Proces verbal din 16.07.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 16.07.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 16.07.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14.00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 1250/2020 în temeiul art. 133 alin. 2, art. 134. art. 196 alin.l lit. b, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

I)-na primar Astrid Cora Fodor: Bună ziua.

Am convocat Consiliul Local în ședință extraordinară cu respectarea prevederilor din Codul Administrativ. Consiliul Local este format din 23 de consilieri, vă rog doamna Slavu. spuneți-mi cum stăm cu prezența.

D-na Nicoleta Slavu-Șef Serviciu Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari: Doamna Primar, acum sunt prezenți on-line 22 de consilieri și este asigurat cvorumul prevăzut de lege pentru desfășurarea acestei ședințe.

Absent: dl.consilier Liviu Cotârlă.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc, deci Consiliul Local este legal constituit și predau conducerea lucrărilor domnului consilier Helmut Lerner. Domnul Lerner aveți cuvântul.

Domnul consilier Helmut Lerner:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi a ședinței extraordinare de astăzi.

Cine este pentru? împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul ordinei de zi a fost aprobat în unanimitate.

D-na Nicoleta Slavu-Șef Serviciu Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:

Am notat doamna primar, se va înscrie în procesul verbal. Mulțumesc.

Domnul consilier Helmut Lerner: Proiectul numărul unu de pe ordinea de zi:

  • 1. Proiect dc hotărâre privind rectificarea bugetului local.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de buget.

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.251/2020 privind rectificarea bugetului local, eu unanimitate de voturi (22 voturi pentru).

Domnul consilier Helmut Lerner: Proiectul numărul doi.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020. Sesiunea I. readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 10.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de cultură.

Dacă nu sunt interpelări, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.252/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării ncrambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, cu unanimitate de voturi (22 voturi pentru).

Domnul consilier Lerner Helmut: Proiectul numărul trei.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Și acest proiect a fost avizat favorabil de comisia de cultură.

Dacă nu sunt interpelări, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.253/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, cu unanimitate de voturi (22 voturi pentru).

Domnul consilier Lerner Helmut:

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club Flermannstadt Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de buget.

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă sunt abțineri? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.254/2020 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Fothal Club Hermannstadt Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 voturi pentru).

Domnul consilier Lerner Helmut::

Ordinea de zi a fost epuizată și vă rog frumos să rămâneți în continuare pentru cele două ședințe AGA: S.C.Urbana S.A.și S.C.Tursib S.A.. Mulțumesc.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc doamna viceprimar.

Și eu vă mulțumesc pentru participare, ședința ordinară din luna iulie a Consiliului Local va avea loc în data de 30- la oral 4.

Ședința se încheie la ora 14.10.

Secretar general, Dorin Ilie Nistor


Președinte de ședință, Helmut Lerner