Hotărârea nr. 96/2020

HOTĂRÂREA NR. 96 privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.96

privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat

în Sibiu, str. Xenopol nr.1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.21139/17.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22020/19.03.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru prin care se propune transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol, nr.1,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. c) și d), alin.(6) lit.a, alin.7 lit.c), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g, art. 196 alin. 1 lit.a), art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.03.2020, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu str. Xenopol nr.1, identificat în CF nr. 13816 Sibiu, nr. top. 373, 374, compus din: la parter - 3 camere și un grup sanitar cu acces, în suprafață utilă de 75,33 mp, și subsol în suprafață de 93,20 mp, cu acces, pentru desfășurarea de activități fără scopuri comerciale.

Art.2. Se aprobă contractul-cadru de administrare a spațiului menționat la art.1, care se va încheia între Municipiul Sibiu, în calitate de proprietar și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, în calitate de administrator, ce constituie anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve spațiul dat în administrare și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului).

Art.4. Schimbarea destinației imobilului de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea spațiului fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.5. în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației spațiului, Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu are obligația să îl elibereze, în termen de 60 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

/

I I

\

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr..l..la HCL nr...$.../2020


CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr................/.............2020

Art.1. Părțile:

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, având cod fiscal nr. 4270740, reprezentat prin Primar Astrid Cora Fodor, în calitate de proprietar,

Și

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Xenopol nr.1, având codul fiscal nr................., reprezentată prin d-na Raluca

Morar - director, în calitate de administrator,

în temeiul H.C.L. nr........./......... 2020, s-a încheiat prezentul contract.

Art.2. Obiectul contractului

Transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu str. Xenopol nr.1, identificat în CF nr. 13816 Sibiu, nr. top. 373 și 374, compus din: la parter - 3 camere și un grup sanitar cu acces, în suprafață utilă de 75,33 mp, și subsol în suprafață de 93,20 mp, cu acces, pentru desfășurarea de activități fără scopuri comerciale.

Art.3. Durata contractului

Dreptul de administrare operează pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.03.2020.

Art. 4. Drepturi și obligații

 • 4.1. Drepturile și obligațiile Municipiului Sibiu

 • a) să inițieze procedurile legale de revocare a dreptului de administrare, în situația în care administratorul nu își respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) să apere în justiție proprietatea în calitate de titular al dreptului de proprietate;

 • c) să fie informat, la cerere, asupra operațiunilor exercitate în legătură cu spațiul ce formează obiectul contractului;

 • d) să inspecteze bunul asupra căruia a transmis dreptul de administrare, să verifice stadiul de realizare a lucrărilor specifice, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • e) să asigure administratorului deplina libertate în administrarea spațiului ce face obiectul prezentului contract.

 • 4.2. Drepturile și obligațiile administratorului

 • a) administratorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul, cheltuiala și răspunderea sa, spațiul ce face obiectul prezentului contract;

 • b) să îngrijească bunul primit în administrare ca un adevărat proprietar;

 • c) să acționeze cu onestitate și loialitate în vederea realizării optime a scopului urmărit;

 • d) să aducă la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Sibiu orice fapte sau acte care pun în pericol integritatea bunului transmis în administrare, și, de asemenea, orice fapte sau acte de natură să împiedice folosința normală și continuă a acestuia;

 • e) se obligă să îngrijească, să conserve spațiul dat în administrare și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului), neavând dreptul de a cere restituirea acestora de la Municipiul Sibiu;

 • f) să restituie bunul dat în administrare, la încetarea contractului, în deplină proprietate și posesie;

 • g) administratorul nu are dreptul să închirieze, concesioneze, să transmită în folosință gratuită bunul primit în administrare sau să încheie acte de dispoziție asupra acestuia, fără acordul scris prealabil al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.5. încetarea și modificarea contractului

Prezentul contract încetează prin:

 • a) denunțare unilaterală din partea proprietarului în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate de către administrator,

 • b) acordul de voință al părților semnatare;

 • c) în cazul în care administratorul nu respectă obiectul contractului, Municipiul Sibiu are dreptul de a rezilia unilateral contractul și de a prelua spațiul fără nici o înștiințare prealabilă.

 • d) în cazul în care Municipiul Sibiu va hotărî schimbarea destinației imobilului, administratorul are obligația să îl elibereze, în termen de 60 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.6. Forța majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.

Art. 7. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art.8. Dispoziții finale

Părțile declară că au luat la cunoștință despre faptul că imobilul ce face obiectul administrării este de interes public local și aparține Municipiului Sibiu, fiind supus regimului juridic reglementat de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de Codul Civil adoptat prin Legea nr. 287/2009, intrat în vigoare la data de 01.10.2011.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi...................... în 3 (trei) exemplare, toate cu

valoare de original.


Președ         ?d^fiță

Paul-C<         Wlezei

Contraser Secretar Dorin llie

semnează


General Nistor


PROCES-VERBAL încheiat azi..........2020

între:

MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, având cod fiscal nr. 4270740, reprezentat prin Primar Astrid Cora Fodor, în calitate de proprietar,.

Și

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - FILIALA SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Xenopol nr.1, având codul fiscal nr.............., reprezentată prin d-na Raluca

Morar - director, în calitate de administrator,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr......../ 2020 și

Contractul de administrare nr......../........2020, am procedat primul la predarea și secundul

la primirea în administrare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr.1, identificat în CF nr. 13816 Sibiu, nr. top. 373 și 374, compus din: parter, în suprafață utilă de 75,33 mp.

- 3 camere și un grup sanitar cu acces și subsol în suprafață de 93,20 mp, cu acces, pentru desfășurarea de activități fără scopuri comerciale.

Prezentul proces-verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare, constituie anexa nr.1 la Contractul de administrare nr........./ 2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor