Proces verbal din 30.07.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 30.07.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 30.07.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 1276/2020 în temeiul art.133 alin.l. art.134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

I)-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua! Bine ați venit la ședința din iulie. Ședința a fost convocată cu respectarea prevederilor din Codul administrativ. D-l secretar vă rog îmi spuneți cîți consilieri sunt prezenți?

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Bună ziua! D-na primar la dispoziția de convocare a d-voastră au răspuns prezenți 22 de consilieri locali aflați conectați Online, lipsește d-l Fotache Robert -Nicolae .

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc d-l secretar.

Din 23 de consilieri sunt prezenți 22 deci Consiliul Local este legal constituit. Predau conducerea ședinței domnului consilier local Helmut Lemer.

Domnule consilier, aveți cuvântul.

Absent: d-l consilier Robert -Nicolae Fotache.

Dl. consilier Helmut Lerner: Mulțumesc.

Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

Dl. consilier Helmut Lerner:

In conformitate cu dispozițiile art.138 alin. 15 din OLIG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Sibiu din luna iunie 2020.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Mulțumesc.

Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră. procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 16 iunie 2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.

De asemenea supun aprobării d-voastră procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din 25 iunie 2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.

Ambele procese verbale au fost aprobate.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi pe care l-am propus pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi suplimentare și problema sesizată de domnul Secretar General Dorin Ilie Nistor prin referatul nr. 53083/30.07.2020.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Domnul secretar, ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară a fost aprobată în unanimitate.

DI. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Mulțumesc, am notat doamna primar.

Dl. consilier Drăgan Cornel Tiberiu :

Stimată doamnă primar, stimați colegi consilieri vă propun la începerea ședinței să păstrăm un moment de reculegere pentru colega noastră Mariana Brunchea care din păcate astăzi a plecat dintre noi. Vă mulțumesc .

Se păstrează moment de reculegere.

DI. consilier Helmut Lerner: Punctul unu de pe ordinea de zi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a turnurilor Dulgherilor și Olarilor de pe strada Cetății din Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 255/2020 privind aprobarea Regulamentului de vizitare a turnurilor Dulgherilor și Olarilor de pe strada Cetății din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Doi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vizitării gratuite în cursul anului 2020 a Turnurilor Dulgherilor și Olarilor, situate pe strada Cetății din municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.256/2020 privind aprobarea vizitării gratuite în cursul anului 2020 a Turnurilor Dulgherilor și Olarilor, situate pe strada Cetății din municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru ).

Dl. consilier Helmut Lerner:

 • 3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.257/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, eu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner:

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de asistență socială Sibiu pentru anul 2020. începând cu data de 01.08.2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.258/2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de asistență socială Sibiu pentru anul 2020, începând cu data de 01.08.2020., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner:

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a noilor tipuri de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu. începând cu data de 01.08.2020.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.259/2020 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a noilor tipuri de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, aprobarea noilor standarde de cost pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.08.2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Proiectul numărul 6.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, constituită prin H.C.L. nr. 275/2016.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.260/2020 privind modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, constituită prin H.C.L. nr. 275/2016, cu 21 voturi pentru și o ahținereț d-I Ciprian Gheorghe Fulea).

Dl. consilier Helmut Lerner: Proiectul numărul 7.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC Urbana SA de la data de 01.07.2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.261/2020 privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC Urbana SA de la data de 01.07.2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Proiectul numărul 8.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate .

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 262/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 5 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Nouă.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții din Municipiul Sibiu la Faza PT

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.263/2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico- economici pentru unele obiective de investiții din Municipiul Sibiu la Faza PT, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Zece.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici la obiectivul de investiții "Amenajare Agenția Teatrală - N. Bălcescu nr. 17” din Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.264/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici ia obiectivul de investiții “Amenajare Agenția Teatrală - N. Bălcescu nr. 17” din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Unsprezece.

 • 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.265/2020 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public .și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.

Dl. consilier Helmut Lerner: Doisprezece.

 • 12. Proiect de hotărâre privind casarea și scoaterea din evidențe a mijlocului fix "platforme beton pentru containere gunoi cimitir”, nr. inv. 1006859 și transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Sistem drenaj și colectare ape pluviale zona D238 - D302 și zona M Calea Cisnădiei”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.266/2020 privind casarea și scoaterea din evidențe a mijlocului fix “platforme beton pentru containere gunoi cimitir”, nr. inv, 1006859 și transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Sistem drenaj și colectare ape pluviale zona 1)238 - 1)302 si zona M ( alea Cisnădiei”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

1)1. consilier Helmut Lerner: Treisprezece.

 • 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân, ca urmare a reevaluării acestora.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.267/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stâpân, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

1)1. consilier Helmut Lerner: Paisprezece.

 • 14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 16 mp. situat în Sibiu, str. Cuprului, cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.268/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 16 mp, situat în Sibiu, str. Cuprului, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Cincisprezece.

 • 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 120 mp. situat în Sibiu DJ 106 D Sibiu-Cisnădioara cu destinația: drum.

 • - inițiator primar .Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.269/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 120 mp, situat în Sibiu DJ 106 D Sibiu-Cisnădioara cu destinația: drum, cu unanumitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Șaisprezece.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării tară licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp. aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ludoș nr.4. bl.37, sc.D, pe care se află edificat un balcon. în favoarea titularului apartamentului în dreptul căruia este construit.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.270/2020 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ludoș nr.4, bl.37, sc.D, pe care se află edificat un halcon, în favoarea titularului apartamentului în dreptul căruia este construit, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Șaptesprezece.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a două parcele de teren în suprafață totală de 8 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Târgu Cailor nr.3. bl.53. în vederea edificării a două balcoane sub amprenta balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, în dreptul apartamentelor proprietate personală a concesionarului.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.271/2020 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a două parcele de teren în suprafață totală de 8 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Târgu Cailor nr.3, hl.53, în vederea edificării a două balcoane sub amprenta balcoanelor edificate la etajele superioare ale blocului, în dreptul apartamentelor proprietate personală a concesionarului, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

DI. consilier Helmut Lerner: Optsprezece.

 • 18. Proiect de hotărâre privind înregistrarea, respectiv scoaterea din evidențele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Colegiul Național Pedagogic "Andrei Șaguna” din Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.272/2020 privind înregistrarea, respectiv scoaterea din evidențele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna" din Sibiu., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Nouăsprezece.

 • 19. Proiect de hotărâre hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Sibiu nr.273/2020 privind suplimentarea valorii dc inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci.

 • 20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr.20 cu teren aferent.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.274/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. Ocnei, nr.20 cu teren aferent, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și unu.

 • 21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat a turnurilor situate în Sibiu, str. Cetății, respectiv Tumul Olarilor, Turnul Dulgherilor și Zid de apărare cu Tumul Archebuzierilor (Pânzarilor), proprietatea publică a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.275/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat a turnurilor situate în Sibiu, str. Cetății, respectiv Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor și Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor (Pânzarilor), proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

1)1. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și doi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Câmpșor, identificat în CF 130824 Sibiu, nr.cad 130284, în suprafață de 3.227 mp.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.276/2021) privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Câmpșor, identificat în CF 130824 Sibiu, nr.cad 130284, în suprafață de 3.227 mp, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și trei.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Sibiu a imobilelor constând în teren cu construcții și dotări aferente, reprezentând grădiniță și casă de locuit, situate în Sibiu, slr. Lebedei nr.14 și nr. 16, cu destinația de unități de învățământ preuniversitar de stat, respectiv de grădiniță/creșă.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.277/2020 privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Sibiu a imobilelor constând în teren cu construcții și dotări aferente, reprezentând grădiniță și casă de locuit, situate în Sibiu, str. Lebedei nr.14 și nr.16, cu destinația de unități de învățământ preuniversitar de stat, respectiv de grădiniță/creșă, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

1)1. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și patru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea SC Piețe Sibiu S.A., a imobilului-teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafață de 397 mp, identificat în CF 124726 Sibiu, nr. cadastru 124726, și a construcției edificată pe acesta, situat în Sibiu, zona Pieței Cibin.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.278/21120 privind transmiterea în concesiunea SC Piețe Sibiu S.A., a imobilului-teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafață de 397 mp, identificat în CF 124726 Sibiu, nr. cadastru 124726, și a construcției edificată pe acesta, situat în Sibiu, zona Pieței Cibin, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și cinci.

 • 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în zona Industrială Vest, identificat în CF 127259 Sibiu, nr. cad. 127259, in suprafață de 1.874 mp.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțunesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 279/2020 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului- teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în zona Industrială Vest, identificat în CF 127259 Sibiu, nr. cad. 127259, în suprafață de 1.874 mp, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Di. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și șase.

 • 26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația: drum, situat în Sibiu. Fundătura Doinei.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 280/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația: drum, situat în Sibiu, Fundătura Doinei, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și șapte.

 • 27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 40 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 109, cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 281/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 40 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 109, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și opt.

 • 28. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor-terenuri aparținând Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu în zona Dealul Gușteriței, respectiv Viile Sibiului.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.282/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilelor- terenuri aparținând Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu în zona Dealul Gușteriței, respectiv Viile Sibiului, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Douăzeci și nouă.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.283/2020 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare $i a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci.

 • 30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.284/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi (22 pentru ).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și unu.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.285/2020 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și doi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.286/2020 privind aprobarea actualizării Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și trei.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.287/2020 privind aprobarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și patru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat in unanimitate de voturi..

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.288/2020 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și cinci.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și RLU - Amenajare locuință în podul existent, modificări interioare, închidere logie existentă, extindere construcție existentă - garaj. în Sibiu, str. Ceferiștilor, nr. 67.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.289/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și RLU - Amenajare locuință în podul existent, modificări interioare, închidere logie existentă, extindere construcție existentă - garaj, în Sibiu, str. Ceferiștilor, nr. 67, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și șase.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - "Zonă de urbanizare - Activități economice mici și mijlocii" în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr.l.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.290/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - “Zonă de urbanizare - Activități economice mici și mijlocii" în Sibiu, str. Viile Sibiului, nr.l, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și șapte.

 • 37. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi: Cristalului, Castanului. Arțarului, Caișilor, Piersicilor. Căpșunilor. Zmeurei, Aleea Murelor, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.291/2020 privind atribuirea denumirilor de străzi: Cristalului, Castanului, Arțarului, Caișilor, Piersicilor, Căpșunilor, Zmeurei, Aleea Murelor, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Treizeci și opt.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu pentru anul 2020. aprobat prin H.C.L. nr. 146/2020 și completat prin HCL nr. 188/2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun ia vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.292/2020 privind modificarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu pentru anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr. 146/2020 și completat prin HCL nr. 188/2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner:

Următoarele puncte sunt compuse din două rapoarte și două informări :

 • 39. Raport nr.46837/08.07.2020 privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul 1 2020

 • 40. Raport nr.49365/16.07.2020 privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020

 • 41. Informare nr. 50018/20.07.2020 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul II al anului 2020.

 • 42. Informare nr. 50972/22.07.2020 a Direcției economice privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2020 la Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului Sibiu

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Dl. consilier Helmut Lerner:

Trecem în continuare la proiectul ordinii de zi suplimentare.

Proiectul unu de pe ordinea de zi suplimentară.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020. Sesiunea 1. readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.293/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner: Doi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectul înscris pe Agenda Comunității si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid-19.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate .

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.294/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectul înscris pe Agenda Comunității si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid-19, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner:

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.295/2020 privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

DI. consilier Helmut Lerner:

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire anexă la Colegiul Tehnic Energetic” str. Electricienilor nr.l Sibiu.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.296/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire anexă la Colegiul Tehnic Energetic” str. Electricienilor nr.l Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Helmut Lerner:

Ca un ultim aspect doresc să se ia în discuție referatul nr. 53083/30.07.2020 întocmit de d-1 Secretar General al Municipiului Sibiu Dorin Ilie Nistor. pe care l-ați primit în timp util în mapă și doresc să supun la vot să se ia act de demisia d-lui Viceprimar al Municipiului Sibiu Tiberiu Cornel Drăgan, pentru întocmirea unei hotărâri în acest sens.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Referatul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.297/2020 privind încetarea calității de Viceprimar al Municipiului Sibiu a d-lui Tiberiu Cornel Drăgan înainte de expirarea duratei normale a mandatului , ca urmare a demisiei (22 voturi pentru).

întrebări, interpelări

Dl. consilier Helmut Lerner:

Mai dorește cineva să ia cuvântul ? Dacă nu sunt întrebări, solicit să se facă o propunere pentru conducerea ședinței ordinare din luna august.

Dl. consilier Moșin Daniel :

O rugăminte! Aș mai avea eu ceva de spus.

Dl. consilier Helmut Lerner:

Da! Poftiți d-1 consilier.

Dl. consilier Moșin Daniel :

D-na primar, stimați colegi vă rugăm să aveți în vedere pentru începutul anului școlar 2020-2021, suplimentarea bugetului la obiecte de inventar, pentru achiziționarea unor sisteme audio-video necesare activității online, care să asigure accesul și participarea elevilor, respectiv a profesorilor la activitățile de învățare online. încă nu știm cum ne vom desfășura activitatea începând cu data de 15 septembrie 2020.

Vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Drăgan Tiheriu -Cornel :

Vreau și eu să spun două vorbe .

Doamna primar, stimați colegi, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că mi-ați dat posibilitatea să fiu mult mai aproape de sibieni. Sper să rămân în Consiliul Local și colaborarea noastră o să continue. Mulțumesc.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Da. domnule viceprimar vreau și eu să vă mulțumesc pentru colaborare și pentru implicarea pe care ați avut-o în ceea ce privește serviciile care au fost în subordinea d-voastră. Eu cred că am avut o colaborare bună și vă doresc și pe viitor. în calitate de consilier local să continuăm în același fel. Mulțumesc încă odată și vă doresc succes în planurile pe care le aveți în viitor. O să mai veniți la ședințe și o să ne mai întâlnim, nu ne despărțim definitiv. Numai bine!

Dl. viceprimar Drăgan Tiheriu -Cornel:

Mulțumesc d-na primar.

Dl. consilier Helmut Lerner:

Mulțumim pentru intervenție . Propuneri pentru ședința din luna august.

D-na viceprimar Corina Bokor :

Propun ca ședința din luna august să fie condusă de d-na consilier Birk Ecaterina .

Dl. consilier Helmut Lerner: Mulțumesc.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Ședința Consiliului Local din luna august va fi condusă de d-na consilier Birk Ecaterina.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.298/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2(120, cu 21 voturi pentru și o abținere (d-na consilier Birk Ecaterina ).

Dl. consilier Helmut Lerner:

Ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară au fost epuizate, declar lucrările ședinței Consiliului Local închise și vă doresc o zi bună.

Vă mulțumesc!

Ședința se încheie la ora 14.30.                                    '

Președinte de ședință,                          Secretar general,

Helmut Lerner                               Dorin Ilie Nistor