Hotărârea nr. 92/2020

HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.92

privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 19508/11.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20477/13.03.2020, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, propune aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.82 alin.1, alin(1A1), art.105 alin.2 lit d, din Legea educației naționale nr. 112011 cu modificările și completările ulterioare, art. 1 și art.4 din Ordinul MEN nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare și a articolului unic din H.G. nr.666/2019,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.a), art.136 alin.1 și 8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Sibiu, aferente anului 2020, astfel:

  • a) bursa de performanță în cuantum de 120 lei

  • b) bursa de merit în cuantum de 80 lei

  • c) bursa de studiu în cuantum de 60 lei

  • d) bursa de ajutor social în cuantum de 60 lei.

Art2. Se aprobă un număr total de 14.007 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Sibiu, aferente anului 2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Bursele vor fi acordate din bugetul local al Municipiului Sibiu.

Art.4.Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor

Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Anexa nr..^...la HCL nr.. j?^/2020


SITUAȚIE PRIVIND NUMĂRUL ȘI CUANTUMUL BURSELOR

PE ANUL 2020

Nr.

Crt.

Explicații

Total din care

Burse de perfor manță

Bursă de merit

Bursă de studiu

Bursă de ajutor social

1

Nr. total de burse

14.007

143

9.600

î 64

4100

2

Cuantum bursa

120

80

î 60 1

60

1

CUANTUMUL BURSEI LUNARE

NR.

CRT

Luna/ număr zile lucrătoare/ zile școală

CUANTUM

Burse de performanță

Bursă de merit

Bursă de studiu

Bursă de ajutor social

1

IANUARIE 14/20

84

56

42

60

2

FEBRUARIE 20/20

120

80

60

60

3

MARTIE 22/22

120

80

60

60

4

.APRILIE 10/20

30

40

30

60

5

MAI 20/20

120

80

60

60

6

IUNIE 8/20

48

32

24

60

7

IULIE

. 0

0

0

60

8

AUGUST

0

0

0

60

9

SEPTEMBRIE 13/22

71

47

35

60

10

OCTOMBRIE 22/22

120

80

60

60

11

NOIEMBRIE 20/20

120

80

60

60

12

DECEMBRIE 15/21

86

57

43

60

Președinte c

L ședință

Paul-Conșfc

Mezei

Contrase»

anează

Secretar

Generai

Dorin Ine

Nistor