Proces verbal din 04.09.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 04.09.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 04.09.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al

Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 13,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 1475/2020 în temeiul art. 133 alin. 2, art. 134, art. 196 alin. 1 lit. b, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua. Am convocat Consiliul Local în ședința extraordinară cu respectarea prevederilor din Codul Administrativ.

D-l secretar general Dorin Ilie Nistor :

Doamna Primar avem 18 consilieri prezenți în acest moment, este asigurat cvorumul pentru desfășurarea ședinței.

Absenti:d-l consilier Adrian -Cosmin Bibu, dl.consilier Liviu Cotârlă, d-l consilier Robert Nicolae Fotache, d-l consilier Vasile Tiberiu Mitrea, d-na consilier Ekaterina-Annemărie Fazakas.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

După cum am fost informată din 23 de consilieri, sunt prezenți 18, deci ședința se desfășoară cu cvorumul legal. Dau cuvântul d-lui consilier Hermann Gerold , pentru a prelua conducerea ședinței. D-l consilier aveți cuvântul.

D-I consilier Gerold Hermann:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinei de zi a ședinței extraordinare de astăzi. Cine este pentru? împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc.

D-l secretar, d-1 președinte de ședință, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

D-l secretar general Dorin Ilie Nistor :

Am notat d-na primar, vă mulțumesc.

D-l consilier Gerold Hermann:

Mulțumesc și eu, trecem la dezbaterea celor trei proiecte de pe ordinea de zi. Proiectul numărul unu.

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

  • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă sunt intervenții legate de acest proiect? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.337/2020 privind rectificarea bugetului local cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

D-l consilier Gerold Hermann: Proiectul numărul doi.

  • 2 .Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu

inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.338/2020 privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu, cu unanimitate de voturi cu (18 voturi pentru).

D-l consilier Gerold Hermann: Proiectul numărul trei.

  • 3 . Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Baschet Club Sibiu

  • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Trecem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă ?Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.339/2020 privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Baschet Club Sibiu cu unanimitate de voturi cu (18 voturi pentru).

D-I consilier Gerold Hermann:

Fiind ședință extraordinară, ordinea de zi s-a epuizat, ședința se încheie.

Vă mulțumesc pentru participare.

D-na primar Astrid Cora Fodor

Și eu vă mulțumesc pentru participare și vă doresc sfârșit de săptămână frumos.

Ședința se încheie la ora 13,10.

Președinte de ședință,Secretar General, Dorin IlieAistor