Proces verbal din 26.03.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 26.03.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES- V ERBAL

încheiat astăzi, 26.03.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 589/2020 în temeiul art.133 alin.l, art.134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 624/2020 care prevede ca ședința Consiliului Local al Municipiului Sibiu să se desfășoare prin mijloace electronice, pe o platformă Online, de videoconferință.

I)-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri vă spun bună ziua la a treia ședință ordinară a Consiliului Local din acest an. Am convocat Consiliul Local în conformitate cu prevederile Codului administrativ și cu art. 23 alin.l din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. In conformitate cu HCL 83/2020 și cu Dispoziția primarului nr 624/2020 având în vedere contextul în care ne aflăm, cel de stare de urgență și a măsurilor care au fost dispuse, atât pe plan național cât și pe plan local, această ședință a Consiliului Local se desfășoară on-line în regim de videoconferință. Din 23 de consilieri sunt prezenți on-line 22, drept urmare Consiliul Local este legai constituit, o să predau conducerea ședinței domnului consilier Paul Mezei.

Domnul președinte aveți cuvântul.

Absent la ședință:domnul consilier Liviu Cotârlă.

Dl. consilier l’aul-Constantin Mezei:

Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.

Dl. consilier l’aul-Constantin Mezei:

In conformitate cu dispozițiile art. 138 alin. 15 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Sibiu din luna februarie.

Dl. secretar general Dorin llie Nistor:

Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 14.02.2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri?

Și de asemenea procesul-verbal al ședinței ordinare din 27.02.2020.

Vă mulțumesc, ambele procese verbale au fost aprobate.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

în conformitate cu Codul Administrativ art. 135 alin.7 supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? împotrivă?

Proiectul Ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii SARS-COV-2.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt observații ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 84/2020 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Papiu Ilarian și aleea de acces spre Grădina Zoologică din municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.85/2020 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Papiu Ilarian și aleea de acces spre Grădina Zoologică din municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru ).

1)1. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru/împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.86/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

întocmit pentru anul 2020 de S.C. URBANA S.A.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Intervenții dacă sunt?

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.87/2020, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. URBANA S.A cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. PIEȚE SIBIU S.A.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții?

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.88/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparație capitală pod strada Gladiolelor (Maria Tereza)” din Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt?

Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.89/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparație capitală pod strada Gladiolelor (Maria Tereza)” din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.I la HCL nr.305/2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu. supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.90/2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.I la HCL nr.305/2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 91/2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții?

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Dacă îmi permiteți domnul președinte?

Pot să am o intervenție?

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei: Da, poftiți. Aveți cuvântul doamna primar.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Eu vreau să spun că, am crescut bursele, dacă v-ați uitat, comparativ cu anii trecuți. cu aproximativ douăzeci la sută. Având în vedere că nu o să fie vremuri ușoare în perioada următoare am făcut această propunere și sper că este binevenită. Mulțumesc.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Mulțumim doamna primar. Dacă sunt alte interpelări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.92/2020 privind aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora pentru elevii din învățământul prcuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea listelor care cuprind documentele de

interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.93/2020 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 11.  Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA. dl. Dan Căprariu. pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94/2020 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții ? Dacă nu Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.95/2020 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu sunt, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.96/2020 privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1. cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Amenajare alee zona D 104-114”- Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.97/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Amenajare alee zona D 104-114”-Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 15. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix „Amenajare Parc Skateboard Obor” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al .Municipiului Sibiu nr.98/2020 privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix „Amenajare Parc Skateboard Obor” și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanumitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.99/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 100/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată 1a Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 18. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.101/2020 privind retragerea din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 19. Proiect de hotărâre privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2 .

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu. supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.102/2020 privind radierea din evidențele dc publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 20. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.103/2020 privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 21. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu str.Șoseaua Alba Iul ia nr. 86, cu destinația drum

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 104/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu str.Șoseaua Alba lulia nr. 86, cu destinația drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 22. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1458 mp. situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația "drum".

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu. supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.105/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1458 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația “drum“, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 23.  Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp. identificat în CF II1768 Sibiu, nr. cad 111768. situat în zona Dealul Gușteriței.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

DI. consilier loan Stroie:

Am o întrebare domnule președinte.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Poftiți domnul consilier.

Dl. consilier loan Stroie:

Dacă poate cineva să îmi spună, ce urmează să se facă pe aceste terenuri în urma dezlipririi? Dacă nu, să știm atunci, de unde a rezultat această împărțire, 159.717 mp? Dl. consilier Paul-Constantin Mezei: 192.421 mp.

DI. consilier loan Stroie:

Această suprafață de 192.421 mp, se împarte în trei.

159.717 mp, înseamnă că s-a făcut în baza “la ceva”. A „nu știu ce”? De asta sunt interesat, poate să îmi răspundă cineva, doamna primar?

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Da. Numai o clipă să îmi iau proiectul în față.

Da, aici am făcut o dezlipire pentrtu că, intenționăm să facem o lucrare topografică pentru drumul destinat cicloturismului. Din acest motiv a trebuit să facem această lucrare.

