Proces verbal din 27.08.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 27.08.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 27.08.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 1427/2020 în temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua! Ședința a fost convocată cu respectarea prevederilor din Codul administrativ. D-l secretar din 23 de consilieri câți sunt prczenți?

D-l secretar general Dorin Ilie Nistor:

Bună ziua! D-na primar sunt prezenți 19 consilieri locali.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc. In concluzie Consiliul Local este legal constituit, dar avem o mică problemă pe care o rezolvăm acum. D-na consilier Ecaterina Birk m-a anunțat că este bolnavă, iar din acest motiv eu propun ca d-na viceprimar Corina Bokor care se află în clădirea primăriei să preia conducerea ședinței. D-l secretar vă rog supuneți la vot propunerea.

D-l secretar general Dorin Ilie Nistor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării d-voastră propunerea ca d-na viceprimar Corina Bokor să conducă ședința de astăzi a Consiliului Local.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.

D-na viceprimar Corina Bokor va prelua conducerea ședinței, d-na primar.

Absenți: d-na Ecaterina Birk, d-l consilier Lorant Kiss, d-l consilier Daniel Moșin ,d-l consilier Zeno -Karl Pinter

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc. D-na viceprimar aveți cuvântul.

D-na viceprimar Corina Bokor:

Mulțumesc. Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na viceprimar Corina Bokor:

în conformitate cu dispozițiile art. 138 alin.15 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Sibiu din luna iulie 2020.

D-l secretar general Dorin Ilie Nistor:

Mulțumesc.Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră, procesul verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului   Local al Municipiului   Sibiu  din data  de  16.07.2020.

Cine este   pentru? Cine   este   împotrivă? Dacă sunt   abțineri?   Vă   mulțumesc.

De asemenea supun aprobării d-voastră procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30.07.2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.

Ambele procese verbale au fost aprobate.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consiglieri, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi pe care 1-am propus pentru ședința de astăzi.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.

D-na viceprimar Corina Bokor: Proiectul numărul unu.

 • 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea măsurii aprobată prin Art. l.pct.2 din H.C.L. nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 304/2020 privind prelungirea măsurii aprobată prin Art.l.pct.2 din H.C.L. nr. 84/2020, pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Doi

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Săli de clasă Corp C Colegiul Economic G. Barițiu” - str. Oituz nr. 31 inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.305/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul dc investitii “Amenajare Săli de clasă Corp C Colegiul Economic G. Baritiu” - str. Oituz nr. 31 cu unanimitate de voturi (19 pentru ).

D-na viceprimar Corina Bokor: Trei

 • 3. Proiect de hotărâre privind confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.306/2020 privind confirmarea pentru anul școlar 2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patru

 • 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta : Colegiului Național Pedagogic “A. Saguna", Liceului Teoretic "Constantin Noica", Colegiului National "O. Goga”, Școlii Gimnaziale nr. 18, Școlii Gimnaziale nr. 21. Școlii Gimnaziale nr. 25 și Colegiului Tehnic Energetic- Sibiu

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.307/2020 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 7 săli de sport în incinta: Colegiului National Pedagogic “Andrei Saguna” - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2 Liceului Teoretic ”Constantin Noica” - Sibiu, str. Oștirii nr.5 Colegiului National “Octavian Goga” - Sibiu, str. Mitropoliei nr.34 ,Scolii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr.65, Școlii Gimnaziale nr. 21 - Sibiu, str. Luptei, nr.27 Scolii Gimnaziale nr.25 Sibiu - str. Sibiel nr.6 Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr.l , cu unanimitate de voturi (19 pentru)

D-na viceprimar Corina Bokor: Cinci

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 14/01.10.2012 încheiat cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu pentru o parte din imobilul-cămin, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.308/2020 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr. 14/01.10.2012 încheiat cu Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu pentru o parte din imobilul- cămin, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr. I, din cadrul Colegiului Tehnic Energetic Sibiu cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Șase

 • 6. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 89 mp. din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor nr. 1 Sibiu inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.309/2020 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren de 89 mp. din incinta Colegiului Tehnic Energetic situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Șapte

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea de la bugetul local în anul 2021 a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute in România, în baza Legii nr. 34/1998 inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.310/202(1 aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea de la bugetul local în anul 2021 a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr. 34/1998 cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Opt

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 9 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate..

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 311/2020 privind aprobarea vânzării unui număr de 9 locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Nouă

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil S+P+3E+R, în Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr. 90 inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.312/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+R ÎN MUNICIPIUL SIBIU, CALEA DUMBRĂVII, NR. 90, Inițiator: PREDA DANIELA ANCA, cu unanimitate de voturi ( 19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Zece

 • 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Hală și clădire birouri conform PUZ aprobat cu HCL nr. 24/2018, în Sibiu, str. Henri Coandă F.N. inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.313/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Hală și clădire birouri conform PUZ aprobat cu HCL nr. 24/25.01.2018, în Sibiu, str. Henri Coandă F.N. cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Unsprezece.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.314/2020 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Doisprezece.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?Mu!țumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.315/2020 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treisprezece.

 • 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea publică și privată a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Sunt luări de cuvânt? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sihiu nr.316/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Paisprezece.

 • 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr.13, bl.l, proprietatea Municipiului Sibiu

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.317/2020 privind vânzarea, prin negociere directă, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr.13, bl.l, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Cincisprezece.

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Bibliotecii Județene Astra Sibiu, a suprafeței de 2 mp din imobilul-teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Parcul Astra, cu destinația de amplasare bust August Treboniu Laurian

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.318/2020 privind transmiterea în administrare, în favoarea Bibliotecii Județene „ASTRA” Sibiu, a suprafeței de 2 mp din imobilul-teren situat în Sihiu, Parcul Astra, cu destinația de amplasare bust August Treboniu Laurian cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Șaisprezece.

 • 16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu și înregistrarea în evidențele acestuia a imobilelor-terenuri situate administrativ în Sibiu, str. 9 Mai nr. 40 și str. Turnului nr. 5, precum și transmiterea acestora în concesiunea S.C. URBANA S.A. inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.319/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu și înregistrarea în evidentele acestuia a imobilelor-terenuri situate administrativ în Sibiu, str. 9 Mai nr. 40 și str. Turnului nr. 5, precum și transmiterea acestora în concesiunea S.C. URBANA S.A. cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Șaptesprezece.

 • 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Extindere iluminat zona M -Cimitirul Municipal Sibiu”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Sunt luări de cuvânt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.320/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Extindere iluminat zona M - Cimitirul Municipal Sibiu”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Optsprezece.

 • 18 Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, a unor spații din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.321/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive si de Agrement al Municipiului Sibiu, a unor spații din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Nouăsprezece.

 • 19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Drumul Ocnei, identificat în CF nr. 13 1607 Sibiu, cu nr. top: 4591/1/1

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.322/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Drumul Ocnei, identificat în CF nr, 131607 Sibiu, cu nr. top: 4591/1/1, cu unanimitate de voturi ( 19 pentru).

Se conectează Online și d-l consilier Lorant Kiss. Sunt prezenți 20 consilieri locali.

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci.

 • 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor -terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național Pedagogic “Andrei Șaguna" din Sibiu, Al. Turnu Roșu nr.2

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.323/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului National Pedagogic “Andrei Saguna” din Sibiu, Al. Turnu Roșu nr.2, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și unu.

 • 21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri situate în Sibiu, la intersecția străzii Someșului cu Piața Unirii

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.324/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri situate în Sibiu, la intersecția străzii Someșului cu Piața Unirii, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și doi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020 a imobilului - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului.

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.325/2020 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020 a imobilului - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și trei.

 • 23 Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Lisabona nr. 16, în favoarea d-lui Borghină lonuț

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.326/2020 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Lisabona nr. 16, în favoarea d-lui Borghină lonut, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și patru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului -teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str.Săcel FN cu destinația drum

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.327/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str.Săcel FN cu destinația drum cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și cinci.

 • 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr.52 identificat în CF 130619 Sibiu, nr.cad 130619 în suprafață de 275 mp.

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Sunt luări de cuvânt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțunesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 328/2020 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr.52 identificat în CF 130619 Sibiu, nr.cad 130619 în suprafață de 275 mp., cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și șase.

 • 26. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 586 mp situat în Sibiu Calea Dumbrăvii nr. 151 inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 329/2020 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr.151 identificat în CF 117607 Sibiu, nr. cad 117607, nr. top 4036/2/1/2, 4037/1/2/1/2 în suprafață de 589 mp, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și șapte.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea totală a mijlocului fix "Dacia Super Nova”, aflat în concesiunea S.C. URBANA S.A.

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.330/2020 privind aprobarea scoaterii din funcțiune si casarea totală a mijlocului fix "Dacia Super Nova”, aflat în concesiunea S.C. URBANA S.A,.cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și opt.

 • 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.331/2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și nouă.

 • 29. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Acest proiect a fost rediscutat astăzi în cadrul Comisiei de Buget și avizat favorabil cu completarea din Raportul nr. 601609/26.08.2020 întocmit de Direcția Economică. Supun la vot acest proiect.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.332/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Săptămâna Europeană a Mobilității -Sibiu 2020'’

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.333/2020 privind aprobarea proiectului “Săptămâna Europeană a Mobilității - Sibiu 2020” cu unanimitate de voturi (20 pentru ).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și unu.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise în Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19 inițiator primar Astrid Cora Fodor

Sunt luări de cuvânt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptaț Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.334/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19, cu unanimitate de voturi ( 20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și doi.

 • 32. Proiect de privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise în Agenda Culturală 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19 - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Sunt luări de cuvânt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Sibiu nr.335/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise în Agenda Culturală 2020, Sesiuneal, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19, cu unanimitate de voturi ( 20 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

La punctul 33 întrebări, interpelări? Dacă colegii consilieri doresc să întrebe ceva? Dacă nu vă rog să faceți propuneri pentru președintele ședinței Consiliului Local din luna septembrie.

D-l consilier Helmut Lerner:

Propun pentru conducerea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru luna septembrie pe d-l consilier Hermann Gerold. Mulțumesc.

D-na viceprimar Corina Bokor:

Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

D-I secretar general Dorin Nistor:

Propunerea a fost adoptată. D-l consilier Hermann Gerold va conduce ședința Consiliului Local din luna septembrie 2020.

D-na viceprimar Corina Bokor:

Vă mulțumesc.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.336/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020, cu 19 voturi pentru și o abținere (d-l consilier Gerold Hermann ).

D-na viceprimar Corina Bokor :

Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc și la revedere pe luna viitoare.

D-na primar Astrid Cora Fodor :

Vă mulțumesc și eu pentru participare, mai mult ca sigur ne vom vedea săptămâna viitoare la o ședință extraordinară. O zi bună vă doresc !

Ședința se încheie la ora 14,30.


Secretar general, Dorin Ilie Nistor /j)