• Hotărârea 35/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2021
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂRE NR. 33 privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu și a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 32 pentru modificarea Hotărârii nr. 270/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea proiectului "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 31 pentru modificarea Hotărârii nr. 31/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind actualizarea componenței comisiei locale de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.01.2021
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Bratislava" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor nr. 1
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind modificarea metodologiei de pregătire și organizare a licitației publice pentru închirierea a trei spații neamenajate, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aprobată prin H.C.L. nr. 41/2019, modificată de H.C.L. nr. 93/2019 și H.C.L. nr. 25/2020
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2021 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației "Orașe Energie în România"
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 21 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi a investiției efectuate la imobilul proprietatea publică a Municipiului Sibiu - "Parc Piața Cluj"
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 20 privind repartizarea a 5 (cinci) locuințe pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de Agenția Națională pentru Locuințe, unor familii care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 19 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 375 mp, situate în Sibiu str. Calea Șurii Mici FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 18 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 13.058 mp , situat în Sibiu, în zona blocurilor din Cartierul Țiglari
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 17 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația de drum, situat în Sibiu, zona Șoselei Alba Iulia
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 16 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 112 mp, situat în Sibiu str. Irisului FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 15 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 14 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 1.920 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzii Viile Sibiului
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 13 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 337 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Triajului, nr. 6
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 12 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 11 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 10 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții în suprafață de 492 mp din CF nr. 130601 Sibiu și în suprafață de 668 mp din CF nr.131302 Sibiu, aferente Grădiniței cu PP nr. 16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 19-21
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 9 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare incintă cimitir – zona intrării principale din str. C. Dumbrăvii", proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 8 privind aprobarea ieșirii din indiviziune și a dezmembrării, cu redistribuirea suprafețelor de teren deținute în cote-părți de statul român și coproprietarii persoane fizice, asupra imobilului - teren în suprafață totală de 385 mp, înscris în CF nr. 119115 Sibiu, nr. cadastral 119115, situat în Sibiu, str. Negoi nr.46, prin diminuarea suprafeței aferente statului contra unei sulte aferente
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 7 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a două parcele de teren în suprafață totală de 15 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Bd. Mihai Viteazu nr.3, în vederea creării unui acces la parter, respectiv reglementării situației scărilor de acces la subsol existente, la clădirea proprietatea societății Aral MTB S.R.L., situată în Sibiu, Bd. M. Viteazu nr.3
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 6 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a subteranului a două parcele de teren în suprafață totală de 34 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, P-ța Aurel Vlaicu F.N., în vederea extinderii suprafeței subteranului deja concesionat societății IMOBILIARE ROYAL SRL pentru amenajarea de parcări la subsol
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 5 pentru aprobarea unui Acord de parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șelimbăr pentru realizarea proiectului "Tren Periurban Sibiu"
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind mandatarea SC Urbana SA pentru promovarea în instanță a unei acțiuni civile în vederea reglementării situației juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind modificarea și completarea HCL 463/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind validarea Dispoziției nr. 2239/22.12.2020 și a Dispoziției nr. 2271/24.12.2020, emise de Primarul Municipiului Sibiu, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar