Hotărârea nr. 94/2020

HOTĂRÂREA NR. 94 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.94

privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.20473/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.19871/12.03.2020, prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl.Dan Căprariu, să negocieze și să semneze Contratul colectiv de muncă la nivel de unitate,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.134 alin. 1 lit.c) și art. 138A1 alin. (1) din Legea nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011, ale art. 2009 și următoarele privitoare la noțiunea de mandat din Codul civil,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se mandatează directorul general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, să negocieze și să semneze Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte de ședință

Paul-Conștanțin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor