Hotărârea nr. 93/2020

HOTĂRÂREA NR. 93 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.93

privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr.

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.20469/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20607/16.03.2020 prin care Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură propune actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local al Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public,

Având în vedere HCL nr.96/2019 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.5 alin.1 și alin 2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1O alin.2 din H.G. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

*

Art.1. Se aprobă actualizarea listelelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local al Municipiului Sibiu, conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 96/2019 având același obiect de reglementare.

Art.3.Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură și Serviciul Comunicare, Relații Externe și Marketing vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


te/de ședință


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contras

nnează

General

3 Nistor


Secreta

Dorin I

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr/....la HCL nr../2020


LISTA care cuprinde documentele de interes public conform Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informațiile de interes public

Direcția Economică

 • -   Bugetul anual inițial aprobat la nivelul UAT;

 • -   Bugetul anual rectificat aprobat la nivelul de UAT;

Bilanțul contabil întocmit trimestrial conform Normelor medotologice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice;

 • -   Contul de rezultat patrimonial - anexă la bilanțul contabil întocmit conform Normelor

metodologice stabilite de Ministerul Finanțelor.

Compartiment Guvernantă Corporativă

 • -  Scrisoare de așteptări;

 • -  Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu;

 • -  Anunțuri privind selecția membrilor consiliului de administrație ai societăților aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu, dacă selecția este efectuată de către APT;

 • - Componenta inițială a planului de selecție;

 • -  Raportul de evaluare anual pentru fiecare director cu contract de mandat din cadrul societăților la care Municipiul Sibiu este Autoritate Publică Tutelară.

Serviciul de Autorizare și Control

 • -   Acorduri de funcționare;

Autorizații taxi;

Copii conforme a autorizației de transport în regim de închiriere;

 • -   Autorizații pentru dispecerat taxi;

Copii conforme pentru executarea serviciului de închiriere;

 • -   Copii conforme a autorizației de transport public local;

Licențe de traseu.

Direcția Investiții

Lista de investiții și anexele cu defalcarea poziției C;

Programul anual al achizițiilor publice;

Dosarul achiziție publică;

Contracte de achiziții publice: produse, servicii și lucrări, respectiv acte adiționale;

Baza de date privind achizițiile publice:

Baza de date privind contractele întocmite.

Direcția Strategie, Programe, Prognoze

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu 2015 -2023 (SIDU), aprobată prin HCL 229/2017;

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu (PMUD), aprobat prin HCL nr. 228/2017;

Strategia privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu, aprobată prin HCL nr.39/2017.

Direcția Tehnică

Serviciul Coordonare Lucrări

Lista străzilor aflate în lucru, în evaluare sau pe lista de rezervă;

 • -   Contracte de achiziții pentru lucrări, servicii sau produse, acte adiționale;

Avize tehnice și de săpătură

Birou Gospodărire

Contracte de achiziții pentru lucrări, servicii sau produse, acte adiționale.

Serviciul Tehnic Management Energetic și Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice

Avize comisia de circulație.

Direcția Amenajare Teritoriului și Urbanism

 • -   Lista certificatelor de urbanism;

Lista autorizaților de construire/demolare;

Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu, aprobat cu HCL nr. 165/2011;

Zone de impozitare teritoriale ale municipiului Sibiu;

Nomenclatorul stradal;

Rapoarte în vederea întocmirii Proiectelor de Hotărâre pentru aprobarea documentațiilor de urbanism în ședințele de Consiliu Local;

Documentații de urbanism PUZ/PUD aprobate în ședințele de Consiliul Local;

Anunțul începerii/Raportul final al consultării publice pentru documentațiile de urbanism PUZ/PUD ;

Anunțul cu proiectele depuse la A.P.M Sibiu în vederea obținerii Acordului de Mediu.

Serviciul Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari

Documente privind componența consiliului local și comisiilor de specialitate;

Situație cuprinzând date publice ale consilierilor locali;

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

Procesele-verbale și minutele ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

Proiecte de hotărâre cu caracter normativ care se supun dezbaterii publice conform Legii nr.52/2003;

Rapoarte întocmite conform Legii nr.52/2003;

Rapoarte anuale de activitate ale consilierilor locali;

 • -   Dispozițiile cu caracter normativ ale Primarului Municipiului Sibiu;

Publicațiile dc vânzare pentru bunurile mobile și imobile transmise de executorii judecătorești sau alte instituții publice;

Lista cu asociațiile de proprietari din municipiul Sibiu.

Serviciul Juridic Contencios și Registru Agricol

Compartiment Juridic, Contencios

 • - Informații privind retrocedarea unor imobile potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, fără a fi divulgate date cu caracter personal;

 • - Ofertele de vânzare a spațiilor comerciale, conform Legii nr.550/2002.

Compartiment Registrul Agricol

 • - Informații privind reconstituirea și constituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar;

 • - anexele întocmite în baza legilor fondului funciar;

 • - ofertele de vânzare a terenurilor situate în extravilanul Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 17/2014.

Serviciul Management și Integritatea Resurselor Umane

 • - Organigrama;

 • -  Statul de funcții;

 • -  Regulament de ordine interioară;

 • - Regulament de organizare și funcționare;

 • -  Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici din aparatul propriu;

 • -  Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor publice vacante;

 • -  Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor contractuale vacante.

Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură

 • - Lista care cuprinde documentele de interes public conform Legii nr. 554/2001;

 • - Lista care cuprinde categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 554/2001;

 • - Raport anual conform Legii nr.554/2001;

 • - Raport periodic de activitate conform Legii nr.554/2001;

 • - Rapoarte semestriale conform O.G.27/2002;

 • - Buletin Informativ;

 • - Contract de prestări servicii: Servicii poștale de distribuire a corespondenței și Servicii de curierat rapid intern și internațional;

 • - Informații de interes public publicate din oficiu.

Biroul A udit Intern

 • - Normele proprii de desfășurare a auditului intern în cadrul UAT Sibiu;

 • -  Carta auditului intern;

 • -  Planurile anuale și multianuale de activitate a Compartimentului de audit public intern;

 • -  Procedurile operaționale aferente principalelor activități desfășurate.

Serviciul Comunicare, Relații Externe și Marketing

Materiale destinate informării publicului: comunicate de presă, anunțuri de interes public, diverse informări;

 • -  Documentele și informațiile gestionate de alte servicii cu caracter de informație de interes public;

 • - Invitații la dezbaterile publice și alte evenimente publice;

 • - Răspunsuri și documente solicitate în baza Legii nr.544/2001 care reprezintă informații de interes public;

 • - Răspunsuri la petițiile formulate de cetățeni în măsura în care informațiile sunt de interes public;

 • - Raportul anual al primarului;

 • - Protocoale de înfrățire, informări cu privire la relațiile și activitățile organizate cu orașele înfrățite cu Municipiul Sibiu;

 • - Laudatio in Integram pentru Cetățenii de Onoare ai Municipiului Sibiu;

 • - HCL-uri aprobate pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu.

Serviciul Cultură, Sport și Turism

GHID privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general

ANEXA nr. 1 - Ghid legislație domeniul cultură;

ANEXA nr. 2 - Declarație tip proiect non-profit;

ANEXA nr. 3 - Declarație tip de imparțialitate Comisie;

ANEXA nr. 4 - Cerere tip de finanțare;

ANEXA nr. 5 - CONTRACT DE FINANȚARE CULTURA;

ANEXA nr. 6 - Declarație tip de angajament notarială;

ANEXA nr. 7 — Declarație tip pe propria răspundere;

ANEXA nr.8- Ghidul Evaluatorului, Comisia de evaluare și selecție-Agenda Culturală.

GHIDUL privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general

ANEXA nr. 1 - Cerere tip de finanțare GHID SPORT;

ANEXA nr. 2 - Declarație imparțialitate conform Legii nr.350/2005;

ANEXA nr. 3 - Declarație pe propria răspundere conform Ordin nr.664/2018;

ANEXA nr. 4 - Declarație tip de imparțialitate Comisie;

ANEXA nr. 5 - CONTRACT finanțare A Sport conform Ordin nr.664/2018;

ANEXA nr. 6 - Declarație de angajament notarială;

ANEXA nr. 7 - Declarație pe propria răspundere.

GHID Agenta Comunității și de Tineret

ANEXA nr. 1 - Cerere de finanțare Agenda Comunității și de Tineret;

ANEXA nr. 2 - Declarație tip de imparțialitate cf. Legii nr.350/2005;

ANEXA nr. 3 - Declarație tip de imparțialitate Comisie;

ANEXA nr. 4 - Contract finanțare Agenda Comunității și de Tineret;

ANEXA nr. 5 - Declarație de angajament, notarială;

ANEXA nr. 6 - Declarație pe propria răspundere;

ANEXĂ nr.7 - Ghidul Evaluatorului, Comisia de evaluare și selecție Agenda Comunității și de Tineret;

ANEXĂ nr.8 - Ghid Declarație proiect non profit.

 • - Formularul tip, pentru organizarea de evenimente pe domeniul public.

 • - Regulamentul pentru premierea de către Municipiul Sibiu a sportivilor, antrenorilor și echipelor sibiene care au obținut rezultate deosebite la nivel internațional și național în anul 2019.

 • - Lista persoanelor desemnate câștigătoare conform prevederilor Regulamentului aprobat prin HCL nr.416/2019.

Serviciul pentru Situații de Urgență

 • - Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.L.S.U. (H.C.L + Dispoziție Primar)

 • - Planul de pregătire profesională anuală și lunară, pe teme și exerciții (document solicitat de Instituția Prefectului).

Biroul A utoritatea Tutelară

 • -  acte necesare în vederea autorizării succesiunii și numirea unui curator special pentru persoana ocrotită prin lege;

 • -  acte necesare autorizare vânzare/cumpărare imobile, autoturisme, acțiuni, etc. pe numele minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție judecătorească și numirea curatorului special;

acte necesare autorizare donație și numirea curatorului special pentru minori sau bolnavi puși sub interdicție judecătorească;

acte necesare pentru anchetă socială - indemnizație creștere copil;

acte necesare autorizare retragere sumă depusă la o instituție de credit pe numele minorului sau a bolnavului pus sub interdicție judecătorească;

acte necesare pentru asistarea persoanei vârstnice la încheierea contractului de întreținere;

acte necesare numire curator special pentru a reprezenta bolnavul ce va fi pus sub interdicție judecătorească;

acte necesare luare în evidență tutore și minor/bolnav pus sub interdicție pentru care s-a instituit tutela;

acte necesare descărcare de gestiune generală (pentru cauze care au dus la încetarea tutelei) + formular tipizat dare de seamă generală;

formular dare de seamă anuală și documente necesare.

Președinte/ deiședință Paul-CpnștaiAtîn Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

JUDEȚUL SIBIU                             Anexa nr.h^.la HCL nr...<3.../2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA care cuprinde categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr.544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public

Direcția Economică

 • - Angajamente bugetare;

 • - Propuneri de angajare a cheltuielilor;

 • - Ordonanțări la plată;

 • - Facturi fiscale emise;

 • - Ordine de plată;

 • - Fișe de cont pentru operațiuni diverse;

 • - Cartea mare;

 • - Jurnalul de înregistrări;

 • - Balanța de verificare a conturilor;

 • - Bilanțul contabil și anexele la bilanț:

 • - contul de rezultat patrimonial;

 • - contul de execuție al chetuielilor;

 • - contul de execuție al veniturilor;

 • - situația privind disponibilul din mijloace bănești cu destinație specială;

 • - situația plăților restante și arieratelor la data întocmirii bilanțului contabil;

 • - situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei de raportare;

 • - situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală;

 • - alte anexe stabilite prin Normele Metodologice ale Ministerului Finanțelor Publice.

Toate documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în evidența contabilă: facturi emise de furnizori pentru bunurile livrate/serviciile prestate/lucrările executate/situațiile de lucrări/NIR/procese verbale de recepție a lucrărilor/extrase de cont bancare/etc.

Compartiment Guvernanți Corporativ

 • - Documente elaborate pentru stabilirea performațelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice, precum și politica autorității publice tutelare;

 • - Rapoarte anuale ;

 • - Anunțuri privind procedura de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație,conform OUG nr. 109/2011;

Serv.de Autorizare și Control

Acorduri de funcționare;

Autorizații privind desfășurarea activității de alimentație publică;

Acorduri de funcționare sezoniere;

Autorizații de transport în regim de taxi, autorizații de taxi;

Copii conforme pentru executarea serviciului de închiriere;

Autorizații pentru dispecerat taxi;

Autorizații de circulație;

Autorizații de transport public local;

Copii conforme a autorizației de transport public local;

 • -   Licențe de traseu;

 • -   Certificate de Înregistrare pentru vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.

Direcția Investiții

 • - Lista de investiții și anexele cu defalcarea poziției C;

 • - Programul anual al achizițiilor publice; studiile de fezabilitate, DALI, Proiectele tehnice și detaliile de execuție;

 • -   Avize și autorizații de construire;

 • -  Dosarul achiziție publică;

 • -   Contracte de achiziție publică (produse, servicii și lucrări, respectiv acte adiționale);

Baza de date privind achizițiile publice;

Baza de date privind contractele întocmite;

 • -  Regulamente, instrucțiuni, circulare și alte documente cu caracter normativ specific activității direcției;

Corespondență curentă.

Direcția Tehnică

Serviciul Coordonare Lucrări:

 • -   Caiete de sarcini, referate de necesitate, note estimative și note justificative privind contractarea de lucrări, servicii sau produse;

 • -   Procese verbale de recepție pentru lucrări, servicii, produse achiziționate, refacere carosabil în urma intervențiilor (gaz, telefonie, apă-canal, electric);

 • -  Avize tehnice și de săpătură;

 • -  Procese verbale de contravenție conform HCL nr. 176/2016;

 • -  Adrese persoane fizice și juridice (cereri, sesizări, reclamații, note interne, cereri de audiență) conform atribuțiilor din legislația în vigoare;

 • -  Regulamente, instrucțiuni, circulare și alte documente cu caracter normativ specific activității direcției.

Biroul Gospodărire

Caiete de sarcini, referate de necesitate, note estimative și note justificative privind contractarea de lucrări, servicii sau produse;

 • -   Avize de tăiere și toaletare arbori;

Procese verbale de recepție pentru lucrări, servicii, produse achiziționate;

 • -   Adrese persoane fizice și juridice (cereri, sesizări, reclamații, note interne, cereri de audiență) conform atribuțiilor din legislația în vigoare;

 • -  Regulamente, instrucțiuni, circulare și alte documente cu caracter normativ specific activității direcției.

Serviciul Tehnic Management Energetic și Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice

 • - Caiete de sarcini, referate de necesitate, note estimative și note justificative privind contractarea

de lucrări, servicii sau produse;

Procese verbale de recepție pentru lucrări, servicii, produse achiziționate;

 • -   Răspunsuri către persoane fizice și juridice;

 • -  Regulamente, instrucțiuni, circulare și alte documente cu caracter normativ specific activității serviciului.

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor

 • - Registrul garanțiilor locale;

 • - Registrul datoriei publice locale;

 • - Gradul de îndatorare al municipiului Sibiu;

 • - Situația finanțărilor rambursărilor contractate după 30 ianuarie 2008;

 • - Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Serviciul A dministrativ

 • - Referate, comenzi, recepții, bonuri de consum, bonuri de transfer de restituiri;

 • - Procese verbale de recepție diverse lucrări și/sau servicii;

 • - Procese verbale de predare - primire.

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Autorizație construire/demolare;

Avize /acorduri de funcționare;

Certificate de atestare a edificării/radierii construcției;

Declarații privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construcțe (regularizare taxă);

Răspunsuri sesizări/petiții cetățeni în domeniul autorizării construcțiilor;

Răspunsuri și redactare note interne;

Sesizări E -administrație;

Adeverințe atribuiri teren conform Legii nr. 18/1991-republicată, art.36;

Răspunsuri fișe de audiență;

Aviz publicitate conform HCL nr.278/2013;

Certificate de urbanism și prelungiri certificate de urbanism;

Certificate de Nomenclatură stradală;

Avize de Oportunitate;

Aviz Tehnic Consultativ;

Caiete de sarcini și referate de necesitate privind contractarea de studii și documentații de urbanism inițiate de către PMS;

Atribuire denumiri de noi străzi și numere administrative;

Anunțul începerii/Raportul final al Consultării publice pentru documentațiile de urbanism PUZ/PUD ;

Rapoarte în vederea întocmirii Proiectelor de Hotărâre pentru aprobarea documentațiilor de urbanism în ședințele Consiliului Local;

Anunțul cu proiectele depuse la A.P.M Sibiu în vederea obținerii Acordului de Mediu.

Direcția Patrimoniu si Cadastru

 • - Dosarele care conțin documentele privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice privind închirierea, concesionarea, vânzarea bunurilor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului Sibiu;

 • - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, inițiate de Direcția Patrimoniu și Cadastru, inclusiv documentele anexate;

 • - Documente care atestă aparteneța unor imobile la domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu (extrase CF, planuri,etc);

 • - Contracte, protocoale, acte adiționale, procese verbale de predare-primire având ca obiect transmiterea bunurilor din patrimoniul Municipiului în administrarea, concesiunea, închirierea, folosința gratuită a instituțiilor sau serviciilor publice, regiilor autonome, persoanelor juridice și altor entități, conform legii;

 • - Lista locuințelor libere și lista de priorități pentru repartizarea locuințelor din fondul ANL aflate în proprietatea Municipiului Sibiu, inclusiv dosarele depuse;

 • - Procese verbale de vecinătate (grănițuiri), adeverințe privind apartenența la intravilanul sau extravilanul Municipiului Sibiu, planuri parcelare, de punere în posesie;

 • - Avize, acorduri cu privire la lucrări, branșamente, amenajare accese pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu;

 • - Avize privind dreptul de preemțiune al Municipiului Sibiu la vânzarea locuințelor declarate monumente istorice, conferit de Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice;

 • - Notificări, procese verbale de afișare pentru eliberarea domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu;

 • - Expertize tehnice de evaluare a imobilelor prorietatea Municipiului Sibiu;

 • - Lucrări privind reglementarea juridică a imobilelor proprietatea Municipiului Sibiu (de măsurare, dezmembrare, comasare, etc.);

 • - Referate, caiete de sarcini întocmite în vederea achizițiilor de servicii de evaluare imobile sau de

cadastru;

 • - Sesizări primite de la cetățeni, note de constatare la fața locului, fotografii efectuate în vederea soluționărilor petițiilor/sesizărilor unor persoane fizice sau juridice.

