Hotărârea nr. 98/2020

HOTĂRÂREA NR. 98 privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix "Amenajare Parc Skateboard Obor" și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.98

privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix „Amenajare Parc Skateboard Obor” și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze

Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21045/17.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodorși raportul de specialitate nr.22022/19.03.02.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix „Amenajare Parc Skateboard Obor" și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.6 lit.a și alin.7 lit.f), art.136 alin.(1) și (8), art. 139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin. 1 lit.a și ari.243 alin. 1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea valorii de inventar a bunului „Amenajare Parc Skateboard Obor”, situat pe Calea Șurii Mari în zona Pieței Obor, nr. inventar SICO 1011320, cu valoarea de 1.947,94 lei conform anexei la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.39795/2019, transmisă cu adresa nr.14881/26.02.2020, rezultând o valoare totală a mijlocului fix de 5.192.446,24 lei.

Art.2 Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, a investiției efectuate la bunul proprietatea publică a Municipiului Sibiu „Amenajare Parc Skateboard Obor”, situat pe Calea Șurii Mari în zona Obor, menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Președinte deședință Paul-Co
Contrasemnează

Sec re

Dorin