Proces verbal din 14.08.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 14.08.2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 14.08.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 12.00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr.1379/2020 în temeiul art.133 alin. 2. art.134, art.196 alin.l lit. b. art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua. Am convocat Consiliul Local în ședință extraordinară cu respectarea prevederilor din Codul Administrativ.

D-na Nicoleta Slavu Șef Serviciu Adm. Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:

Doamna Primar avem 18 consilieri prezenți în acest moment, este asigurat cvorumul pentru desfășurarea ședinței.

Absent: dl. consilier Liviu Co târlă, d-l Robert Nicolae Fotache, d-na Ani ta Pavel, d-na Claudia Meiy Simtion , d-l Lerner Helmut.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

După cum am fost informată din 23 de consilieri, sunt prezenți 18, deci ședința se desfășoară cu cvorumul legal. Dau cuvântul d-nei consilier Ecaterina Birk pentru a prelua conducerea ședinței. D-na consilier aveți cuvântul.

D-na consilier Ecaterina Birk:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stal.

Se alătură și d-l consilier Lerner Helmut, deci sunt prezenți 19 consilieri.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi a ședinței extraordinare de astăzi. Cine este pentru? împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul ordinei de zi a fost aprobat în unanimitate.

D-na consilier Ecaterina Birk: Proiectul numărul unu de pe ordinea de zi:

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020. Sesiunea I. readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.299/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19 cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk: Proiectul numărul doi.

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.300/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19 , cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk: Proiectul numărul trei.

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității si de Tineret 2020, Sesiunea 1. readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.301/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării ncrainbursabilc din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19 cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk: Proiectul numărul patru.

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului - Coridor integrat de mobilitate - Calea Șurii Mici

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.3()2/2()2O privind aprobarea Proiectului - Coridor integrat de mobilitate - Calea Șurii Mici cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk: Proiectul numărul cinci.

5.Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.241/25.06.2020 pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu pentru proiectul ..Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COV1D 19” - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă nu sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.303/2020 de modificare a HCL nr.241/25.06.2(l20 pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu pentru proiectul „Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19” cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

Ordinea de zi s-a epuizat. Vă mulțumesc de participare și vă doresc o după masă plăcută.

D-na primar Astrid Cora Fodor

Și eu vă mulțumesc pentru participare și vă doresc sfârșit de săptămână frumos.

Ședința se încheie la ora 12.10.

Președinte de ședință Ecaterina Birk

Secretar General. Dorin IliăNistor