Hotărârea nr. 95/2020

HOTĂRÂREA NR. 95 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.95

privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de

alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.21136/17.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22021/19.03.2020, prezentat de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.315 alin.(1), art.591 alin.(2), art.592 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, ale O.U.G. nr.198/2005, ale art.12 alin.(1) lit.e), art.21 alin.( 1) din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările ulterioare,

în temeiul art.129 alin. (2) lit. „c", art.139 alin.(3) lit. g), art.136 alin.(1) și alin.(8), art. 196 alin. 1 lit.a) și art. 243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Apă Canal Sibiu S.A, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu bunurile rezultate în urma investițiilor conform Proceselor Verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 38389/06X11.2019,   80/07.XI.2019,   108/17.XII.2019,    111/20.XII.2019,   90/12.XI.2019,

110/31.1.2020, 107/17.1.2020, împreună cu Anexele la aceste Procese Verbale de Recepție, cu împărțirea pe categorii de obiecte la valoarea de:

  • - 404.867.445,95 lei - reprezentând bunuri de natura construcțiilor, proprietatea publică a Municipiului Sibiu existente la data de 01.03.2020, respectiv

  • - 3.903.630,91 lei- bunuri de natura terenurilor, din care:

  • •  3.666.500,56lei -terenuri care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu, respectiv

  • •  237.130,35 lei - terenuri care aparțin domeniului privat al Municipiului Sibiu existente la data de 01.03.2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din Contractul de Delegare.

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru, Direcția Fiscală Locală Sibiu, membrii “Asociației de Apă “ și S.C. Apă Canal Sibiu S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

/ /                       Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinre/de ședință

Paul-Conslantfti Mezei

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr./..la HCL nr...3f../2020


Lista bunurilor care se transmit în concesiunea S.C APĂ CANAL SIBIU S.A

confo

rm Contractului de Delegare

Nr.crt.

Obiectiv investiții

Rețea apa/valoare lei

Rețea canal unitar-menajer/valoare lei

Rețea canal pluvial/guri scurgere/ valoare lei ,

Proces verbal de recepție la terminare; lucrărilor/data

1.

STR. ULMULUI-

RECORD -ȚIGLARI

0

0

497.^05,50

PV38389/06.12.2019

2.

STR. MONACO

0

Fo-

134.381,97

PV80/07.11.2019

3.

STR.

DOROBANȚILOR

0

0

220.396,35

PV108/17.12.2019

4.

STR. FABRICII

179.735,79

0

75.242,90

PV111/20.12.2019

5.

STR. LACUL LUI BINDER

237.483,03

237.277,97

228.632,33

PV90/12.11.2019

6.

REMIZA AUTO

PĂLTINIȘ

117.068,34

63.942,02

0

PV107/17.01.2020

7.

STR.PODULUI-

CANAL.PLUVIAL

0

0

8.297.864,45

PV110/31.01.2020

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ . STR. ULMULUI-RECORD-ȚIGLARI REȚEA CANAL,ȚEAVA DN600-616ML.,TEAVA PVC DN315-10ML.,TEAVA PVC DN160-20ML.,9 RACORDURI GURI SCURGERE, 12 CĂMINE VIZITARE,! CĂMIN VIZITARE CU VANA STA VILAR

CANAL PLUVIAL STR. MONACO-

260ML. ȚEAVA PVC DN 160,23 GURI SCURGERE BETON

CANAL PLUVIAL STR. DOROBANȚILOR;

58 ML. ȚEAVA PVC DN160,34 GURI SCURGERE BETON

CANAL PLUVIAL STR. FABRICII-

240ML. TV PVC DN160,12 GURI SCURGERE BETON

REȚEA APA STR FABRICI1-

70ML COND. TV DN500 POLIETILENA

1 CV BETON,90ML. BRANȘAMENTE TV DN63 POLI,

CANAL PLUVIAL STR. LACUL LUI BINDER-

130ML. TV PVC DN 160,26 GURI SCURGERE BETON

REȚEA APA STR. FABRICII-

590ML. COND. TV. POLI. DN110,3 CV. BETON., 137,70ML.BRANȘAMENTE TV POLI.

DN63,32,5 HIDRANTI DN80

REȚEA CM STR. FABRICII-

412ML. TV. PVC DN315,18 CV. BETON DN800,153,60ML. RACORD TV. PVC DN160,438ML. CANALIZARE TV. PVC. DN400,13 CV. BETON DN800

REȚEA APA REMIZA PSI PALTINIS-TV. DN110 300ML.POLI..1CĂMIN APOMETRU BETON, 1 CV BETON,

REȚEA CANALIZARE REMIZA PSI PALTINIS-TV. DN160 86ML. PVC TIP.G.,5 CĂMINE BETON DN 800

REȚEA CANALIZARE PLUVIALA STR.PODULUI-PRINCIPALA 405ML.

COND.DN800.1158ML.COND.DN 1000,357ML. COND. DN1200,6ML.

COND.DN600,22ML.DN400,10ML. COND. DN315,3OCAMINE D800,CĂMIN VANA

STAVILAR 1 BUC BETON

REȚEA SECUNDARA 2345ML. COND. DN 200,CĂMIN INSPECȚIE D400 80

BUC,PVC,CONECTARE BURLANE 215 BUC, 18 RIGOLE CAROSABILE BETON CONSTRUCȚII EVACUARE 2 BUC BETON,877ML. CANAL EVACUARE ECHIPAMENTE 1 VANA STAVILAR DN1200,! VANA STAVILAR DN1000

-TOTAL GENERAL DE SUPLIMENTAT-10.289.630,65LEI