoria \ de folosința \

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL

2021

Persoane fizice

Persoane juridice

A

B

C

1)

A

B

C

1)

1

Teren arabil

31

23

21

17

34

25

23

19

2

Pășune

23

21

17

15

25

23

19

17

3

Fâneață

23

21

17

15

25

23

19

17

4

Vie

52

38

31

21

57

42

34

23

5

Livadă

59

52

38

31

65

57

42

34

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

31

23

21

17

34

25

23

19

8

Teren cu ape

17

15

9

X

19

17

10

X

9

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

x

X

X

X

X

X

X

X

Iinpozitul / taxă pe terenurile amplasate in intravilan înregistrate la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, datorate de contribuabili ce au ca activitate agricultura

Art. 465 alin. (6 )

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform nivelurilor aprobate pentru terenul amplasat în extravilan înmulțit cu coeficientul de corecție 2.4 numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au prevăzut în statul, ca obiect de activitate, agricultură:

 • b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în extravilan Art. 465 alin. (7)

- lei / ha -

Categoria de folosință

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

Persoane fizice

Persoane juridice

ZONA

A

A

Teren cu construcții

34

37

Teren arabil

56

62

Pășune

31

34

Fâneață

31

34

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. cil. 5.1

61

67

Vie până la intrarea pe rod

X

X

Livadă pe rod. alta decât cea prevăzută la nr. cri.6.1

62

68

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. cri. 7.1.

18

20

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

7

8

Teren cu amenajări piscicole

37

41

Drumuri și căi ferate

X

X

Teren neproductiv

X

X

Impozitul/taxa pe terenurile situate în extravilan se stabilește anual prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe zone de impozitare și categorii de folosință, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității.

Având în vedere că terenurile amplasate în extravilan sunt situate în zona A, nivelul impozitului se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei A respectiv 2,40. Impoz.il/taxa astfel calculate se majorareza cu procentul de 10% aprobat de consiliul local la art 3 alin I lit.fdin prezenta hotărâre pentru persoane juridice.

Impozitul pe teren se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate conform legislației în vigoare.

Orice persoană care dobândește, modifică de la o categoric de folosință la alta sau înstrăinează un teren are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei raza de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau modificării si datorează/scade impozitul pe teren începând cu data de I ianuarie a anului următor. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declarațiilor fiscale, constituie contravenții și se sancționează cu amendă conform legii.

în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe teren se datorează de locatar. începând cu dala de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul:

 • b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator. începând cu data de I ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing:

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale ia organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune. închiriere, administrare ori folosință. în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Persoana care datorează taxa pe teren arc obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

Taxa pe teren se plătește lunar, pana in data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosința, excepție făcând contractele de concesiune. închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, caz în care taxa se plătește anual, în doua rate egale, până în data de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Această excepție intră în vigoare începând cu data de 01.07.2021.

Impozitul anual pe teren datorat/datoratc aceluiași buget local de către contribuabilii persoane juridicc/persoane fizice, de până la 50 Ici inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza acclceași unități adminsitrativ teritoriale, suma de 50 Ici se referă la impozitul pe teren cumulat.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, inclusiv, se acordă o bonificație de 10 %.

Sc acordă scutire de la plata impozitului pe teren pentru:

 • a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afcctațiunea de interes public.

 • b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afcctațiunea de interes public,

 • c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afcctațiunea de interes public,

 • d) terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprielatca persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (I) lit. b) și art. 4 alin. (11 din Legea nr. 341/2004. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvcrnamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.


/

_________ __ _ _____ ___ ___ __Anexa III ^a. Met

Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 470 alin. (2)

Mijloc de transport cu tracțiune mecanica

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL

2021

lei / 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Persoane fizice

Persoane juridice

Tipul de autovehicule

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv

9

10

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

10

11

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusiv

20

22

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm' și 2600 cm’ inclusiv

80

88

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm’ și 3000 cm’ inclusiv

159

175

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm’

320

352

7. Autobuze,autocare, microbuze

27

30

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

33

36

9. Tractoare înmatriculate

20

22

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

lei / 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Persoane fizice

Persoane juridice

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm’.

4

4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm’.

5

6

2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

110 lei/an

121 lei/an

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

respective.


In cazul unui ataș, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele

In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul mijloacelor de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motorfoare eu sistem de suspensie pnematică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

2 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică dc 13 tone

0

151

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

151

419

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

419

590

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică dc 18 tone

590

1.335

5. Masa dc ccl puțin 18 tone

590

1.335

3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică dc 17 tone

151

263

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică dc 19 tone

263

541

3. Masa dc ccl puțin 19 tone, dar mai mică dc 21 dc tone

541

702

4. Masa de ccl puțin 21 tone, dar mai mică dc 23 dc tone

702

1.082

5. Masa dc ccl puțin 23 tone, dar mai mică dc 25 de tone

1.082

1.682

6.Masa dc cel puțin 25 tone, dar mai mică dc 26 de tone

1.082

1.682

7. Masa de ccl puțin 26 tone

1.082

1.682

4 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică dc 25 tone

702

712

2. Masa dc ccl puțin 25 tone, dar mai mică dc 27 tone

712

1.1 II

3. Masa de ccl puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

LIII

1.764

4. Masa dc cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.764

2.617

5. Masa dc ccl puțin 31 tone, dar mai mică de32 tone

1.764

2.617

6. Masa dc ccl puțin 32 tone

1.764

2.617

In cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

Impozitul

în Ici/an)

Ax(e) motorțoa re cu sistem de suspensie pnematică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică dc 14 tone

