Proces verbal din 16.06.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 16.06.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 16.06.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 1023/2020 în temeiul art.133 alin. 2, art. 134. art. 196 alin.l lit. b, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua. Domnule secretar putem începe?

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Bună ziua doamna Primar, la ora convocării ședinței de către dumneavoastră, ora 14. sunt prezenți 18 consilieri locali există cvorum pentru desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului Local.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua. Această ședința extraordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și cu Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local.

După cum a anunțat domnul secretar avem cvorum, din 23 de consilieri sunt prezenți 18 consilieri.

Absenți: dl.consilier Liviu Cotârlă, dl.consilier Robert-Nicolae Fotache, dl. consilier Daniel Moșin, dl consilier Vasile Mitrea, d-na consilier Monica Nartea. Consiliul Local este legal constituit însă, domnul consilier Robert-Nicolae Fotache-președintele de ședință numit prin HCL 194/28.05.2020 lipsește, drept urmare vă rog să faceți propuneri pentru un alt președinte de ședință.

Poftiți domnul consilier.

Dl.consilier Helmut Lerner:

Având în vedere situația actuală, propun ca ședința extraordinară de astăzi să fie condusă de doamna viceprimar Corina Bokor.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Cine este de acord cu această propunere? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Doamna viceprimar-doamna consilier local Corina Bokor. vă invit să preluați conducerea ședinței

D-na viceprimar Corina Bokor:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi a ședinței extraordinară de astăzi și ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc.

Domnul secretar, cu unanimitate de voturi a fost aprobată atât ordinea de zi cât și ordinea de zi suplimentară.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor: Am notat. Vă mulțumesc foarte mult.

D-na viceprimar Corina Bokor:

Proiectul numărul unu de pe ordinea de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor Supun la vot.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este împotrivă cineva?

In unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul numărul unu de pe ordinea de zi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.195/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

Proiectul numărul doi.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.196/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

Proiect adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 197/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

D-na viceprimar Corina Bokor:

Proiectul ordinei de zi suplimentare prevede un punct și anume:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Baschet Club Sibiu.

  • - inițiator primar Astrid Cora Fodor Supun la vot. Cine este pentru? In unanimitate a fost aprobat și acest proiect de hotărâre.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 98/2020 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Baschet Club Sibiu, cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

Urmare a epuizării ordinii de zi cât și a ordinii de zi suplimentare declar ședința închisă .Vă mulțumesc.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Mulțumesc doamna viceprimar.

Vreau să vă mulțumesc la toți pentru participare și ne vedem în data de 25- joia viitoare deci, la ședința ordinară a Consiliului Local din luna iunie.

Ședința se încheie la ora 14,10.

/

I

Secretar general, Dorin Ilie Nistor


Președinte de ședință, Corina Bok r