Proces verbal din 27.02.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 27.02.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 27.02.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 15,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 420/2020 în temeiul art. 133 alin.l, art.134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și a serviciilor publice participă: d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Tiberiu-Cornel Drăgan, dl.secretar general Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, dl. Paul Mureșan-luga, dl. Ciprian loan Rațiu, d-na Mirela Gligore, d-na Camelia Burlacii, d-na Alexandra Dincă, d-na Mariana Hașu, d-na Simona Pop, dl.Adrian Aldea, dl.Magoș Dan- Marcel, d-na Nicoleta Slavu, d-na Cristina Isailă.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri bună ziua. în temeiul Codului administrativ art. 133 alin.l, art.134 tot alin.l am convocat Consiliul Local în ședință ordinară. Din 22 de consilieri sunt prezenți 21, în concluzie Consiliul Local este legal constituit, declar ședința deschisă și predau conducerea d-nei consilier Ecaterina Birk.

Absent la ședința de consiliu este domnul consilier Robert-Nicolae Fotache.

D-na consilier Ecaterina Birk:

Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, vă mulțumesc pentru încrederea acordată.

Având în vedere că domnul Mathes Helmut a fost foarte mulți ani în Consiliul Local al Municipiului Sibiu din anul 2008 până în 2016 și a decedat eu vă propun să păstrăm un moment de reculegere.

Moment de reculegere in memoria dl. Mathes Helmut consilier local în perioada 2008-2016.

D-na consilier Ecaterina Birk: Vă mulțumesc.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na consilier Ecaterina Birk:

în conformitate cu dispozițiile art. 138 alin. 15 din OLIG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Sibiu din luna ianuarie.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 09.01.2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Și de asemenea procesul-verbal al ședinței ordinare din 31.01.2020.

Vă mulțumesc, ambele procese verbale au fost aprobate.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

în conformitate cu Codul Administrativ art.135 alin.7 supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi.

Cine este pentru? Se abține cineva? împotrivă?

Proiectul Ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian-Gheorghe.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt observații ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 59/2020 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu ald-lui Fulea Ciprian Gheorghe și completarea Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret, cu unanimitate de voturi (21 pentru).

După validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian Gheorghe numărul consilierilor prezenți se modifică de la 21 consilieri prezenți la 22 consilieri prezenți.

D-na consilier Ecaterina Birk

Domnul Fulea vă rog să depuneți jurământul.

Poftiți aici în față .

Dl. Fulea Ciprian-Gheorghe depune jurământul:

Dl. Fulea Ciprian-Gheorghe:

Subsemnatul Fulea Ciprian-Gheorghe, consilier al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, județul Sibiu, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local, următorul jurământ:

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Sibiu. Așa să îmi ajute Dumnezeu."

Aplauze.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Domnule consilier vreau să vă felicit.

Felicitări și mult succes vă doresc.

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comisia juridică a propus aviz favorabil și a formulat propunerea ca domnul Ciprian Fulea-Gheorghe să-1 înlocuiască pe domnul Răzvan-Codruț Pop în Comisia Socială.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.60/2020 privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu 21 voturi pentru și o abținere ( dl. consilier Fulea Ciprian-Gheorghe ).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga” str.Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru/Impotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.61/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga” str.Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului

Sibiu a imobilului-teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 153.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Intervenții dacă sunt?

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.62/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 153, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aliate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții?

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.63/2020 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt?

Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.64/2020 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea SC URBANA SA a terenului în suprafață de 403 mp, proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 34.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.65/2020 privind transmiterea în concesiunea SC URBANA SA a terenului în suprafață de 403 mp, proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 34, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren

aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Petrila nr.l 1B, identificat în CF 128490 Sibiu, nr. cad. 128490, în suprafață de 45 mp.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții? Supun la vot

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 66/2020 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Petrila nr.llB, identificat în CF 128490 Sibiu, nr. cad. 128490, în suprafață de 45 mp, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din concesiunea SC PIEȚE SIBIU S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

La acest proiect există o eroare materială la art.l care urmează să fie corectat astfel :

Se aprobă scoaterea din concesiunea SC PIEȚE SIBIU S.A. începând cu 1 martie 2020 a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010 după cum urmează:

 • - nr. Inventar 1000344 - structuri metalice 14 buc - valoare 0,14 lei

 • - nr. Inventar 1009394 - structuri metalice 1 buc - valoare 0,01 lei

 • - nr. Inventar 1009395 - structuri metalice 1 buc - valoare 0,01 lei

 • - nr. Inventar 1000343 - chioșcuri deschise 32 buc- valoare 0,32 lei

Dacă sunt intervenții ? Supun la vot.

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.67/2020 privind scoaterea din concesiunea SC PIEȚE SIBIU S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 10. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2, în incinta Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna”.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Intervenții? Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 68/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2, în incinta Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Numai puțin, trebuie să clarific ceva.

Domnul Secretar, m-ați informat înainte de ședință că numai la ultima poziție este o greșeală. Poziția care nu a mai citit-o d-na Birk, rămâne sau nu? Nu a fost citita și colegii au tăiat-o.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Rămâne, sigur rămâne. Eroarea materială se referă la articolul 1 doar la ultima poziție.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Articolul 1. Dar poziția 1006706 rămâne sau nu rămâne ?

D-na consilier Ecaterina Birk:

Aici nu este poziția 1006706. Aici sunt patru poziții.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Pe mine m-ați informat înainte de ședință că numai la ultima poziție se corectează 34 în 32.

Nu a fost citită poziția 1006706 și s-a tăiat.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Corect! Eroarea materială erau treizeci și patru în proiectul înaintat d-voastră și ele sunt practic treizeci și două.

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea, ca urmare a schimbului, a unei locuințe pentru tineri destinată închirierii, devenită disponibilă prin eliberare, situată în Sibiu, str. Independenței, nr.l A, ap.81, conform procedurii aprobată prin HCL nr. 471/2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții ? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 69/2020 privind repartizarea, ca urmare a schimbului a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită de ANL devenită disponibiă prin eliberare, situată in Sibiu, str. Independenței nr.lA, ap.81, conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr.471/2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238, nr. 383 și nr. 468/2019 privind aprobarea prețului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr. 16, nr. 9, nr. 10, nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat. Mulțumesc.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 70/2020 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238/2019, nr. 383/2019 și nr. 468/2019 de aprobare a prețului concesiunii pentru imobilele- terenuri pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr.16, nr. 9, nr.10, nr.17, respectiv nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 13. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 71/2020 privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019 cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 14. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.72/2020 privind scăderea din evidența fiscală a persoanelor Fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2020 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanumitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Intervenții dacă sunt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2020 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143- Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2020 pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143- Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire imobil S+P+3+R, în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 109.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 76/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire imobil S+P+3+R, în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 109, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.319/2019 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.78/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.79/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.80/2020 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 23. Proiect de hotărâre privind stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.81/2020 privind stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 24. întrebări, interpelări.

D-na consilier Ecaterina Birk:

Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi punctul de întrebări, interpelări.

Consult pe domnii consilieri, dacă cineva are întrebări din partea dumneavostră?

Poftiți dl.consilier.

DI. consilier Adrian-Cosmin Bibu:

Dacă îmi permiteți doamna primar, dragi consilieri, stimați invitați, vreau să spun în felul următor, îmi place la noi în Ardeal. Eu am o vorbă, vorba-i vorbă și vreau să o felicit pe doamna primar, să-i mulțumesc atât dânsei cât și dumneavoastră consilerii locali cât și echipei din Primăra Sibiu pentru organizarea Galei Sportului. Mă bucur că s-a întâmplat și vreau să vă spun că a fost foarte frumoasă. Totodată vreau să apreciez și eu, că am văzut că ați subliniat și dumneavoastră, atât la Gala Sportului, cât și cu alte ocazii, investițiile care s-au realizat pe linie de sport în Sibiu. Dar, în continuare, ceea ce am prezentat anul trecut cu privire la Sala Polivalentă, la amenajarea de săli sportive și înființarea unui club sportiv municipal, ne menținem această intenție. Eu am venit aici, doamna primar, în fața dvs., cu un număr de semnături care atestă dorința oamenilor pe cele trei puncte și întăresc această idee. O să vedeți că sunt foarte mulți președinți de club. Cu toții apreciem ceea ce se face, vedem că lucrurile merg mai bine și că împreună am realizat lucruri bune. Cred că vom putea continua să facem lucruri bune pentru sibieni pe această linie.

Eu vreau să vi le predau astăzi, dacă îmi permiteți, cu mențiunea că o să vă predau, cu un mărțișor de la magazinul de fapte bune pentru că, consider că oamenii care fac fapte bune- am dat și colegilor, merită să primească un mărțișor de la magazinul de fapte bune și în continuare sper să realizăm împreună lucruri mărețe pentru Sibiu.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Din punctul meu de vedere vom continua pe aceeași linie. Ca să facem fapte bune depinde de noi toți. Nu este suficient să vrea Primarul trebuie să fie și Consiliul Local alături de el. Dacă v-ați uitat cu atenție în structura bugetului, ați văzut ce proiecte avem prevăzute. Am asigurat sibienii că vom veni cu detalii privind bugetul, inclusiv pentru proiectele pe care le vom face.

Am tăcut primul comunicat, unde am vorbit despre infrastructură, vor urma comunicatele despre sport așa că, rămâne scris nu doar în hârtiile noastre, pe care mulți nu le citesc.

Deci vă asigur că, vorba-i vorbă. Verba volant, scripta manent - vorbele zboară, scrisul rămâne.

D-na consilier Ecaterina Birk:

Dacă mai sunt luări de cuvânt?

Dacă nu, din partea cetățenilor s-a înscris domnul Constantinescu loan.

Supun la vot dacă sunteți de acord să-i dăm cuvântul. Domnul Constatinescu, aveți cuvântul.

Domnul loan Constantinescu:

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. In primul rând pentru doamne, am o rugăminte la dumneavoastră. Un grup mare de cetățeni de pe Aleea Haiducului m-au rugat să vă prezint niște documente, în special doamnei primar, oficial și cu căldură.

Dl. loan Constantinescu de fapt a adus flori și mărțișoare pe care le dăruiește domnei primar și doamnelor din consiliul local cu ocazia zilei de mărțior și sosirii primăverii împreună cu urări de sănătate și fericire.

D-na consilier Ecaterina Birk:

Vă rog să faceți propuneri pentru președintele care va conduce ședința din luna martie.

DI. consilier Gerold Hermann:

Propun ca ședința din luna martie 2020 să fie condusă de dl. consilier Paul- Constantin Mezei.

D-na consilier Ecaterina Birk:

Mulțumim. Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? O abținere.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.82/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2020, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Paul- Constantin Mezei)

D-na consilier Ecaterina Birk:

Având în vedere că se apropie ziua de 1 martie, 8 martie, de ziua femeii, sosirea primăverii, eu vreau să doresc tuturor femeilor un sincer: La Mulți Ani! Multă sănătate, liniște sufletească și să aibă parte numai de bucurii și împliniri.

Cu aceasta ședința noastră a luat sfârșit.

Vă mulțumim pentru participare și vă doresc în continuare o zi frumoasă.

Ședința se încheie la ora 15,20.

I

Președinte de ședință,                                    Secretar general,

Ecaterina Birk                                          Dorin Ilie Nistor