Proces verbal din 30.04.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 30.04.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 30.04.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 768/2020 în temeiul art.133 alin.l, art.134, art.196 alin.l lit. b, art.243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Di. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Doamna primar, fiind ora 14. prezența a 18 consilieri întrunește cvorumul pentru desfășurarea ședinței de consiliu local.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bine, eu atunci propun să începem ședința și pe măsură ce vin și ceilalți consilieri ni se vor alătura. Doamnelor și domnilor consilieri vă spun bună ziua, vă mulțumesc că ați dat curs invitației la această ședință. Am convocat Consiliul Local în ședință ordinară cu respectarea prevederilor Codului administrativ, a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local și a HCL 83/2020 care ne permite desfășurarea ședințelor de Consiliu Local pe platforma on-line în sistem de videoconferință. Din 23 de consilieri, încă odată domnul secretar îmi spuneți acum, câți sunt prezenți?

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Sunt prezenți 18 doamna primar.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Deci tot 18 am rămas din 23. Din 23 de consilieri sunt prezenți 18, avem cvorum deci Consiliul Local este legal constituit. înainte de a preda conducerea ședinței, vreau să salut prezența domnului prefect al județului Sibiu, domnul Mircea Crețu.

Prefectul Județului Sibiu Dl. Mircea Crețu:

Sărut-măna.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Domnule prefect, vă spun bună ziua și vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele de a fi prezent la această ședință. Ne face mare plăcere că sunteți în mijlocul nostru și m-ar bucura ca la sfârșitul ședinței să ne dați câteva informații, să ne spuneți câte ceva despre modul în care a fost gestionată pandemia Covid în județul nostru și bineînțeles implicit în municipiul Sibiu, dacă sunteți de acord bineînțeles. Acum am să predau conducerea ședinței doamnei consilier Bianke-Marion Grecu. Doamna consilier aveți cuvântul.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Stimată doamna primar, stimate domnule prefect, stimate domnule secretar, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

în conformitate cu dispozițiile art.138 alin. 15 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Sibiu : două ședințe extraordinare și o ședință ordinară din luna martie 2020.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc doamna președintă.

Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 23.03.2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Mulțumesc.

Procesul-verbal al ședinței ordinare din 26.03.2020. Mulțumesc.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri?

Și de asemenea procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 30.03.2020.

Vă mulțumesc, toate cele trei procese verbale au fost aprobate în unanimitate.

Dl. consilier Paul-Constatin Mezei:

Colegul nostru domnul Zeno Pinter spune că nu se poate conecta. Spune că nu a primit mesajul.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Doamna Adela?

Domna Adela Vreja -Servicul Informatică:

încercăm acum.

Pînă la începutul derulării ordinii de zi, au fost conectați la platforma on-line 22 de consilieri locali.

Absent la ședință:domnul consilier Liviu Cotârlă.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Vă rog frumos.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Stimată doamnă primar, aveți cuvântul.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc. Doamnelor și domnilor supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi, inclusiv proiectul ordinii de zi suplimentare. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Domnul secretar, toți cei prezenți (on -line) sunt de acord atât cu proiectul ordinii de zi cât și cu proiectul ordinii de zi suplimentare.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Mulțumesc.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 1. Proiect de hotărâre privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698 a Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 129/2020 privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698 a Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 2. Proiect de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.130/2020 privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență, cu unanimitate de voturi (22 pentru ).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 3.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru/împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.131/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite, cu unanimitate de voturi (22pentru ).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comentarii? Supun la vot.

Cine este pentru/Impotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.132/2020 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare și

a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2020.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă sunt luări de cuvânt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l33/2020, privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 6. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot acest proiect.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.134/2020 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu. supun la vot acest proiect?

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.135/2020 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a statiei de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea plătii cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comentarii? Supun la vot acest proiect?

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.136/2020 privind aprobarea plătii cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot acest proiect

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 137/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt comentarii? Supun la vot.

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2020 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 11. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului

teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Monaco FN.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.139/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu. str.Monaco FN, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 12.  Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 140/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști. cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 13. Proiect de hotărâre privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.141/2020 privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 14. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.142/2020 privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor. cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Stimată doamnă primar, aveți cuvântul.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamna președintă, eu doresc să retrag acest proiect de pe ordinea de zi. O să vă dau și câteva explicații. Acest proiect tratează două probleme care nu ar trebui să fie tratate cumulat, ci distinct. Din acest motiv am discutat cu directorul societății Urbana SA și cu. conducerea Direcției Patrimoniu și Cadastru ca pentru ședința ordinară din luna mai, să pregătească două proiecte de hotărâri, care au anexate rapoarte de specialitate detaliate și transparente astfel încât fiecare dintre dumneavoastră, dar mai ales cetățenii la care le sunt aplicate aceste hotărâri să știe despre ce ce este vorba.