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică dc 16 tone

0

0

3. Masa dc cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

5. Masa dc ccl puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

366

6. Masa dc ccl puțin 22 tone, dar mai mică dc 23 tone

366

473

7. Masa dc ccl puțin dc 23 tone, dar mai mică dc 25 tone

473

853

8. Masa de ccl puțin dc 25 tone, dar mai mică dc 28 tone

853

1.496

9. Masa de ccl puțin 28 tone

853

1.496

2+2 axe

1. Masa de ccl puțin 23 tone, dar mai mică dc 25 tone

146

341

2. Masa de ccl puțin 25 tone, dar mai mică dc 26 tone

341

561

3. Masa dc ccl puțin 26 tone, dar mai mică dc 28 tone

561

824

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică dc 29 tone

824

994

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

994

1.633

6. Masa de ccl puțin 31 tone, dar mai mică dc 33 tone

1.633

2.266

7. Masa de ccl puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.266

3.441

8. Masa dc ccl puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.266

3.441

9. Masa dc cel puțin 38 tone

2.266

3.441

2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.803

2.510

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.510

3.412

3. Masa de cel puțin 40 tone

2.510

3.412

3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.594

2.213

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.213

3.061

3. Masa de cel puțin 40 de tone, dar mai mică de 44 tone

3.061

4.528

4. Masa de cel puțin 44 tone

3.061

4.528

3+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

907

1.097

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.097

1.638

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.638

2.608

4. Masa de cel puțin 44 tone

1.638

2.608

Remorci, semiremorci sau rulote:

Art. 470 alin. (7)

Capacitate

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

Impozitul în lei

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Pentru remorci, semiremorci sau rulote:

X

X

a) până la o tonă inclusiv

10

11

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

37

41

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

58

64

d) peste 5 tone

69

76

Art. 470 alin. (X)


Mijloace de transport pe apă

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2021

Impozitul în lei

Persoane fizice

Persoane juridice

1.Luntre, bărci tară motor folosite pentru pescuit și uz personal

23

25

2. Bărci iară motor folosite în alte scopuri

62

68

3. Bărci cu motor

231

254

4. Nave de sport și agrement

4.1.Ambarcațiune de agrement cu motor de până la 20CP (15KW) inclusiv

231

254

4.2.Ambarcațiune de agrement cu motor de peste 20CP (15K.W) și 50CP (37.28KW) inclusiv

352

387

4.3.Ambarcațiune de agrement cu motor de peste 50CP (37,28KW) și 100CP (74.57KW) inclusiv

588

647

4.4.Ambarcațiune de agrement cu motor de peste 100CP (74.57KW) și 125CP (93.21 KW) inclusiv

784

862

4.5 Ambarcațiune de agrement cu motor de peste 125CP (93,21 KW)

1231

1354

4.6.Ambarcațiune de agrement cu vele și motor indiferent de capacitate

1231

1354

5. Scutere de apă

231

254

6. Remorchere și împingătoare

X

X

a. până la 500 CP inclusiv

614

675

b. peste 500 CP și până la 2000 CP inclusiv

1.001

1.101

c. peste 2000 CP până la 4000 CP inclusiv

1.538

1.692

d. peste 4000 CP

2.461

2.707

7.Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

200

220

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale

X

X

a. cu capacitatea de încărcare până la 1500 t inclusiv

200

220

b.cu capacitatea de încărcare de peste 1500 l și până la 3000 l inclusiv

308

339

__c. cu capacitate de încărcare de peste 3000 l

539

593

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculcaza in funcție de lipul mijlocului de transport.

In cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 tone impozitul se calculcaza in funcție de capacitatea cilindrica a acestora, prin îmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu nivelurile prevăzute de lege. Impozitul astfel calculat se majorează cu 10%, procentul aprobat de consiliul local la art 3 alin 1 lit.g din prezenta hotarare doar pentru persoane juridice.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai marc de 12 tone si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) dc transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai marc de 12 tone impozitul se stabilește în suma fixa în lei/an în funcție dc numărul axelor, dc masa totală maximă autorizată, dc sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevăzute de lege.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul sc stabilește în funcție de masa totală maximă autorizată, prin înmulțirea nivelurilor prevăzute dc lege, majorate cu procentul de 10% aprobat dc consiliul local, doar pentru persoane juridice.

In cazul mijloacelor dc transport pe apa impozitul se slabiicstc prin înmulțirea nivelurilor prevăzute dc lege majorate cu procentul dc 10% aprobat de consiliul local.

In cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc dc transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație ia organul fiscal local în a cărui rază teritorială dc competență arc domiciliul, sediul sau punctul dc lucru, după caz, în termen de 30 de zile dc la dala înmatriculării/înrcgistrării, și datorează impozit pc mijloacele de transport începând cu data dc 1 ianuarie a anului următor.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pc întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pc mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul dc leasing financiar;

 • b) locatarul arc obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență sc înregistrează mijlocul dc transport, în termen dc 30 dc zile dc la data procesul ui-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită dc o copie a acestor documente;

 • c) la încetarea contractului dc leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul loca! competent, în termen dc 30 dc zile de la data încheierii procesul ui-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

Impozitul asupra mijloacelor de transport sc plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări dc întârziere calculate conform legislației în vigoare.

Impozitul anual pc mijloace dc transport datorat/datorate aceluiași buget loca! de către contribuabilii persoane juridicc/persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an dc către contribuabilii persoane fizice, până la data dc 31 martie a anului respectiv, inclusiv, sc acordă o bonificație dc 10 %.


Contrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor