Hotărârea nr. 1/2021

HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5HOTĂRÂREA NR.1

privind utilizarea excedentului bugetar

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2021,

Analizând referatul de aprobare nr.592/06.01.2021 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.723 /06.01.2021 prin care Direcția Economică propune utilizarea excedentului bugetar,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), art.139 alin.3 și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020, din excedentul bugetar al anilor precedenți cumulat la finele anului 2019, pentru sursa de finanțare integral de la bugetul local - sursa A - cu suma de 120.698.942,56 lei.

Art.2. Se aprobă utilizarea întregului excedent bugetar pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă care se pot crea până la aprobarea bugetului local pentru anul 2021, iar după aprobarea acestuia, utilizarea integrală a excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2021, astfel:

  • - pentru sursa de finanțare integral de la bugetul local - sursa A - în sumă de 291.510.526,62 lei;

  • - pentru sursa de finanțare credite externe - sursa B - în sumă de 7.436.226,84 lei.

  • A rt.3. Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 08.01.2021.


Contrasemnează

Secretar General

Dorin îlie Nistor