Acesta este motivul pentru care îmi retrag acest proiect de pe ordinea de zi.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Mulțumesc pentru intervenție.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Se notează retragerea proiectului numărul 15 de pe ordinea de zi a ședinței de către inițiatorul proiectului, respectiv:

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabile locuințelor

pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A..

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ? Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l43/2020 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003, cu unanumitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat în structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.144/2020 privind însușirea documentației pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență

Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006, cu unanimitate de voturi (22 pentru),

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, aprobat prin HCLnr. 355/26.09.2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comentarii? Nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.145/2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal anual al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comentarii? Nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.146/2020 privind aprobarea Programului minimal pentru anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu și închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dorește cineva să ia cuvântul? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.147/2020 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.319/2019 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comentarii? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.148/2020 pentru modificarea HCL nr.319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 22. Proiect de hotărâre privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu. supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020. cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comentarii? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l50/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

 • 24.  Raport periodic de activitate nr.26246/08.04.2020 întocmit de Serviciul Centrul de

Informații pentru Cetățeni și Registratură pe anul 2019.

 • 25.  Informare nr.27917/21.04.2020 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală

pe trimestrul I al anului 2020

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a unor bunuri aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă sunt luări de cuvânt?

Dl. consilier loan Stroie:

Doamna președintă, mă auziți acum.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Da, vă aud.

Dl. consilier loan Stroie:

Puteți să îmi spuneți ce număr avea proiectul care a fost retras de pe ordinea de zi?

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Cincisprezece, domnul consilier.

Dl. consilier loan Stroie:

Numărul cincisprezece. Mulțumesc frumos.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Dacă sunt comentarii? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l51/2020 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri ca urmare a transmiterii acestora în administrarea

Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.152/2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele dc transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 26. întrebări, interpelări.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Am ajuns la punctul: întrebări, interpelări.

Dacă nu sunt interevenții din partea consilierilor, am să îl rog pe domnul prefect să ia cuvântul, dacă dorește.

Dl. prefect Mircea Crețu :

Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație doamna primar și pentru că mi-ați dat ocazia de a participa la ședința Consiliului Local. Vă spun că este pentru mine o premieră să particip la ședința Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Am să vă spun câteva cuvinte în ceea ce privește activitatea noastră de zi cu zi. Cea mai importantă de acum, este din păcate, cea pentru Covid. Starea de Urgență în care ne aflăm de aproape două luni, ne-a pus în fața unor situații limită, nemaiîntâlnite de noi până acum, și pe această cale doresc să vă spun că împreună cu autoritățile și cu cetățenii am reușit să depășim- spun eu, bine această situație de până acum. Drept dovadă, aș aduce aici cifrele care în contextul pandemiei, le avem la nivelul județului Sibiu. De la începutul pandemiei avem aproximativ un număr de trei sute de cazuri confirmate din care, spre bucuria noastră, aproape o sută sunt deja vindecate și externate din spital. De asemenea, mulțumesc pe această cale administrației publice locale din Sibiu, în special doamnei primar cât și Consiliului Județean, doamnei președinte, pentru posibilitatea de a realiza aceste teste la cele două linii de testare de la Spitalul Județean cât și de la Spitalul de Pediatrie, iar majoritatea acestor teste, pot să vă spun că au fost negative. în perioada următoare, urmează trei zile în care sper că această situație bună în care ne aflăm să nu fie răsturnată. însă, personal cred și sper, ca sibienii să nu se realaxeze în privința măsurilor de restricție și să rămână în continuare foarte precauți.

în încheiere, doresc să vă adresez mulțumiri dumneavoastră autorităților publice, conducerii Primăriei sibiene pentru implicarea exemplară pe care o aveți de zi cu zi.

Vă doresc tuturor multă sănătate și să ne revedem și în alte situații nu neapărat doar prin videoconferință. Multă sănătate și numai bine. Sărut mâna și la revedere.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumim, domnule prefect. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea bună pe care o avem în această perioadă și eu sunt convinsă că sibienii au dat dovadă, în toată această perioadă, de multă disciplină, abaterile au fost minimale, așa încât îmi exprim convingerea că vom trece cu bine și de această sărbătoare de 1 Mai și să ne revedem sănătoși în luna mai la următoarea ședință a Consiliului Local. Nu știu, va fi poate o ședință extraordinară, oricum dacă va fi cazul veți fi anunțați din timp. Vă mulțumesc pentru participare.

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Mulțumim domnule prefect, mulțumesc doamna primar. Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Atunci, aș dori să îl propun pe domnul consilier Ciprian Fulea ca președinte de ședință din luna mai.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? O abținere.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Propunerea a fost adoptată. Domnul consilier Ciprian Fulea va conduce ședința Consiliului Local din luna mai 2020.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.154/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea)

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Cu aceasta, ședința noastră a luat sfârșit și vă doresc multă sănătate și numai bine.

Vă mulțumesc.

Ședința se încheie la ora 14,25.


Secretar,'general, Dorin Ilie Nistor