Dl. consilier loan Stroie:

Am înțeles.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Facem un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic, nu pentru tot Dealul Gușteriței ci numai pentru această porțiune destinată cicloturismului.

Dl. consilier loan Stroie:Bine, mulțumesc.

D-na primar Astrid Cora Fodor: Cu plăcere.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/2020 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF 111768 Sibiu, nr. cad 111768, situat în zona Dealul Gușteriței, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 24.     Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp. identificat în CF 129172 Sibiu, nr. cad 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Dacă sunt interpelări? Dacă nu. supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.107/2020 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF 129172 Sibiu, nr. cad 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului nr. 19/2019 de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proieetul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.108/2020 privind modificarea și completarea contractului nr. 19/2019 de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

1)1. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu, zona str. Tractorului, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? O abținere.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor: Am notat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 109/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU -Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu, zona str. Tractorului, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Paul-Constantin Mezei).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Ștefan cel Mare FN, aprobată cu HCL nr. 167/29.05.2017.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 10/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Ștefan cel Mare FN, aprobată cu HCL nr. 167/29.05.2017, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Turda FN. aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 11/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Turda FN, aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.C.P. și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente, în Sibiu, str. Lungă nr. 4.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.112/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.C.P. și RLU -Construire locuințe colective și desființare construcții existente, în Sibiu, str. Lungă nr. 4, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi în Municipiul Sibiu, Șos. Alba lulia, F.N..

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 13/2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire Statie de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spatii verzi în Municipiul Sibiu, Șos. Alba lulia, F.N., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea Ia „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” cu proiectul „Stații de încărcare electrice”.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 14/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” cu proiectul „Stații de încărcare electrice”, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 15/2020 privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 16/2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare si funcționare al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu. Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun Ia vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 17/2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

DI. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sihiu nr.l 18/2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, începând cu data de 01.03.2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 19/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal aferent anului 2020 al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG”.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.120/2020 privind aprobarea programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret “GONG” Sibiu, pe anul 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale.

 • - inițiatori consilierii membrii ai Comisiei Sociale.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.121/2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

 • - inițiatori consilierii membrii ai Comisiei Sociale.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.122/2020 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Avem la punctul patruzeci o informare.

 • 40. Informarea nr. 21158/17.03.2020 a Direcției economice privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2020 la SC URBANA SA Sibiu.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

 • 1. Completare la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local înscris în Ordinea de zi la pct.36 (Raportul nr. 23668/25.03.2020 al Direcției Economice).

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Completarea la Proiectul de hotărâre a fost aprobată în unanimitate.

 • 2.    Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2.

 • -  inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr, 123/2020 privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare.

 • -  inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.124/2020 privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general. Agenda Sport - sesiunea 1/2020.

 • -  inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al ^Municipiului Sibiu nr. 125/2020 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport -sesiunea 1/2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general. Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020.

 • -  inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.126/2020 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020 cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 41. întrebări, interpelări.

Dl. eonsilier Paul-Constantin Mezei:

Cu aceasta ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară au luat sfârșit.

Am terminat și am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi: punctul de întrebări, interpelări.

Consult pe domnii consilieri, dacă cineva are întrebări din partea dumneavostră? Dacă nu, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședința din luna aprilie 2020.

D-na viceprimar Corina Bokor:

Eu doresc să fac o propunere. Propun ca ședința din luna aprilie să fie condusă de doamna consilier Bianke-Marion Grecu.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Doamna consilier Bianke-Marion Grecu este propusă, sunteți de acord? Cine este pentru? împotrivă?Abțineri? O abținere.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Propunerea a fost aprobată, doamna consilier Bianke-Marion Grecu va conduce ședința din aprilie a Consiliului Local.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.127/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2020, cu 21 voturi pentru și o abținere (d-na consilier Bianke-Marion Grecu)

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Cu aceasta ședința noastră a luat sfârșit.

Vă mulțumesc tuturor pentru audiență și vă doresc sănătate și mult succes mai departe.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnele și domnilor consilieri și eu vreau să vă mulțumesc pentru partieparea la aceasta ședință și să vă mulțumesc pentru felul în care ați colaborat, cu noi. cu echipa din primărie pentru pregătirea acestei ședințe. A fost prima experiență a unei ședințe de Consiliu Local în sistem de videoconferință și mă bucur că a funcționat bine. De asemenea având în vedere că următoarea ședință ordinară a Consiliului Local va fi după Sărbătorile de Paște, doresc să vă urez sărbători liniștite dar mai ales sărbători sănătoase. Să fim cu toții sănătoși și mai ales comunitatea noastră să fie ferită de cazuri de coronavirus. Multă sănătate vă doresc tuturor și să ne vedem cu bine la sfârșitul lunii aprilie. Sper că nu va fi nevoie de o ședință extraordinară.Dacă lucrurile vor merge bine cu siguranță nu va fi nevoie. Mulțumesc.

Ședința se încheie la ora 14,20.


»

Președinte de ședință,


Secretar general, Dorin Ilie Nistor

VI

\J