Proces verbal din 15.05.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 15.05.2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 15.05.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 12,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr.876/2020 în temeiul art.133 alin. 2, art.134, art.196 alin.l lit. b, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua, domnule secretar putem începe?

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Bună ziua doamna Primar, la dispoziția dumneavoastră de convocare au răspuns prezent 21 de consilieri existând cvorum pentru desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului Local.

D-na primar Astrid Cora Fodor: Mulțumesc.

Doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua. Această ședința extraordinară am convocat-o în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și cu Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. După cum a anunțat domnul secretar avem cvorum, drept urmare declar ședința deschisă și predau conducerea acesteia domnului conslier local Fulea Ciprian.

Domnule consilier, vă rog să preluați conducerea ședinței.

Absenți: dl.consilier Liviu Cotârlă, dl.consilier Vasile -Tiberiu Mitrea.

DI. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează inund de stat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi pentru această ședința extraordinară.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva contra?

Domnul secretar, proiectul ordinei de zi a fost aprobat în unanimitate.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc, s-a notat.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Astăzi avem în dezbatere două proiecte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 54/2020 pentru completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019, cu unanimitate de voturi (21 voturi pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea^

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea 1, cu unanimitate de voturi (21 voturi pentru).

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Vă mulțumesc, cu aceasta domnule președinte puteți declara ședința închisă.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Vă mulțumesc, ședința este închisă.

Ne vedem la sfârșitul lunii în aceeași formulă.

Să fim sănătoși, o zi bună. La revedere.

Ședința se încheie Ia ora 12,10.