Hotărârea nr. 2/2021

HOTĂRÂREA NR. 2 privind validarea Dispoziției nr. 2239/22.12.2020 și a Dispoziției nr. 2271/24.12.2020, emise de Primarul Municipiului Sibiu, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ffinrrr,

______________________S _______________________.

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.2

privind validarea Dispoziției nr. 2239/22.12.2020 și a Dispoziției nr. 2271/24.12.2020, emise de Primarul Municipiului Sibiu, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2021, Analizând referatul de aprobare nr.591/06.01.2021 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.725 /06.01.2021 prin care Direcția Economică - Birou Buget propune validarea Dispoziției nr. 2239/22.12.2020 și a Dispoziției nr. 2271/24.12.2020, emise de Primarul Municipiului Sibiu, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

Având în vedere:

-adresa nr. 24523/2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 1.000,00 mii lei, sumă alocată Municipiului Sibiu, pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2020, în baza căreia Primarul Municipiului Sibiu a emis Dispoziția nr.2239/22.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

-subvențiile încasate de la bugetul de stat, peste nivelul prevăzut în bugetul local, pentru finanțarea sănătății și pentru decontarea cheltuielilor cu izolarea și carantina în contextul actual al pandemiei cauzate de COVID-19, pentru care Primarul Municipiului Sibiu a emis Dispoziția nr.2271/24.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2, art.49 alin.4 și 7 și art. 82 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din H.G. nr. 1100 / 2020 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), art.139 alin.3 și ale art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă validarea Dispoziției nr.2239/22.12.2020 și a Dispoziției n». 2271/24.12.2020, emise de Primarul Municipiului Sibiu, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.

Art.2. Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 08.01.202'i

Președinte de ședință


/ I Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor