Hotărârea nr. 91/2020

HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.91

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General

Magheru nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 19505/11.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20472/13.03.2020, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr" Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6,

Având în vedere Avizul conform nr.8413/14.02.2020, emis de Ministerul Educației și Cercetării,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar și a Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, art.112 alin.(6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.861 alin.3 din Codul civil, coroborate cu prevederile art.297 alin. 1 lit.c, art.332 și urm... din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c și lit.d, alin.6 lit.a, alin.7 lit.a, art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin.1 lit.a, art. 196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, cu deschidere separată la str.General Magheru nr.6, proprietatea Domeniului Publicai Municipiului Sibiu, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, fiind înscris în CF nr. 112184 Sibiu, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.1852 Sibiu), nr. top vechi 170, nr. cadastral 112184, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor.

Art.2 Se aprobă perioada închirierii, cuprinsă între data încheierii contractului de închiriere și data de 14.02.2024.

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație de 113 lei/mp/lună.

Art.4 Se aprobă documentația de atribuire al licitației publice, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art5 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președin

Paul-Coni


ședință ntin Mezei


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr...l..la HCL nr..x'f.../2020


Documentație de atribuire

privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor.

 • 1.1. Caiet de sarcini

 • 1.2. Fișă de date

 • 1.3. Contract-cadru de închiriere

 • 1.4. Formulare

Anexa nr. 1.1.

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

CAIET DE SARCINI

Privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor.

Capitolul I- Informații generale

Capitolul Il-Conditii de participare la licitație

Capitolul III-Rcguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare

Capitolul IV-Criteriile de atribuire a contractului de închiriere

Capitolul V-Desfasurarea licitației

Capitolul Vl-Incidente si contestații

Capitolul I- Informații generale

 • 1.1. Organizatorul licitației:

Denumire: Consiliul Local Sibiu- Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Cod fiscal: 14392273

Adresa: Sibiu, Str. Turnului nr.4

Cont: R084TREZ57621E300530XXXX Trezoreria Sibiu

Cont: R044TREZ5765006XXX000220 cont garanții de participare pentru licitații Trezoreria Sibiu

 • 1.2. Baza legală

 • - HCL nr...................privind aprobarea închirierii prin licitație publică publică a unui spațiu

în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor.

 • - Prevederile art.861 alin.(3) din Codul civil.

 • - Art. 332 si urm. din Codul Admistrativ adoptat prin OUG57/2019

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.437/2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

 • 1.3. Tipul procedurii

Licitație publică

 • 1.4. Obiectul procedurii

 • 1.4.1 .Spațiul supus licitației publice, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, are o suprafață de 27 mp, proprietatea Domeniului Public al Municipiului Sibiu, înscris în CF nr. 112184 Sibiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1852 Sibiu), nr. top vechi 170, nr. cadastral 112184, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor, care va respecta normele de evacuare ISU în caz de incendiu sau calamități.

în spațiul precizat în schița de amplasament, anexată caietului de sarcini, se vor comercializa produse alimentare permise elevilor cu respectarea prevederilor din Legea nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, coroborate cu reglementările Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008 privind aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, fără a afecta desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.

Accesul elevilor la spațiul menționat are deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, accesul elevilor este posibil numai din stradă. Circulația între unitatea de învățământ și spațiul menționat se face numai pe trotuar și este sub camerele de supraveghere video externe ale unității de învățământ, astfel încât vor fi respectate prevederile Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de comercializare a produselor nu se va adresa exclusiv elevilor, accesul persoanelor străine se va realiza tot din str. General Magheru nr. 6, fără ca acestea să poată pătrunde în curtea școlii.

Desfacerea și comercializarea băuturilor alcoolice și tutunului sunt interzise sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de închiriere în 10 zile de la data constatării contravenției de către organele abilitate.

Programul de funcționare va fi :

 • •  luni-vineri între orele : 07:00-19:00

 • •  sâmbătă între orele :   08:00-16:00

 • 1.4.2 Spațiul ce urmează a fi închiriat va fi utilizat conform destinației, respectiv se vor respecta cerințele impuse în vederea obținerii autorizației de funcționare, locatarul fiind obligat, sub sancțiunea rezilierii de plin drept a contractului de închiriere, să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată. Totodată, chiriașul (locatarul) are obligația de a încheia direct toate contractele de furnizare de utilitati publice necesare funcționarii spațiului închiriat și de a achita utilitățile aferente spațiilor comune.

 • 1.4.3 Prețul minim pentru închiriere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației este de:

113 lei/mp/lună

Conform HCL 437/2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a Mun. Sibiu; poz.4„Unități de cofetărie, patiserie, gogoșerie, ceainăriițnu desfac băuturi alcoolice)”.

Prețul închirierii licitat va fi indexat lunar cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Achitarea tuturor obligațiilor fiscale către organul fiscal local, obligații ce decurg pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, conform legislației în vigoare, sunt în sarcina chiriașului.

 • 1.4.4. Persoana juridică, poate participa la licitație pentru spațiul pentru care a depus oferta si a achiziționat caietul de sarcini aferent.

 • 1.4.5. Garanția de participare se va vira în contul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat R044TREZ5765006XXX000220 deschis la Trezoreria Sibiu.

 • 1.4.6. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 1.4.8. Contravaloarea caietului de sarcini/spațiu inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, pentru suma de 50 de lei.

 • 1.4.9. închirierea spațiului se face pe perioada incepand cu data incheierii contractului de inchiriere si data de 14.02.2024. După aceasta perioadă, spațiul în suprafață de 27 mp va primi destinația inițială și anume spațiu de învățământ.

Capitolul II

Condiții dc participare Ia licitație

 • 2.1 Au dreptul să participe la licitație persoane fizice sau juridice, române sau străine, constituite în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România este parte, care îndeplinesc, in mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția dc participare;

 • b) au depus oferta si cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) au îndeplinit, la zi, toate obligațiile de plată exigibile a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere și/sau dobânzi)

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • e) nu au fost condamnate prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea de infracțiuni.

 • 2.2. Nu are dreptul să participe la licitație persoana fizica sau juridica care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau unităților administrativ-teritoriale, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 2.3. Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

c) au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și/sau nu au încheiat contract cu Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu in ultimii 3 ani.

 • 2.4. în vederea participării la licitație se va depune o garanție de participare în valoare echivalentă cu contravaloarea a 2 chirii lunare, valoare calculată raportat la prețul minim de la care pornește licitația.

Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie la solicitarea ofertantului după data semnării contractului de închiriere. în cazul anulării procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie. După primirea comunicării, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei mai sus menționate, dacă transmit Organizatorului o solicitare în acest sens. Organizatorul are obligația de a restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrisă în acest sens.

 • 2.5. Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN R044TREZ5765006XXX000220 deschis la Trezoreria Sibiu pe numele - Serviciul Public de administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să cuprindă următoarele mențiuni „Garanție de participare - spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” .

 • 2.6. Garanția de participare trebuie să fie constituită în forma, suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 4 luni de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor (cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

2.7.Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revoca oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza încheierea contractului de închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea încheierii contractului de închiriere în termenul prevăzut din prezentul Caiet de sarcini.

2.8. Distinct de garanția de participare care are drept scop protejarea Organizatorului față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire, la momentul semnării contractului se depune o garanție (denumita garanție de execuție) in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii, calculate raportat la valoarea de adjudecare a chiriei. Modalitatea de constituire a garanției este cea prevăzută la art. 2.4 si va conține mențiunea „Garanție de execuție spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr”. Restituirea acestei garanții se face conform clauzelor contractuale.

Capitolul III

Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română si se depun la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior (inserat in interiorul plicului exterior) , care se înregistrează de Organizator, în ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 • 3.3. Pe plicul exterior ofertantii vor menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta.

 • 3.4. Plicul exterior va trebui să conțină, in mod obligatoriu, următoarele documente, depuse in ordinea mai jos menționata:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul completata conform formular 1, in original;

 • b) o Declarație de participare la licitația publica, completata conform formular 2, fara îngroșări, ștersături sau modificări si semnată de ofertant, in original;

 • b) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, in copie;

 • c) dovada achitării garanției de participare in cuantumul menționat la art. 2.4 din Caietul de sarcini;

 • d) următoarele acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

- certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitatii administrativ- teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor.

Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu inregistreaza obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentării.

 • - dovadă de la Serviciul Juridic Contencios și Registrul Agricol al Primăriei Sibiu, din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Primăria Municipiului Sibiu, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și penalităților aferente rezultate din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

-actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului;

 • - Împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate al persoanei împuternicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana împuternicita nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • - adeverință din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățămînt Preuniversitar de Stat,din care să rezulte că nu au debite și nu sunt în litigiu cu acesta, eliberată de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat.

 • - certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului in copie , cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului si sa fie emis cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatului.

 • - copie după certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

 • - cazierul judiciar al operatorului economic(persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in original;

-actul constitutiv al persoanei juridice si Actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul, in copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului;

 • 3.5. Lipsa oricărui document prevăzut la art. 3.4, lipsa garanției de participare, depunerea garanției de participare intr-o forma si/sau cuantum greșit sau depunerea unui document solicitat inițial in alta zi/ora decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor, atrage descalificarea ofertantului.

 • 3.6. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • 3.7. Oferta va fi depusă in plicul interior, intr-un singur exemplar, semnat de către ofertant si conține următoarele mențiuni:

-numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz;

 • - obiectul licitației pentru care este depusă oferta

 • - prețul ofertat, plecând de la prețul de pornire al licitației;

 • - documente doveditoare privind cash-flow-ul, respectiv dovada că ofertantul va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egală cu cuantumul a

5 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/lună x suprafața spațiului închiriat, exprimată in lei. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.;

2) dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent;

 • 3.8. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 3.9. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de Organizator.

 • 3.10. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul pentru desfășurarea licitației.

 • 3.11. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 3.12. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul pentru desfășurarea licitației sau după expirarea datei si orei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

 • 3.13. Conținutul ofertelor din plicurile interioare va ramane confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora.

Capitolul IV

Criteriile de atribuire a Contractului de închiriere

 • 4.1 Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna raportat la suprafața spațiului de închiriat -pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-fmanciară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de 5 chirii -pondere 40%;)

 • c) protecția mediului înconjurător: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent -pondere 20%.

 • 4.2   Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art. 4.1 lit. b) operatorii economici participant! la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 5 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna x suprafața spațiului închiriat, exprimată in lei. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

4.3. Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art. 4.1 lit. c) operatorii economici participant! la procedura care dețin un astfel de sistem de protecție a mediului vor prezenta documentul de certificare a sistemului, emis de un organism de certificare independent, document care trebuie sa fie valabil la momentul prezentării lui.

 • 4.4 Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

-pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1),

lit.a) Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) =(Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1),

lit.b) Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel: D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.c)

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; Daca ofertantul nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil -se acorda 0puncte.

Capitolul V Desfășurarea

licitației

 • 5.1. Anunțul pentru desfășurarea licitației se va publica cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum si pe pagina de internet www.sibiu.ro.

 • 5.2. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

 • 5.3. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Solicitarea clarificărilor va fi transmisa cel mai târziu cu 10 zile lucratoare inainte de data organizării licitației, iar Organizatorul va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, insa cel târziu cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 5.4   Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Organizatorul are dreptul de a solicita clarificări ofertanților pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Solicitarea de clarificări este propusă și se transmite de către comisia de evaluare ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței de evaluare. Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea de clarificări în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 5.5   Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

 • 5.6   Persoanele care au depus oferte au dreptul sa participe la ședințele de licitație.

 • 5.7   După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 3.4 din Caietul de sarcini, cu privire la conținutul plicului exterior, respectiv: depunerea tuturor documentelor solicitate si in forma solicitata, precum si îndeplinirea condițiilor impuse pentru participarea la licitație.

 • 5.8   Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire. In caz contrar, comisia de evaluare va dispune anularea procedurii și va organiza o nouă licitație.

 • 5.9   în urma analizării conținutului plicurilor exterioare pe baza criteriilor de valabilitate de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenti. Refuzul ofertantilor prezenti de a semna procesul verbal se va consemna in cuprinsul acestuia.

 • 5.10  In urma întocmirii procesului verbal privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se va proceda la deschiderea plicurilor interioare si la analizarea ofertelor depuse prin raportare la criteriile de atribuire menționate la Capitolul IV.

 • 5.11  Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute la art. 4.1. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • 5.12  în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire „cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna raportat la suprafața spațiului de închiriat", iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire "capacitatea economico-fmanciară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash- flowului".

 • 5.13  Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal al licitației publice, care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • 5.14  Organizatorul va încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 5.15  Organizatorul va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • 5.16  în cadrul comunicării prevăzute la art. 5.15, Organizatorul va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • 5.17  în cadrul comunicării prevăzute la art. 5.15, comisia de evaluare are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

 • 5.18  In cazul prevăzut la art. 5.8, pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație. In cazul în care. în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație. Cea de-a doua licitație se organizează în aceleași condiții ca procedura inițiala, incepand cu publicarea anunțului privind desfasurarea licitației.

 • 5.19  Organizatorul va anula procedura de licitație in cazurile prevăzute la art. 6.5 si art. 6.6. Organizator are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • 5.20  în sensul prevederilor art. 5.19 procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a)    în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor privind transparența, tratamentul egal, proportionalitatc, nediscriminare si libera concurenta;

 • b)    Organizatorul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la lit. a).

 • 5.21 In cazul in care procedura de licitație se anuleaza, Organizatorul va comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Capitolul VI

încheierea si incetarea contractului de închiriere

 • 6.1   Contractul de închiriere se va încheia cu ofertantul câștigător numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 5.15.

 • 6.2   Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.

 • 6.3   Modelul contractului de închiriere este prevăzut in cuprinsul Anexei nr. 1 la HCL nr.

din......... Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publica, ofertantul

declara ca si-a insusit si accepta prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aproba conținutul documentației de atribuire, implicit a clauzelor referitoare la modalitatea de determinare a daunelor interese datorate in cazurile prevăzute la art. 6.5 si art.

 • 6.6.

  • 6.4. Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

 • 6.5   Neîncheierea contractului de închiriere într-un termen de 20 de zile calendaristice, calculat de la data împlinirii termenului prevăzut Ia art. 6.1 atrage plata daunelor- interese de către partea în culpă, constând in reținerea contravalorii garanției de participare de către Organizator.

 • 6.6   Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage după sine plata daunelor-interese. constând în reținerea garanției de participare de către Organizator.

 • 6.7   In cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de licitație se anulează, iar Organizatorul reia procedura.

 • 6.8   In cazul în care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. în cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, organizatorul reia procedura de licitație.

 • 6.9.  Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

 • 6.10.  La încheierea contractului, ofertantul câștigător trebuie să facă dovada achitării contravalorii garanției de execuție echivalentă a 2 chirii lunare, calculate raportat la Prețul adjudecat al chiriei. Fără prezentarea acestei dovezi, se consideră că ofertantul câștigător refuză semnarea contractului de închiriere.

 • 6.11.  Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se păstrează de către organizatorul licitației până la constituirea garanției de bună execuție. Garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • 6.12.  Garanția de execuție va putea fi eliberată la încetarea contractului numai după verificarea în evidențele contabile din care să reiasă că locatarul nu prezintă debite, ca acesta si-a îndeplinit in mod corespunzător obligațiile asumate prin contract și după semnarea procesului verbal de predare-primire a spațiului -formular 3.

 • 6.13. Neînceperea activității în termen de 45 de zile de la data semnării contractului, duce la rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

 • 6.14. Contractul încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contractul de închiriere.

 • 6.15. Neplata chiriei a două luni consecutive dă dreptul proprietarului/ administratorului la rezilierea unilaterală a contractului și obligă chiriașul la plata de daune-interese ; chiriașul este obligat ca în termen de 15 zile de la înștiințarea de reziliere a contractului să procedeze la eliberarea spațiului închiriat. Daunele-interese datorate de chiriaș sunt calculate la valoarea chiriei neîncasate până la data la care contractul ar fi încetat prin ajungere la termen.

 • 6.16. în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu / Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înștiințarea chiriașului cu 30 de zile înainte.

La împlinirea termenului de preaviz, obligația de restituire a bunului devine exigibilă, iar contractul constituie titlu executoriu cu privire la această obligație.

 • 6.17. In cazul în care chiriașul nu respectă profilul de activitate prevăzut în contract proprietarul/administratorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul după 15 zile de la data la care chiriașul a fost înștiințat oficial asupra nerespectării acestei clauze. La împlinirea termenului de preaviz, obligația de restituirea a bunului devine exigibilă, iar contractul constituie titlu executoriu cu privire la această obligație Totodată chiriașul va fi obligat la plata de daune-interese calculate la valoarea chiriei neîncasate până la data la care contractul ar fi încetat prin ajungere la termen.

 • 6.18. Chiriașul poate renunța la folosirea spațiului înainte de termenul pentru care a fost închiriat, înștiințând proprietarul/administratorul cu minimum 15 zile înainte de la expirarea lunii pentru care a efectuat anticipat plata. în această situație, obligația de restituire a bunului dat în locațiune , devine exigibilă în ultima zi a lunii pentru care s-a efectuat plata (respectiv ultima zi de valabilitate a contractului astfel denunțat), contractul constituind titlu executoriu la expirarea termenului.

 • 6.19. La încetarea contractului, chiriașul are obligația să predea hunul care a făcut obiectul contractului și cele care au rezultat în urma investițiilor comune prevăzute în autorizația de construire, gratuit și liber de orice sarcini în termen de 15 zile de la încetarea contractului. In caz de nerespectare a acestei obligații, proprietarul/administratorul are dreptul de a proceda la eliberarea spațiului închiriat, pe cheltuiala chiriașului.

 • 6.20. închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

 • 6.21. Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 6.22. Neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către chiriaș atrage rezilierea de plin drept a contractului fără a fi necesară punerea în întârziere, tară alte formalități prealabile și fără intervenția instanțelor de judecată (pact comisoriu expres de grad IV). încetarea contractului nu stinge obligațiile de plată ale debitorului scadente la data încetării contractului.

 • 6.23. Contractul încetează de plin drept și în cazul în care locatarul se află în una din următoarele situații: faliment, lichidare sau dizolvare.

Capitolul VII

Incidente si contestații

 • 7.1 Revocarea ofertei după comunicarea rezultatului procedurii, neprezentarea ofertantului câștigător la încheierea contractului de închiriere in termenul prevăzut la art. 6.5 din prezentul Caiet de sarcini, precum și refuzul ofertantului câștigător de a semna Contractul de închiriere, cu excepția situațiilor de forța majora, conduce la pierderea garanției de participare depusă si a dreptului de a mai participa la procedurile ulterioare organizate pentru închirierea bunurilor statului sau ale unitatii administrativ-teritoriale pe o durata de 3 ani de la data ședinței de licitație.

 • 7.2 Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Președinta de ședință

Paul-Con^5tânti^ Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


Anexa nr. 1.2.

Fisa de date

Secțiunea 1. Autoritatea contractanta/organizatorul

 • 1.1. Denumire si adrese

Consiliul Local Sibiu- Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, Cod fiscal: 14392273, Sibiu, Str. Turnului nr.4

 • 1.2. Comunicare.

Documentația de atribuire poate fi procurata contra cost de la sediul organizatorului, începând cu data publicării pe pagina de internet www.sibiu.ro, după achitarea prețului de 50 lei (in numerar la casierie).

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile lucratoare.

Persoană de contact: Liliana Loloiu, telefon 0269210432, e-mail: scoli.tehnic@sibiu.ro Ofertele trebuie depuse la: adresa menționata mai sus, in termenul publicat in anunț.

Secțiunea 2 Obiectul contractului si criterii de atribuire

 • 2.1. Titlu:

închirierea prin licitație publică a unui spațiu aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, cu o suprafață de 27 mp, proprietatea Domeniului Public al Municipiului Sibiu, înscris în CF nr. 112184 Sibiu (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1852 Sibiu), nr. top vechi 170, nr. cadastral 112184, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor.

 • 2.2. Prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna

113 lei/mp/lună

 • 2.3. Criterii de atribuire

 • a)  cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna raportat la suprafața spațiului de inchiriat -pondere 40%;

Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • b)  capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționata mai jos) -pondere 40%;

Operatorii economici participând la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 5 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna x suprafața spațiului închiriat, exprimata in lei. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • - operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • - posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel: D(n) = ("Nivel n 1 Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • c) protecția mediului înconjurător: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent -pondere 20%.

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; Daca ofertantul nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil -se acorda 0 puncte.

Punctaj maxim total: 100

 • 2.4. Durata contractului

închirierea spațiului se face pe perioada începând cu data încheierii contractului de închiriere și data de 14.02.2024. După aceasta perioadă, spațiul în suprafață de 27 mp va primi destinația inițială și anume spațiu de învățământ.

Secțiunea III Criterii de valabilitate si motive de exludere

 • 3.1. Ofertele se redactează în limba română si trebuie sa respecte cerințele caietului de sarcini.

 • 3.2. Ofertele se depun la locul precizat în anunțul de licitație. în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior (inserat in interiorul plicului exterior) , care se înregistrează de Organizator, în ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 • 3.3. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • - o fișă cu informații privind ofertantul (inclusiv o adresa de e-mail si număr de fax pentru corespondenta) și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • - certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare

Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor.

 • - dovadă de la Serviciul Juridic Contencios și Registrul Agricol al Primăriei Sibiu, din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Primăria Municipiului Sibiu, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și penalităților aferente rezultate din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

-actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului;

- împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publică in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătura reprezentantului (în cazul in care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • - adeverință din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Invățămînt Preuniversitar dc Statdin care să rezulte că nu au debite și nu sunt în litigiu cu acesta, eliberată de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat.

 • - certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului, in copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului si sa fie emis cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatului.

 • - copie după certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului:

 • - cazierul judiciar al operatorului economic(persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in original;

-actul constitutiv al persoanei juridice si Actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul, in copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului;

 • - dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, in copie;

 • - dovada achitării garanției de participare in cuantumul menționat la art. 2.4 din Caietul de sarcini;

 • 3.4. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • 3.5. Oferta va fi depusă intr-un singur exemplar care trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • 3.6. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 3.7. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate.

 • 3.8. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • 3.9. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 3.10. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul pentru desfășurarea licitației sau după expirarea datei si orei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

 • 3.11. Conținutul ofertelor din plicurile interioare va ramane confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora.

 • 3.12. Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • d) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • e) nu este în stare de insolvență. faliment sau lichidare.

 • f) nu au fost condamnate prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea de infracțiuni.

 • 3.13. Nu are dreptul să participe la licitație persoana fizica sau juridica care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau unităților administrativ-teritoriale, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Secțiunea IV Garanții

4.1.Garanția de participare

Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN R044TREZ5765006XXX000220 deschis la Trezoreria Sibiu pe numele - Serviciul Public de administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu. Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa cuprindă următoarele mențiuni „Garanție de participare

- spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr”.

Garanția de participare trebuie să fie constituită în forma, suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute îndocumentația de atribuire.

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

Cuantumul garanției de participare este echivalentul in lei a 2 chirii lunare, valoare calculata raportat la prețul minim de la care pornește licitația (chirie/mp/luna x suprafața spațiului).

Ofertele care nu sunt insotite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

 • 4.2. Garanția de buna execuție

Garanția de buna execuție a contractului se va constitui prin virament bancar. Se va prezenta dovada constituirii la momentul semnării contractului de închiriere, in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii (conform oferta castigatoare).

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta: 4 luni (de la termenul Urnita de primire a ofertelor).

Secțiunea V: Modul de prezentare a ofertei

Ofertele vor fi elaborate în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, capitolul Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare si vor fi depuse la adresa/locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor. în registrul Oferte, precizându- se data și ora primirii acestora.

Pe plicul exterior se vor indica datele de identificare ale spațiului pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților (toate documentele ce tin de condiții de valabilitate si motive de excludere, inclusiv dovada constituirii garanției de participare); conform caiet sarcini

 • c) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă (nivelul chiriei/luna, dovada privind cash-flow-ul, dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent), se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum si datele de identificare ale spațiului pentru care este depusă oferta.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de organizator.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Secțiunea VI Informații suplimentare

Clarificări documentație:

In cazul in care se primesc solicitări de clarificări, comisia de licitație are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, însă răspunsul va fi adus la cunoștința celor care au achiziționat caietul de sarcini cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Organizatorul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel organizatorul licitației publice în imposibilitatea de a respecta termenul anterior menționat, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul Ioc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire " cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul de evaluare al spațiului închiriat, raportat la suprafața acestuia", iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire " capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flowului".

Proceduri de contestare:

Contestațiile cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățăm<inț Preuniversitar de Stat Sibiu, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iâf comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate.în termen de 5 ziiecde la data înregistrării acestora.

Președintejbe ședință

PauHwMntin Mezei                          r

Contrasemnează secretar General Dorin llid Nistor

CONTRACT - CADRU DE ÎNCHIRIERE NR....................

între:

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu cu sediul în Sibiu. Str. Turnului nr.4, având cod fiscal nr. 14392273, cont nr. RO 84TREZ57621E300530XXXX deschis la B.N.-Trezoreria municipiului Sibiu reprezentat prin director Simona Pop, în calitate de administrator (locator), pe de o parte

Și

 • 2. SC............SRL, cu sediul în..........nr......., bl......, sc....., et....., ap.....jud......., CUI

.........., nr. de ordine în registrul comerțului........., reprezentată legal prin...........în calitate de chiriaș (locatar), pe de altă parte.

în baza, prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 actualizată, a HCL nr. 135/31.05.2007, respectiv a HCL nr............., privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de

27 mp, cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, precum și urmare a procedurii de licitație publică desfășurată în data de.................. în baza

Raportului de procedură licitație publică nr......../............  s-a încheiat prezentul contract de închiriere,

Art.L - Obiectul contractului este stabilirea dreptului de folosință limitată asupra unui spațiu, în suprafață de 27 mp, cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, proprietatea Domeniului Public al Municipiului Sibiu, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, fiind înscris în CF nr.l 12184 Sibiu, (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1852 Sibiu), nr. top vechi 170, nr. cadastral 112184, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar și a Ordinului nr.l563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

Artl.l. - Spațiul este poziționat cu deschidere separată pe str. General Magheru nr.6. Spațiul în suprafață de 27 mp, va respecta normele de evacuare ISU, în caz de incendiu sau calamități.

Art.1.2. - Spațiul este prevăzut cu o singură intrare ce are deschidere separată pe str. General Magheru nr.6. Accesul elevilor la spațiu se realizează numai din stradă. Activitatea de comercializare a produselor nu se va adresa exclusiv elevilor, accesul persoanelor străine se va realiza din str. General Magheru.

Page 1 of 6

Data, nr.de exemplare                                                                  întocmit si verificat din punct de vedere al conformității

......................2 exemplare                                                     Șef Birou Juridic-Resurse Umane:.........................

Art.1.3. Desfacerea și comercializarea băuturilor alcoolice și tutunului sunt interzise sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de închiriere în 10 zile de la data constatării contravenției de către organele abilitate.

Art.1.4. Programul de funcționare va fi:

 • •  luni-vineri între orele 07:00-19:00,

 • •  sâmbătă între orele 08:00-16:00.

Art.2. - Perioada închirierii este cuprinsă, între data încheierii contractului de închiriere și data de 14.02.2024.

Art.3. (1) - Prețul închirierii pentru folosirea spațiului este de...............lei/luna, pentru perioada

prevăzută la art.2, pentru suprafața de 27 mp, conform Raportului de procedură licitație publică nr.

 • (2) Chiria va fi indexata lunar cu indicele de inflație prevăzut în Buletinul Statistic de Prețuri la capitolul “Servicii”, fara a fi necesar acordul explicit al pârtilor contractante.

Art.3.1. (1) - Chiriașul va constitui si va menține pe toata durata contractului, in contul administratorului, o garanție in cuantum de..........lei, reprezentând echivalentul chiriei pentru.......luni.

(2) Garanțiile vor fi constituite de chiriaș înainte de încheierea procesului verbal de predare-primire al spațiului inchiriat in contul și vor fi recuperate in maxim 30 zile de la încetarea

de drept a contractului de închiriere. Garanția astfel constituită nu va fi purtătoare de dobândă.

Art.3.2. - Plata chiriei se va face lunar, anticipat până Ia 25 ale lunii pentru luna următoare la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat în contul IBAN RO84 TREZ 57621E300530XXXX deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, (cu specificarea obligatorie a codului fiscal beneficiar). Plata chiriei pentru prima lună se va face la data începerii perioadei contractului.

Art.3.3. (1) - Pentru neachitarea la termenul de scadență de către chiriaș a chiriei datorate, se vor percepe după acest termen penalități conform legislației în vigoare.

 • (2) - Neplata chiriei a două luni consecutive dă dreptul proprietarului/ administratorului la rezilierea unilaterală a contractului și obligă chiriașul la plata de daune-interese; chiriașul este obligat ca în termen de 15 zile de la înștiințarea de reziliere a contractului să procedeze la eliberarea spațiului închiriat. Daunele-interese datorate de chiriaș sunt calculate la valoarea chiriei neîncasate până la data la care contractul ar fi încetat prin ajungere la termen.

 • (3) - Neplata chiriei, precum și orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul autorităților prevăzute la art.287 din Codul .dministrativ sau titularului dreptului de administrare, după caz, fara nici o formalitate prealabila la reținerea contravalorii acesteia din garanție. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanția.

Art.4. - Avizele si autorizațiile de funcționare cu privire la activitatile ce implica spațiul inchiriat precum si racordarea la rețeaua de utilități cad in sarcina exclusiva a chiriașului, răspunzând in nume propriu in fata organelor de control si nu implica sub nici o forma administratorul.

Art.4.1. - Chiriașul va încheia contracte individuale direct cu furnizorii de energie electrica si gaze, apa calda si rece, internet si telefonie aleși de către acesta (daca este cazul) sau cu unitatea de învățământ unde se află situat spațiul, in funcție de opțiunea chiriașului.

Art.5. - Drepturile si obligațiile administratorului:

 • a) să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termenul prevăzut la art.343 alin.(4) din Codul administrativ;

 • b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispozițiile contractului de închiriere;

 • c) să beneficieze de garanția constituită de titularul dreptului de închiriere în condițiile art. 334 alin.(5) din Codul Administrativ, în caz contrar, autoritățile prevăzute la art. 287 din Codul Administrativ sau titularul dreptului de administrare, după caz, sunt obligați să restituie garanția la încetarea contractului;

Page 2 of 6

Data, nr.de exemplare                                                                   întocmit si verificat din punct de vedere al conformității

....................., 2 exemplare                                                              Șef Birou Juridic-Resurse Umane:.........................

 • d) să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata închirierii, potrivit destinației sale, și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare în acest scop;

 • e) să controleze executarea obligațiilor titularului dreptului de închiriere și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosința bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrității bunului și destinația în care este folosit;

 • f) să asigure folosința netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.

Art.6.Drepturile si obligațiile chiriașului:

 • a) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite;

 • b) să plătească chiria, în avans, în cuantumul și la termenele stabilite prin contract;

 • c) să constituie garanția în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în caietul de sarcini;

 • d) să execute la timp și în condiții optime lucrările de întreținere curente și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

 • e) să repună spațiul închiriat, la încetarea contractului din orice cauză, în situația anterioară închirierii pe bază de proces-verbal

 • f) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte.

 • g) va comunica in scris, in termen de 15 zile, orice modificare a actului constitutiv si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate.

Art.7 - Taxele Comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina chiriașului, neintrând în prețul chiriei și vor fi stabilite în baza unui protocol încheiat între unitatea școlară si chiriaș. Neplata utilităților timp de 2 luni consecutiv poate duce la rezilierea contractului fără intervenția instanței.

Art.8 - Achitarea tuturor obligațiilor fiscale, către organul fiscal local, obligații ce decurg pe perioada de valabilitate a contractului, conform legislației în vigoare, sunt în sarcina chiriașului.

Art. 9 - Neînceperea activității în termen de 45 de zile de Ia data semnării contractului, duce la rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

Art.10 - In cazul în care chiriașul nu respectă profilul de activitate prevăzut în contract proprictarul/administratorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul după 15 zile de la data la care chiriașul a fost înștiințat oficial asupra nerespectării acestei clauze. La împlinirea termenului de preaviz, obligația de restituirea a bunului devine exigibilă, iar contractul constituie titlu executoriu cu privire la această obligație Totodată chiriașul va fi obligat la plata de daune-interese calculate la valoarea chiriei neîncasate până la data la care contractul ar fi încetat prin ajungere la termen.

Art. 11 - Subînchirierea, împrumutul de folosință sub orice formă, în totalitate sau în parte a ■spațiului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

Art. 12 - In situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu / Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar/administrator, după înștiințarea chiriașului cu 30 de zile înainte.

La împlinirea termenului de preaviz, obligația de restituire a bunului devine exigibilă, iar contractul constituie titlu executoriu cu privire la această obligație.

Art.13 - Chiriașul este obligat să păstreze ordinea și curățenia, să întrețină spațiul închiriat și să efectueze lucrări de reparații, cu acordul proprietarului, pentru buna desfășurare a activității proprii.

Art.14 - Chiriașul este obligat ca la data expirării contractului, să elibereze spațiul închiriat de toate amenajările făcute din inițiativa și pe cheltuiala sa și să repună spațiul în situația anterioară.

Art.15 - Contractul încetează de drept la expirarea duratei stipulată în contractul de închiriere.

Art.16 - Chiriașul poate renunța la folosirea spațiului înainte de termenul pentru care a fost închiriat, înștiințând administratorul în scris cu minimum 15 zile înainte de la expirarea lunii pentru care a efectuat anticipat plata. în această situație, obligația de restituire a bunului dat în locațiune, devine exigibilă

Page 3 of 6

Data, nr.de exemplare                                                                   întocmit si verificat din punct de vedere al confrmiiatn

.....................  2 exemplare                                                      Șef Birou Juridic-Resurse Umane:........................

în ultima zi a lunii pentru care s-a efectuat plata (respectiv ultima zi de valabilitate a contractului astfel denunțat), contractul constituind titlu executoriu la expirarea termenului.

Art. 17 - închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

Art. 18 - Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Art. 19 - Neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către chiriaș atrage rezilierea de plin drept a contractului fără a fi necesară punerea în întârziere, fără alte formalități prealabile și fără intervenția instanțelor de judecată (pact comisoriu expres de grad IV). încetarea contractului nu stinge obligațiile de plată ale debitorului scadente la data încetării contractului.

Art.20 - La încetarea contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului și cele care au rezultat în urma investițiilor comune prevăzute în autorizația de construire, gratuit și liber de orice sarcini în termen de 15 zile de Ia încetarea contractului. în caz de nerespectare a acestei obligații, proprietarul/administratorul are dreptul de a proceda la eliberarea spațiului închiriat, pe cheltuiala chiriașului.

In cazul in care după expirarea perioadei Contractului de închiriere sau după rezilierea acestuia, chiriașul continua sa folosească spațiul închiriat, acest fapt va fi considerat ca ilegal si in niciun caz nu se va considera drept extindere a perioadei Contractului de închiriere sau drept reînnoire a acestuia sau acceptarea ocupării spațiului închiriat. Chiriașul declara in mod expres ca renunța la notificarea de 30 de zile prevăzută de art. 1038 din Codul de Procedura Civila si recunoaște caracterul de titlu executoriu al prezentului Contract, precum si dreptul chiriașului de a recurge imediat la procedura de evacuare prevăzută la Capitolul II Titlul XI din Codul de Procedura Civila, la expirarea termenului de 5 zile. Suplimentar, chiriașul va plăti administratorului o penalitate ce reprezintă dublul Chiriei datorate de chiriaș conform ultimului an al perioadei precum si orice alte sume pe care acesta le-ar fi datorat conform Contractului, ajustate pro rata temporis pentru fiecare zi de ocupare neautorizata a spațiului inchiriat. Orice alte penalitati pot fi cerute oricând de către administrator conform prezentului Contract, în cazul in care acestea nu au fost onorate.

Art.21 - Forța majoră exonerează părțile de răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Art.22 - Contractul încetează de plin drept și în cazul în care chiriașul se află în una din următoarele situații: faliment, lichidare sau dizolvare.

Art. 23. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.23.1. Părțile semnatare ale prezentului contract de inchiriere trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile in vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art.23.2. Părțile semnatare ale prezentului contract de inchiriere sunt conștiente de făptui ca normele europene din Regulamentul Nr.679/2016 se aplica oricărui operator de date sau împuternicit situat in Uniunea Europeana si oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirma respectarea deplina a următoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale; e informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, intr-un interval maxim de 72 ore;

Data, nr.de exemplare

....................., 2 exemplare


Page 4 of 6

întocmit si verificat din punct de vedere al conjtrmitatii Șef Birou Juridic-Re surse Umane'........................

Îndeplinirea tuturor Îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul Nr.679/2016.

Art.23.3. (1) - Părțile semnatare ale prezentului contract de Închiriere pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrării. Orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre parti. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizării obiectului principal al contractului.

Art.23.4, Datele cu caracter personal furnizate nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce privește obligațiile asumate prin aceasta clauza:

 • •  vor împiedica persoanele neautorizate sa obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

 • •  vor preveni utilizarea fara autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

 • (2) Se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație in cursul prelucrării sau utilizării si după stocare;

 • (3) Se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație in timpul transmiterii electronice sau transportului și ca este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

 • (4) Se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

 • (5) Se vor asigura ca, in cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

 • (6) Se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala;

 • (7) Se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Art.24. - Litigiile ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între părți.

Art.24.1 - Prezentul Contract se completează cu documentele mai jos menționate, care fac parte integranta din acesta, respectiv:

 • 1) Anexa nr. 1- Caietul de sarcini;

 • 2) Anexa nr. 2 - Procesul verbal de predare-primire;

 • 3) Anexa nr. 3 - Garanția de buna execuție;

Art.25. - Prezentul contract s-a întocmit în două exemplare.

Pagina nr........... face parte integrantă din contractul nr..................

Page 5 of 6

Data, nr.de exemplare                                                                   întocmit si verificat din punct de vedere al conformității

.....................  2 exemplare                                                     Șef Birou Juridic-Resurse Umane:.........................

ADMINISTRATOR (LOCATOR),


CHIRIAȘ (LOCATAR),Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare

(numărul, data si locul de inmatricularelinregistrare}

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriczdare/inregistrare)

 • 8. Principala piața a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuala

(mii lei)


Anul la 31 decembrie (echivalent euro)

Media anuala:


Candidat/ofertant,

(semnătură autorizata)


Preșe

Paul-C


pe ședință :antin Mezei


Contrasemnează Secretar General Dorin lire Nistor

Anexa nr.1.4

Formular 2


Către,__________________________

Sediu___

Declarație de participare

la Licitația publica pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor

Subsemnatul(a) ......................................., cu domiciliul în ......................., posesor al

B.I. ICJ. / Pașaport seria..............., m...................., eliberat la data de..................., de

către ............................., având C.N.P..................................,    in calitate de

reprezentant al ......................,  cu sediul in .............................,  inegistrata la

............................. sub nr...................................., avand cod de identificare fiscala .................................. si cont IBAN........................................,deschis     la ....................................., telefon..............., fax........................,  e-mail................................

prin prezenta vă solicit înscrierea pentru participarea la licitația publica pentru închirierea a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6, în vederea utilizării acestuia pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor. Valoarea de începere a licitației este de................... lei.

Declar că mi-am însușit și sunt de acord cu prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor HCL............/2020 care aprobă procedura de desfășurare a licitației

publice pentru spațiul mai sus indicat.

Semnătura/

/

/

Anexa nr. 1.4


Formular 3


PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

a spațiului în suprafață de 27 mp. aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6.

încheiat astăzi,..................... in conformitate cu prevederile Contractul de închiriere

înregistrat sub nr.................................între:

 • 1) ............................. reprezentat prin ............................ în calitate de Locator, care

preda

si

 • 2) ............................. reprezentat prin ............................ în calitate de Locatar, care

primește in folosință spațiul în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național “Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6.

Prezentul Proces-verbal a fost încheiat astăzi,...........................în două exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.


Am predat, LOCATOR

Reprezentat prin


Am primit, LOCATAR

Reprezentat prin


Președi ite dă ședință Paul-Sc^tantin Mezei


//

/