Hotărârea nr. 99/2020

HOTĂRÂREA NR. 99 pentru modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.99

pentru modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 21793/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 22006/19.03.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. c) și d), alin.(6) lit.a), alin.7 lit.f), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. “g”, art. 196 alin.1 lit.a), art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu cu Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 415/2019 care va avea următorul conținut: "Art. 3 - Se transmit în administrarea Serviciului Public nou înființat, la data de 31.03.2020, bunurile prevăzute în anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare al acestui serviciu public cu excepția Stadionului Municipal, a Terenului secundar și a Zonei de agrement de lângă terenul secundar care se transmit începând cu data de 01.05.2020".

Art.3. Se aprobă transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea Spitalului Județean de Urgență Sibiu, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.05.2020, în scopul desfășurării de activități în domeniul medicinii sportive, a două spații situate în incinta Stadionului Municipal, din Sibiu, Aleea Mihai Eminescu, nr 1-3, în suprafață utilă de 96,67 mp fiecare, în următoarea componență:

  • -  Hol - S=26 mp

  • -  Cabinet - S = 12,08 mp

  • -  Cabinet-.S = 13,16 mp

  • -  Debara și Băi-S = 6,81 mp

  • -  Cameră - S = 4,96 mp

  • -  Cameră - S = 33,06 m

Art.4. Se aprobă încheierea unui contract de administrare a spațiilor menționate la art.3, care se va încheia între Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, în calitate administrator al Stadionului Municipal, și Spitalul Județean de Urgență Sibiu, în calitate de administrator.

Art.5. Spitalul Județean de Urgență Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve spațiile date în administrare și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiilor).

Art.6. Schimbarea destinației imobilului de către Spitalului Județean de Urgență Sibiu are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea spațiilor fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.7. în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației spațiilor, Spitalului Județean de Urgență Sibiu are obligația să îl elibereze, în termen de 60 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.8. Se aprobă preluarea contractului nr. 18/25.04.2014 încheiat între Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și Club Sportiv Școlar “ȘOIMII” Sibiu, cu modificările și completările ulterioare, de către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement prin încheierea unui act adițional începând cu data de 01.05.2020.

Art.9. Direcția Patrimoniu și Cadastru, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Contrasemnează SecreGeneral DorinFIile Nistor


Județul Sibiu

Consiliu! Local a! Municipiului Sibiu


Anexa nr.A.Ja HCL nr...î#../2020


Anexa l ia Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

Lista bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu care se transferă în administrarea serviciului public nou înființat

Stadionul Municipal identificat în C.F. nr. 117887 Sibiu,ni-, cad./top 117887, în suprafață de 32.128 mp;

Terenul secundar (teren fotbal antrenament) identificat în C.F. nr 119453 Sibiu, nr. cad./top 119453,în suprafață de 7.064 mp;

Zona de agrement de lângă terenul secundar al Stadionului Municipal (teren Aleea Mihai Eminescu) identificat în C.F. nr 119454 Sibiu, nr. cad./top 119454. în suprafață de 2.121 mp;

Skate Park-ul, cu terenul aferent, situat în Sibiu, zona Pieței Obor, identificat în C.F. nr. 127185 Sibiu, nr. cad./top 127185, în suprafață de 10.585 mp;

Lacul lui Binder cu teren aferent. în suprafață de 37.437 mp identificat în C.F. nr. 128012 Sibiu, nr. cad/top 128012;

Terenul de volei în suprafață de 169,70 mp și Terenul de baschet în suprafață de 530,12 mp. ambele cu dotările și utilitățile aferente, situate în Parcul Ștrand identificat în C.F. 113706 Sibiu, nr. cad. 113706, nr. top 7040/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1;

Skate Park-ul cu terenul aferent, situat în Sibiu. B-dul Coposu-Valul de pământ, identificat în C.F. nr. 101028 Sibiu, nr. cad./top 101028, în suprafață de 846 mp;

Președinte^ sfedință

Paul-Con^taiwn Mezei

Ir                                Contrasemnează

/                                      Secrețar General

I                                          Dorin lli^ Nistor