Proces verbal din 31.01.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 31.01.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 31.01.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 12,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr.82/2020 în temeiul art. 133 alin.l, art.134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și a serviciilor publice participă: d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Tiberiu-Cornel Drăgan, dl.secretar general Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Mariana Hașu. d-na Mirela Gligore, d-na Camelia Burlacu, d-na Simona Pop, d-na Mihaela Sabău, dl.Marius Lunca, dl.Lucian Vizantie, d-na Adina Goța, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.

D-na primar Astrid Cora Fodor: Bună ziua.

Doamnelor și domnilor consilieri bine ați venit la ședința Consiliului Local, ședință convocată în conformitate cu prevederile legale. Sunt prezenți toți cei 22 de consilieri drept urmare predau conducerea ședinței d-nei consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas, Consiliul Local fiind legal constituit. Doamna consilier aveți cuvântul.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

în conformitate cu dispozițiile art.138 alin.15 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din luna decembrie 2019.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din ziua de 17.12.2019.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.

Procesul verbal a fost aprobat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

în conformitate cu Codul Administrativ art. 135 alin.7 , supun aprobării dumneavoastră Proiectul Ordinii de zi inclusiv ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Mulțumesc. Ordinea de zi și cea suplimentară a fost aprobată.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 1. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric.

- inițiator consilier local loan Stroie.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.3/2020 privind scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric, cu unanimitate de voturi (22 pentru)..

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului „Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu”.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.4/2020 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului „Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu”, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.l la HCL nr. 115/2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, ca urmare a reevaluării acestora.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2020 pentru modificarea anexei nr.l la HCL nr. 115/2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 4.   Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, ca urmare a reevaluării acestora.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.6/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale apartamentelor nr. 31 și 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr.l3, bl.l, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale, ca urmare a reevaluării acestora.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Sunt abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.7/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale apartamentelor nr. 31 și 74 situate în Sibiu, str, Gladiolelor nr.13, bl.l, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea SC URBANA SA a imobilului-teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 26.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? Abțineri ? împotrivă?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.8/2020 privind transmiterea în concesiunea SC URBANA SA a imobilului-teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 26, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr. 52. identificat cu nr. cad. 130619 în suprafață de 275 mp.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? Abțineri ? împotrivă?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/2020 privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sihiu, str. Trandafirilor nr. 52, identificat cu nr. cad. 130619 în suprafață de 275 mp, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui imobil -

teren de construcții în suprafață de 70 mp. aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilan, în vederea edificării unei platforme de evacuare la construcția Centru Comercial “Festival Centrum Sibiu” situată în str. Lector nr. 1-3.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? Abțineri ? împotrivă?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 10/2020 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui imohil -teren de construcții în suprafață de 70 mp. aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilan, în vederea edificării unei platforme de evacuare la construcția Centru Comercial “Festival Centrum Sibiu” situată în str. Lector nr. 1-3, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 9. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren în suprafață de 4.318 mp identificat cu nr. cadastral 130629, care va avea destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 1/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren în suprafață de 4.318 mp identificat cu nr. cadastral 130629, care va avea destinația: drum, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Tumișor”- Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului, modificată și completată prin H.C.L. nr.311/2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.12/2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor”- Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului, modificată și completată prin H.C.L. nr.311/2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, nr.4.

Se supune la vot.

Cine este pentru acest proiect? Abțineri ? împotrivă?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.13/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren proprietatea Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, nr.4, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 12. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp. din Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N., proprietatea Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 14/2020 privind retragerea din administrarea Serviciului public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp. din Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N., proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent locuințelor A.N.L. situate în Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr.l A, bl. 18, valabil pentru anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 15/2020 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent locuințelor A.N.L. situate în Sibiu, str, Prof. Aurel Decei nr.lA, bl, 18, valabil pentru anul 2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru),

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 pct.3 lit.e) din Contractul de administrare nr. 106/2008 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.16/2020 privind modificarea art.3 pct.3 lit.e) din Contractul de administrare nr. 106/2008 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104 - 114” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l7/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104 - 114” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanumitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STÂNGA” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l8/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STANGA” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 19/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021. cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas :

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 20/2020 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.21/2020 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.22/2020 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistentă Socială pentru anul 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu precum si a metodologiei privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului și susținătorii lor legali din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020.

 • - inițiator viceprimar Corina Bokor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.23/2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu precum si a metodologiei privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului si susținătorii lor legali din cadrul Direcției de Asistentă Socială Sibiu pentru anul 2020. cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.24/2020 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Metodologiei privind pregătirea și organizarea licitației publice pentru închirierea a trei spații neamenajate, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aprobată prin HCL nr. 41/2019 modificată de HCL nr. 93/2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.25/2020 pentru modificarea Metodologiei privind pregătirea și organizarea licitației publice pentru închirierea a trei spatii neamenajate, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aprobată prin HCL nr. 41/2019 modificată de HCL nr. 93/2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 24.    Proiect de hotărâre privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, concesionarea, prin licitație publică, a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.26/2020 privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, concesionarea, prin licitație publică, a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 25. Proiect de hotărâre privind virarea la bugetul local a veniturilor provenite din administrareaparcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică și în Centrul Istoric

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.27/2020 privind virarea la bugetul local a veniturilor provenite din administrarea parcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică și în Centrul Istoric, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 26. Proiect de hoărâre pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.28/2020 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.29/2020 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea si organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea mobilierelor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate pe aleea de acces în Grădina Zoologică.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.30/2020 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea mobilierelor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate pe aleea de acces în Grădina Zoologică, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2020

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? Abțineri ? împotrivă?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.31/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Se supune la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/2020 privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu, în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, cu unanimitate de voturi (22 pentru),

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu, în calitate de membru al Asociației “Orașe Energie în România”

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.33/2020 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu, în calitate de membru al Asociației “Orașe Energie în România”, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între str. Gladiolelor, str. Râului, str. Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între str. Lungă, str. Târgul Cailor și str. Popa Șapcă” din Municipiul Sibiu

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul a fost adprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.34/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între str. Gladiolelor, str. Râului, str. Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între str. Lungă, str. Târgul Cailor și str. Popa Șapcă” din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.35/2020 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității dc instituire/actualizare a taxelor speciale, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire și a cuantumului acesteia.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor .

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamna președinte am un amendament.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Poftiți.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri, am predat amendamentul doamnei președinte de ședință dar înainte să îi dăm citire aș vrea să vă dau și câteva explicații. La finele anului trecut a apărut o lege care modifică Legea 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcții), această lege prevede o serie întreagă de modificări care sunt foarte importante și unele din ele necesită reorganizări importante în cadrul Direcției Arhitect Șef și nu numai și la alte instituții implicate. Am constituit un grup de lucru și am analizat toate aceste aspecte punându-le la punct într-o agendă și un calendar. In cadrul acestor discuții, întâlniri, bineînțeles că am discutat și despre această taxă și am stabilit, consultându-ne și urmărind ce se întâmplă și în alte primării din România, nu numai noi singuri am avut idei în direcția aceasta, ca această taxă să fie stabilită într-o sumă fixă și să se aplice un procent asupra valorii taxei de autorizare. Atât de mult am discutat pe chestia aceasta că la redactare în loc să apară valoare de autorizare a apărut valoarea investiției. Diferența este de la cer la pământ. Din păcate, numai ieri am observat-o că, ieri am avut din nou o întâlnire cu grupul de lucru, întâlnire în care noi am dorit să stabilim situațiile justificate de a cere o astfel de excepție, în paranteză fie zis noi ne-am propus ca la ședința ordinară din luna februarie să vă prezentăm acest regulament spre aprobare și cu ocazia aceea, analizând anexa am observat că în loc de valoarea taxei de autorizare scrie valoarea investiției. Ca să vă dau un simplu exemplu, la o investiție de un milion de lei, ar fi trebuit să plătească o mie plus încă o sută de mii deci este absurd dacă ne gândim la taxa de autorizare și dacă vorbim de un spațiu a unei persoane fizice fără destinație de locuință unde plătește 1% deci valoarea taxei de autorizare este de 1% din un milion și din asta încă 10% ar însemna că va plăti o mie de lei taxă specială deci o mic plus o mie ar fi taxa specială două mii de lei și nu o sută și o mie de lei. Din acest motiv am propus amendamentul, a fost o eroare și o putem corecta așa că după ce se citește amendamentul vă rog să se supună spre aprobare cu amendament.

Dl. consilier Adrian- Cosmin Bibu:

Stimată doamnă primar, stimați consilieri bineînțeles că voi susține și voi vota această taxă pentru că am încredere în decizia doamnei primar dar, vă spun sincer că săptămâna aceasta am avut o serie de întâlniri cu cetățeni persoane fizice respectiv persoane juridice-investitori și oamenii mi-au explicat în felul următor, toți mi-au spus: domnule, e bine să fie o taxă să se obțină autorizațiile de construire mai repede. De ce? Pentru că, de exemplu dacă astăzi sunt două sute de apartamente pe piață vorbim la investitori și dacă nu ies autorizațiile de construire destul de repede, în loc să fie două mii de apartamente sunt numai două sute și două mii de cumpărători și atunci automat prețul la apartament crește. Bun, e în regulă, dar totodată oamenii aceștia m-au întrebat, cum va rezolva Primăria și eu am spus că nu știu și vreau să întreb. Ce se întâmplă? Din punctul lor de vedere acest departament este subdimensionat, am înțeles că în organigramă sunt zece posturi iar angajați sunt efectiv șase. întrebarea mea și a lor ar fi următoarea, faptul că o mie de lei spun ei și pentru o persoană fizică și pentru o persoană juridică e aproape nimic și multe persoane fizice vor plăti, dacă oamenii aceștia nu erau înainte în stare în treizeci de zile să dea aceste autorizații cum vor reuși să o facă aceiași oameni în șapte zile în condițiile în care nu vor primi ei banii- să spui că da, oamenii lucrează sâmbătă și duminică și vor trage de ei- banii îi va primi Primăria și întrebarea lor era următoarea: va face Primăria cu aceste venituri suplimentare un alt departament care va angaja oameni și se va ajunge ca treaba să meargă mai repede? Și o altă întrebarea a mea personală- că eu nu am mai ajuns să mă întâlnesc cu un jurist, numai ce am citit în presă de la domnul Deleanu, am înțeles că acest regulament de instituire a unei taxe trebuie pus în dezbatere publică timp de treizeci de zile și aici vreau să îl întreb și pe domnul secretar dacă este corect sau nu? Și doamna primar dacă desemnează pe cineva să ne răspundă, să ne răspundă doamna sau dumneavoastră?

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Domnule consilier, vă vom răspunde pe rând.

La unele din probleme pe care le-ați ridicat vă voi răspunde eu, la cealaltă problemă va răspunde domnul secretar și dacă este nevoie doamna Arhitect Șef.

Referitor la subdimensionarea compartimentului. Ca organigramă nu este subdimensionat, este subdimensionat ca dotare cu personal. Noi am organizat constant concursuri pentru angajare, rezultatul nu a fost cel așteptat. Dacă în mod normal legea prevede că anunțul îl dai într-un cotidian sau îl pui pe site-ul tău, noi inclusiv pe media care funcționează în Sibiu, ați menționat de Turnul Sfatului, pe toate am dat aceste anunțuri, cu toate acestea nu se prezintă lume la concurs. Practic și înțelegem, unul este salariul de architect la o instituție de stat și altul în sectorul privat. Deci din acest punct de vedere, într-adevăr, efectivul este subdimensionat dar vreau să aduc unele precizări. Tocmai pentru că am constatat că lumea nu se prezintă am spus că trebuie să facem ceva nu să stăm doar așa cu brațele încrucișate iar anul trecut am dat dispoziție să încheiem un contract cu Institutul Kaizen- un institut japonez cu sediul în România , pentru a face o analiză a activității la Direcția Arhitect Șef și să ne propună soluții pentru a îmbunătăți activitatea și a mări ritmul de lucru. Această analiză într-adevăr a dat rezultate și se poate constata pe documente, pe registru faptul că în ultimele luni la Direcția Arhitect Șef nicio autorizație de construcție și niciun certficat de urbanism nu s-a mai emis cu întârziere, deci din punctul acesta de vedere am făcut progrese importante. Noi, în continuare dăm anunțuri și organizăm concursuri. Că se va prezenta, sau nu se va prezenta, nu depinde numai de noi. Oricum și cei care s-au prezentat când au fost concursuri au fost mai cu seamă ingineri, noi avem puțini arhitecți. Urbaniști avem unul singur, în rest sunt ingineri sau cu alte meserii. Doamna Arhitect Șef vă poate da mai multe detalii privind componența echipei. Dumneavoastră v-ați referit la cei șapte, strict la compartimentul Autorizări, noi mai avem și compartimentul Urbanism. Revenim la acest proiect de lege, noi nu avem de ales. In lege se prevede că cetățeanul are posibilitatea să ceară, noi nu putem să facem abstracție, nu noi am introdus această prevedere ci așa a apărut. Cineva a avut idea, nu zic că e bună, nu zic că este rea dar noi trebuie să o aplicăm și concomitant prevede și această taxă specială. In cazuri bine justificate, noi tocmai la aceste cazuri bine justificate lucrăm. Cazul bine justificat îl vom stabili împreună cu dumneavoastră. Deci nu în funcție de cum unul și altul vine și ne explică cât este de justificat, sunt situații pe care noi vi le vom prezenta, ne-am propus până la finele lunii februarie. Efectiv se aplică numai din 7 martie dacă am înțeles bine de la domnul secretar. Normele au apărut mai târziu. Deci după norme, 7 martie și la finele lunii februarie vom intra cu aceste cazuri justificate. Noi nu vrem să transformăm o excepție într-o regulă, pentru că nu poate funcționa și se blochează, nu numai la noi, se blochează oricum tot sistemul în aceste condiții. Dacă vă ajunge răspunsul acesta, este ok și acum la restul vă răspunde domnul secretar

Dl. consilier Adrian- Cosmin Bibu: Mulțumesc frumos.

Dl. secretar general Dorin llie Nistor:

Răspunsul este, nu trebuia pus în dezbatere publică pentru că această taxă nu este una general obligatorie, ea face parte dintr-o procedură volitiv aleasă de solicitant.

Dl. consilier Adrian- Cosmin Bibu: Mulțumesc.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă mulțuimim pentru explicațiile oferite.

Supun aprobrii dumneavoastră proiectul de hotărâre incluzând amendamentul la acest proiect și anume:

în Anexa 1 la Proiectul de hotărâre aflat în discuție, respectiv Regulamentul de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire, calculul taxei speciale pentru eliberarea acesteia în regim de urgență, din eroare, este raportat la valoarea de investiție, în loc să fie raportat la taxa de autorizare.

De aceea, în calitate de inițiator propun înlocuirea în text a sintagmei “valoarea de investiție” cu sintagma “taxa de autorizare”.

Ca urmare, cuantumul acestei taxe se va stabili astfel:

1000 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare, dacă valoarea investiției este de până la 1.000.000 lei;

1000 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare, dacă valoarea investiției este de până la 5.000.000 lei;

1000 lei + 2.5% din cuantumul taxei de autorizare, dacă valoarea investiției este dc peste 5.000.000 lei.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat împreună cu amendamentul.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.36/2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgentă a autorizațiilor de construire și a cuantumului acesteia, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 37/2020 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 36. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, începând cu anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.38/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, începând cu anul 2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC Urbana SA de la data de 01.01.2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.39/2020 privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC Urbana SA de la data de 01.01.2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Săcel fn, proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina și Tatu Paraschiva.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.40/2020 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina si Tatu Paraschiva, cu unanumitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 39. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Săcel fn, proprietatea d-nei Costache Maria.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.41/2020 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, proprietatea doamnei Costache Maria, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 40. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unei suprafețe de 24 mp de teren din Sibiu. Cartierul Veteranilor de Război, în favoarea DELGAZ GRID S.A., în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.42/2020 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unei suprafețe de 24 mp de teren din Sibiu, Cartierul Veteranilor de Război, în favoarea DELGAZ GRID S.A., în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas :

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.43/2020 pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime In Sibiu, str. Gutuilor nr. 35, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 302/2019 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții si Caietului de sarcini în vederea actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.44/2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 302/2019 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții si Caietului de sarcini în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism “PUZ - Modificare documentație PUZ aprobată cu HCL 280/2011, modificată prin HCL 100/2018, în Sibiu, Calea Șurii Mici, f.n.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.45/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL - MODIFICARE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. APROBATĂ CU H.C.L. 280/2011 ȘI MODIFICATĂ CU H.C.L. 100/2018 ÎN SIBIU, STR. CALEA ȘURII MICI, F.N cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și pentru unele instituții și servicii publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Se supune la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat. Mulțumesc.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.46/2020 privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului, Serviciul public administrare parcuri și zone verzi, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul public administrarea cimitirului, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

 • 45. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Pop Răzvan-Codruț.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.47/2020 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Pop Răzvan-Codruț, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

în urma acestor proiecte mai avem rapoarte și informări și anume,

 • 46. Raport nr. 1826/13.01.2020 privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II 2019.

 • 47. Raport nr. 2254/14.01.2020 privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019.

 • 48. Informare nr.970/09.01.2020 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul IV al anului 2019.

 • 49. Informare nr. 971/09.01.2020 privind Raportul de activitate al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu pentru anul 2019.

 • 50. Informare nr.4462/21.01.2020 a Direcției economice privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2019 la SC Tursib SA Sibiu.

 • 51. Informare nr. 4464/21.01.2020 a Direcției economice privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2019 la SC Piețe Sibiu SA.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Mai avem un proiect pe ordinea de zi suplimentară pe care doresc să vi-1 supun aprobării,

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbulluwițMocnințe între apartamentul^^^H situat în Sibiu, str. Profesor Doctor loan                     și apartamentul ^^(^ituat

îr^ibiumșțiM<eșița.^^^H pentru soluționarea situației locative în cazul familiei

- inițiator Comisia Socială.

Supun aprobării proiectul.

Cine este pentru? ImpotrivăîAbțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.48 Z2020 pentru aprobarea schimbului de locuințe între apartamentul|^M^^situat în Sibiu, str. Profesor Doctor loan Moga^^^^^^^P și apartamentul^^Jsituat în Sibiu, str. Reșița.^^^M pentru soluționarea situației locative în cazul familiei                            cu

unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 52. întrebări, interpelări.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Punctul de întrebări, interpelări. Dacă sunt întrebări din partea dumneavostră?

S-a înscris la cuvânt o persoană și anume domnul Moldovan Viorel. Este prezent? Da.

Supun aprobării dumneavostră. de a lua cuvântul domnul.

Cine este de acord? împotrivă? Abțineri?

Aveți cuvântul domnul Moldovan.

Domnul Viorel Moldovan :

Bună ziua doamnă primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, domnilor invitați.

Locuiesc pe strada Tilișca, am doi copii care sunt la Școala Nicolae lorga și care efectiv mă interesează, atât viitorul meu cât și viitorul mai ales a copiilor mei în ce privește aerul pe care îl inspirăm și respirăm în acest oraș. Chiar am fost plăcut surprins, că la punctul unu al ordinei de zi ați avut ceva, vizavi de mașinile electrice și chiar am zis că sunteți în tandemul meu cu problema care vreau să o ridic.

Domnul, care cred că este de la Poliția comunitară, a venit la începutul ședinței și mi-a spus că e o problemă pe care efectiv aș putea să o adresez altui departament, dar cum se întâmplă de obicei la noi în România, se depune hârtia, se discută între patru ochi și dacă se mai rezolvă ceva se mai rezolvă, dacă nu, nu. Am vrut să fiu o voce un pic mai edificativă vizavi de dumneavostră. întâmplarea face că în 2003, 2004 când primar era domnul lohannis și după aceea s-a mai repetat în 2007, 2008, dacă mai țin eu bine minte, văzându-1 de foarte multe ori, cum și dumneavostră știți foarte bine, pe șantierele din Sibiu, în două rânduri am oprit mașina și am adresat domnului primar anumite întrebări vizavi de anumite trasee, de mașinile care circulă în Sibiu. După ce am adresat întrebările s-a rezolvat, povesteam cu prietenii mei, de la intervalul de când i-am adresat întrebările și intervalul până când s-a rezolvat și pentru aceia îl apreciez și stimez foarte mult pe domnul primar- actual președinte al României pe care l-am susținut trup și suflet.

Spre surprinderea multora și chiar și a mea ambele probleme pe care le-am ridicat domnului primar s-au rezolvat. E o nedumerire foarte mare pentru mine și cred că peste nouăzeci la sută din cetățenii Sibiului și pentru dumneavoastră care sunteți aleșii acestor cetățeni ar trebui să vă aplecați, (cred că vi s-au ridicat problemele acestea în mai multe rânduri) dar când vă spun poate nouăzeci la sută și poate mai mult de atât, vi se ridică problemele respective ar trebui să vă aplecați mai mult asupra lor și să luați atitudine.

Referitor la trafic, să trec și la subiectul de care vreau să vă aduc aminte, care am înțeles că este într-adevăr un fel de fata morgana care nu se poate rezolva până la urmă, dar nu atât de mult acea Calea Dumbrăvii care este atât de problematică în ochii a peste nouăzeci la sută cred că din sibieni pentru că e întrebare foarte grea la care nu am răspuns față de d-voastră care trebuie să îmi dați acest răspuns. Cred că majoritatea ați avut drumuri înspre Occident, în special în Germania din ce știu eu dimineața dacă e frig nu poți să îți pornești mașina și timp de patru-cinci- șapte minute să îți cureți mașina pentru că poliția te amendează pentru că ținând mașina pornită se socotește că poluezi acel oraș dacă știți de acest lucru, dacă nu vi-1 comunic eu acum în premieră. Deci nu am înțeles și nu știu, de aceea poate mă repet din nou poate puteți să îmi spuneți dumneavoastră referitor la strada Banatului cu strada Andrei Șaguna, de ce s-a făcut acea deviere și zilnic mii de mașini circa între un minut și două stau și poluează acest oraș, sunt mii de mașini. Vă rog foarte frumos să faceți o reflecție a acestui lucru pentru că dacă ați creat piste de biciclete, foarte ok- sunt acuma- mă bucur, am văzut acuma mai nou cu trotinete, vă ocupați până la urmă de aceste aspecte și foarte bine, mă bucur și vă apreciez pentru asta. Și sunt mândru că sunt sibian și oriunde ies în afara țării și chiar în afara orașului doar cu numele de Sibiu și sunt apreciat doar pentru că sunt sibian tară poate a avea o contribuție pozitivă la acest oraș, vă rog să reflectați la acest lucru, pentru că dacă facem piste de biciclete, punem stații de încărcare, foarte bine, gratuități pentru cei care parchează care au mașini electrice și ținem zilnic -puteți face și o evaluare la 24 de ore, cel puțin în orele aglomerate pentru că trec foarte multe mașini în zona respectivă- țineți mii de mașini cca. între o mie și două mii de mașini, să le țineți cu motoarele pornite în centrul Sibiului mi se pare un lucru nelalocul lui și vă rog foarte frumos să reflectați asupra acestui aspect dacă vreți cu adevărat să ne aplecăm asupra poluării acestui oraș.

Am tot sperat, deci am văzut de multe ori, s-a mai reglementat situația în Sibiu, s-au pus anumite semne, anumite direcții, sensuri unice. După aceea am văzut o chestie foarte surprinzătoare, plăcută că, domnule, la aprecierea oamenilor s-au schimbat anumite semne și s-au modificat. Domnule nu e ok așa, foarte bine, le-am schimbat, toți greșim dar tot speram că această Șaguna cu Banatului, am zis la un moment dat, se va schimba. Anul trecut parcă ați intrat cu o modificare foarte frumoasă, foarte plăcută și când am văzut că, din nou, ați deviat pe Banatului...... plus timpul care efectiv...... un cetățean vrea să ajungă cât mai repede la locul

unde are destinația.

Dar gândiți-va foarte bine, mii de mașini zilnic stau cu motoarele pornite în Sibiu, haideți să reflectăm și să ne gândim asupra acestui aspect și dacă considerați că ideea mea este bună...

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Mulțumim pentru recomandarea făcută. Dacă aveți o întrebare directă către cineva?

Domnul Viorel Moldovan :

Mă adresez în primul rând doamnei primar și întregului consiliu.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Eu am notat ce ne ați spus d-voastră și vom analiza. Mulțumesc pentru sugestie. Văd că la noi nu a apărut această informație cum că ar creea probleme, am crezut că este bine probabil. Când s-a discutat în Comisia de Circulație, cu siguranță, s-a discutat cu cele mai bune intenții dar vom analiza ce ați spus dumneavoastră.

Domnul Viorel Moldovan :

Chiar vă rog să mă credeți, s-a întâmplat această chestiune. I-am atras de doua ori atenția domnului primar lohannis. M-am întâlnit și de fiecare dată, în 2003 și 2004, am spus că sunt puse prost semnele de circulație și mașinile mici străine de țară cât și de Sibiu o luau și ieșeau pe centura Sibiului și eu cum stau pe Calea Poplăcii în zona aceea, multe mașini le-am luat de pe Calea Poplăcii și le-am dus afară din Sibiu. Pentru că m-am pierdut în Frankfurt acum douzeci și cinci de ani și am văzut ce înseamnă să te ia un om să te scoată din oraș și am încercat și eu să ajut. Acele semne au fost puse cum trebuie și s-a reglementat o situație că până la urmă asta este să analizați.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Să știți domnul Moldovan că multe sugestii bune le primim de la cetățeni, nu avem noi toate cunoștințele și Ie acordăm toată importanța.

Domnul Viorel Moldovan :

Foarte bine dar rugămintea mea este să analizați și să vedeți, părerea mea că așa stau lucrurile, am discutat și cu alți oameni, nu doar în mintea mea și cred că este o propunere care ar trebui să o analizați.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Vă mulțumim. în continuare vă rog să faceți propuneri pentru președintele care va conduce ședința din luna viitoare.

D-na consilier Maria Gârleanu :

Propun ca ședința din luna februarie 2020 să fie condusă de doamna consilier Ecaterina Birk.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Mulțumim. Supun aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Propunerea a fost aprobată, doamna consilier Ecaterina Birk va conduce ședința Consiliului Local din luna februarie 2020.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.49/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020, cu 21 voturi pentru și o abținere (d-na consilier Ecaterina Birk.)

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Eu vreau să vă mai spun că tot la ședință extraordinară vom ajunge, exact nu vă pot spune când. Așteptăm încă să ni se comunice costul standard prin direcțiile fiscale, noi sperăm cât mai repede, pe măsură ce vom avea cifrele vă vom convoca la ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi bună.

Ședința se încheie la ora 12,50.

Președinte de ședință, Ekaterina-Annemarie Fazakas

Secretar

Dorin Hi


eneral, Nistor