Hotărârea nr. 97/2020

HOTĂRÂREA NR. 97 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare alee zona D 104-114" - Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.97

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Amenajare alee zona D 104-114”- Calea

Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03. 2020, Analizând referatul de aprobare nr.21043/17.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22016/19.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției efectuate la mijlocul fix nou, proprietate publică a Municipiului Sibiu -„Amenajare alee zonă D 104-114”- Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu",

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit.c, alin.6 lit.a, art.136 alin. 1 și alin 8, ale art. 196 alin. 1 lit.a, art.139 alin.3 lit. “g” și art.243 alin. 1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înregistrarea în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu a investiției „Amenajare alee zona D 104-114” - Calea Dumbrăvii, în valoare de 242.591,27 lei conform Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr.9578/15.11.2019 și a Procesului Verbal de predare-primire nr. 1/13.02.2020 și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de Administrarea nr. 32/2009 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal, conform celor menționate la art.1, din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

mnează


Contra Secretar General Dorin llie Nistor