Serviciul Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari

 • -  Documente de ședință ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • -  Proiectele de hotărâre cu caracter normativ care se supun dezbaterii publice conform Legii nr. 52/2003;

Rapoarte ale consilierilor locali;

Date ale consilierilor locali;

 • -   Documente ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Sibiu;

Ordinele emise de Prefectul Județului Sibiu în condițiile art.36 din Legea nr. 18/1991;

Documente întocmite în procesul de pregătire al scrutinelor electorale pentru îndeplinirea prevederilor legale ce revin autorităților locale;

Acte procedurale ale instanțelor comunicate Primăriei Municipiului Sibiu conform Codului de procedură civilă;

Publicațiile de vânzare pentru bunurile mobile și imobile transmise de executorii judecătorești sau alte instituții publice;

Documente privind Asociațiile de proprietari din municipiul Sibiu (situația administratorilor atestați, situația privind datele de contact ale conducerii asociațiilor de proprietari, situația soldurilor elementelor de activ și pasiv ale asociațiilor de proprietari de pe raza municipiului Sibiu);

Sesizări, petiții ale cetățenilor și răspunsurile formulate în vederea soluționării acestora.

Serviciul Juridic, Contencios și Registru Agricol

Compartiment Juridic, Contencios

Acte procedurale în fața instanțelor judecătorești și a altor organe cu activitate jurisdicțională: întâmpinări, apeluri, recursuri, cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanție, cereri de intervenție atât în interes propriu cât și a altor persoane, cereri de intervenție forțată , interogatorii, notificări, adrese, note scrise,concluzii scrise;

Acte emise de instanțe judecătorești, cum ar fi: hotărâri judecătorești, citații, extrase din registrul de executare al hotărârilor în materie civilă și penală;

Petiții, adrese, notificări, plângeri prealabile, adeverințe litigii/retrocedări, răspunsuri la sesizări, plângeri adresate autorităților administrației publice locale de către persoane fizice și juridice;

Intocmit/verificat contracte pentru direcțiile/serviciile/compartimentele/birourile din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu;

întocmit documentații fond funciar;

 • -  Note și informări privind opinii exprimate în probleme de drept, solicitate de către direcțiile/serviciile/compartimentele/birourile din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, de Primarul Municipiului Sibiu ori de către Consiliul Local a! Municipiului Sibiu, informări privind modificări legislative apărute.

Compartiment Registrul Agricol

Certificat de producător;

Atestate de producător;

Adeverințe APIA;

Carnete de comercializare a produselor;

Adeverințe de liberă vânzare și adrese conform Legii nr. 17/2014;

Eliberări titluri de proprietate privind reforma agrară;

înregistrări și invitații în registrul agricol;

înregistrări în format electronic a registrului agricol;

Adrese către Prefectură;

 • -  Contestații la Hotărârile Comisiei Locale de Fond Funciar;

 • -  întocmire documentații fond funciar;

Redactat /Expediat hotărâri fond funciar;

 • -  Redactat/Comunicat adrese fond funciar.

Serviciul Management și Integritatea Resurselor Umane

Statul de personal;

Statul de funcții și de funcțiuni;

Organigrama;

Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;

Regulamentul de ordine interioară;

Regulamentul de organizare și funcționare;

 • -   Dosarele profesionale conform legislației;

Documente prinvind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu și de muncă;

Registru de evidență a salariaților;

Registru de evidentă a funcționarilor publici;

Adeverințe pentru salariați;

Pontaje;

Procese verbale întocmite ca urmare a procedurii de concurs pe posturile vacante de funcționari publici și contractuali;

Rapoarte anuale privind implemetarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial; Rapoarte anuale privind implementarea SNA.

Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură

Răspunsuri la cererile formulate în baza Legii nr.544/2001;

Răspunsuri la petițiile adresate conform OG nr.27/2002;

Răspunsuri la sesizări și solicitări diverse;

Registru de evidență a audiențelor;

 • -  Fișe de audiență și răspunsuri la audiențe;

Procedurile operaționale aferente serviciului;

 • -   Informare săptămânală privind activitatea serviciului;

 • -   Note interne, rapoarte, referate de necesitate, propuneri;

Formulare tip;

Fluturași care conțin actele necesare pentru obținerea unor certificate, autorizații, acorduri, avize, adeverințe;

Foaie colectivă de prezență și condică de prezență;

 • -  Borderouri de corespondență;

Serviciul CIC gestionează informațiile publice generate de serviciile Primăriei Municipiului Sibiu, pe care le transmite cetățenilor.

Biroul Audit Intern

Rapoartele anuale de activitate cu privire la desfășurarea activității de audit public intern, desfășurată la nivelul UAT Sibiu și a entităților publice aflate în subordinea, coordonarea, sau autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • -  Rapoartele de audit intern întocmite ca urmare a desfășurării misiunilor de audit;

Rapoartele de audit intern ad-hoc, desfășurate la cererea conducerii PMS;

Planurile anuale și multianuale de activitate a Compartimentului de audit public intern;

 • -   Procedurile operaționale aferente principalelor activități desfășurate.

Serviciul Comunicare, Relații Externe și Marketing

 • - Materiale destinate informării publicului: comunicate de presă, anunțuri de interes public, diverse informări;

 • - Fotografii, machete, postări Facebook, diverse prezentări de promovare și marketing;

 • - Invitații Ia dezbaterile publice și alte evenimente publice;

 • - Răspunsuri și documente solicitate în baza Legii nr.544/2001 care reprezintă informații de interes public;

 • - Răspunsuri la petițiile formulate de cetățeni;

 • - Răspunsuri la adresele primite din partea altor instituții, organisme;

 • - Note Interne;

 • - Raportul anual al Primarului;

 • - Referate de necesitate și comenzile aferente cu listele de verificare (preverificare în funcție de necesitate) pentru publicare de anunțuri în diferite publicații tipărite sau on-line, dar și pentru achiziționarea de diverse produse și servicii, caiete de sarcini;

 • - Parteneriate și protocoale de colaborare;

 • - Texte și alte vizualuri pentru completarea secțiunilor site-ului instituției;

 • - Documentări pe diverse teme;

 • - Corespondență, invitații, protocoale, note, informări cu privire la relațiile cu orașele înfrățite cu Municipiul Sibiu;

 • - Corespondență cu instituții și organisme din țară și din străinătate precum și rapoarte solicitate de instituțiile abilitate;

 • - Corcspondcnșă cu cetățeni străini sau români pentru completarea și emiterea certificatelor de viață;

 • - Documentele necesare pentru propunerea și acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu (expunere de motive, raportul pentru proiectul de hotărâre a Consiliului Local);

 • - Referatele de necesitate și comenzile aferente cu listele de verificare pentru cheltuielile de protocol;

 • - Documentații pentru cheltuielile de deplasare ale conducerii instituției;

 • - Invitații adresate unor instituții, organizații și organisme interne și internaționale și răspunsuri la invitațiile primite;

 • - Felicitări cu diverse ocazii;

 • - Lista de protocol a instituției;

 • - Liste cu ONG-urile locale și/sau partenere.

Serviciul Cultură, Sport și Turism

 • - Cererile de finanțare aferente celor trei agende, cu excepția secțiunii “Descrierea proiectului pentru care se solicită finanțare”;

 • - Raportul de evaluare al deconturilor aferente Agendei Culturale, Sport și a Comunității și de Tineret;

 • - Adrese repartizate către Serviciul Cultură, Sport și Turism;

 • - Avizele întocmite pentru cererile formulate pentru organizarea de evenimente pe domeniul public;

 • - Referate și note interne;

 • - Ghidurile de finanțare împreună cu anexele tip, pentru cele 3 agende;

 • - Contractele de finanțare aferente proiectelor aprobate pe cele 3 agende, cu excepția Anexei nr. 1 la contract-Descrierea proiectului;

 • - Referatele și contractele privind achiziția de servicii de cazare, transport, precum și închiriere spațiu și dotări aferente, pentru participarea la târgurile de turism;

 • - Alte contracte pentru achiziția de servicii aferente promovării destinației turistice Sibiu;

 • - Anunțurile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile: anunț de participare, anunț de atribuire, program anual, raport anual.

Serviciul pentru Situații de Urgență

Planul de acoperire și analiză a riscurilor la nivelul Municipiului Sibiu;

 • -   Planul de protecție și intervenție, în caz de cutremur și alunecări de teren;

Planul organizării înștiințării și alarmării;

Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidente pe cursurile de apă;

 • - Diverse documente solicitate de I.S.U.J Sibiu;

Diverse documente solicitate de Centrul Militar Sibiu (mobilizare la locul de muncă);

Diverse documente solicitate de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale;

Diverse documente solicitate de către Consiliul Județean Sibiu;

Planul de evacuare al populației, al unor categorii de bunuri materiale și animale, în cazul producerii unor dezastre pe teritoriul Municipiului Sibiu;

Proceduri operaționale specifice serviciului;

Contracte specifice serviciului (servicii de medicina muncii, servicii de verificare, revizie și întreținere a sistemului de înștiințare-alarmare sau a sistemului de desfumare clădiri, ctc).

Birou Autoritate Tutelară

Referate privind autorizarea încheierii actelor juridice sau a procedurii succesorale de către minori sau persoana pusă sub interdicție și numirea unui curator special, referat întocmit în vederea emiterii dispoziției primarului. înscrisuri autentificate/contracte de vânzare/cumpărare/donație, certificate de moștenitor;

Anchetă socială necesară completării dosarului privind acordarea indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;

Rapoarte de anchete psihosociale pentru instanțe, notari publici în diverse dcsare având ca obiect: desfacerea căsătoriei prin divorț, stabilirea locuinței minorilor și exercitarea autorității părintești cu privire la aceștia, stabilirea contribuției de întreținere, tăgada paternității, stabilirea paternității, încuviințarea purtării numelui, modificare măsuri luate față de un minor prin sentință judecătorească, stabilire program vizitare minor, delegare autoritate părintească, ordonanță președințială, tutelă, etc.;

Referate privind asistarea și consilierea persoanei vârstnice la încheierea unui act juridic translativ de proprietate a bunurilor ce-i aparțin, conform Legii nr. 17/2000, cu modificările și completările ulterioare; contracte de întreținere autentificate de notar;

- Anchetă socială privind neexecutarea obligațiilor de întreținere de către noul proprietar al bunurilor obținute în urma încheierii actului translativ de proprietate, de către persoana vârsnică;

Referate privind numirea curatorului special pentru persoana ce urmează a fi pusă sub interdicție judecătorească, referat întocmit în vederea emiterii dispoziției primarului;

Referat privind aprobarea patrimoniului minorului/bolnavului pus sub interdicție judecătorească pentru care s-a instituit tutela, referat întocmit în vederea emiterii dispoziției primarului; Sentință judecătorească privind numirea tutorelui și punerea sub interdicție judecătorească a persoanei ocrotite de lege;

Referat privind descărcarea de gestiune anuală, respectiv generală a tutorelui asupra modului în care tutorele administrează bunurile minorului sau ale bolnavului pus sub interdicție judecătorească, referat întocmit în vederea emiterii dispoziției primarului;

Adresă către instituții de credit privind autorizare, depunere/retragere sume de bani în/din conturile deschise la o instituție de credit pe numele minorului/persoanei interzise și utilizarea acestor sume în interesul acestora, potrivit legislației în vigoare;

Diverse adrese de solicitare informații/documente către cetățeni, cât și către diverse instituții; Adrese diverse către instituții sau ca răspuns la solicitările altor instituții.

Președi ite/ne ședință

ntin Mezei


Paul-Censtantin Meze

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor