Hotărârea nr. 90/2020

HOTĂRÂREA NR. 90 privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 305/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.90

privind modificarea anexei nr.l la HCL nr. 305/2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 19500/11.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20475/13.03.2020, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune modificarea anexei nr.l la HCL nr.305/2019,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.96 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.5, alin.2, lit.a, art.6 din Ordinul MEN nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, ale art.11 alin.4 lit.e din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației și în vederea asigurării calității educației și pentru protecția beneficiarului de educație, precum și art.57 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor, art. 129 alin.2 lit.d) și alin. 7 lit. a), art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea anexei nr.l la HCL nr.305/2019, privind confirmarea pentru anul școlar 2019/2020 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu, după cum urmează:

  • 1. La poziția 52 - Clubul Sportiv Școlar Sibiu, str. Independenței nr. 1, (membru 1- dl Pop Râzvan Codruț, va fi înlocuit cu dl. Fulea Ciprian Gheorghe).

  • 2. La poziția 53 Clubul Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu, str. Aleea Mi hai Eminescu, nr. 1-3, (membru 1- dl Pop Răzvan Codruț, va fi înlocuit cu dl. Fulea Ciprian Gheorghe),

conform anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

/ /                      Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020

Președinte cțb ședință

Paul-Constăntin Mezei

|1                                           Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.J^.la HCL nr...$?../2020

LISTA CU MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2019/2020

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

1.

Colegiul National “Gheorghe Lazăr” Sibiu

Str. Gheorghe Lazăr nr. 1

Drăgan Tiberiu Cornel

Pinter Zeno

-

2.

Colegiul Naional “Octavian Goga” Sibiu

Str. Mitropoliei nr.34

Cotârlă Liviu

Cândea loan Ciprian

Grecu Bianke Marion

3.

Colegiul Național “Samuel Von Brukenthal” Sibiu

Str. P-ța Huet nr. 5

Bokor Corina

Lerner Helmut

-

4.

Liceul de Artă Sibiu

Str.Alex.Odobescu nr.2

Kiss Lorant

Bokor Corina

-

5.

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu

Str.Bihorului nr.3

P inter Zeno

Birk Ecaterina

Stroie loan

6.

Colegiul National Pedagogic “Andrei Șaguna” Sibiu

Aleea Turnu Roșu nr.2

Grecu Bianke Marion

Bibu Adrian-Cosmin

-

7.

Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu

Str. Oștirii, nr. 5

Mitrea Vasile Tiberiu

-

-

8.

Colegiul Tehnic “Cibinium” Sibiu

Str. Dealului nr.2-4

Mezei Paul Constantin

-

-

9

Liceul Tehnologic Construcții si Arhitectură “Carol I” Sibiu

Str.Pedagogi lor nr.7

Pavel Anita

-

-

10

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară “Terezianum” Sibiu

Str. Postăvarilor nr.l8

Cotârlă Liviu

-

-

11

Colegiul Tehnic “Independența” Sibiu

Str.Gladiolelor nr. 2

Stroie loan

Fazakas Ekaterina Annemarie

-

12

Colegiul Economic “George Barițiu” Sibiu

Str.Oituz nr.31

Birk Ecaterina

Fotache Robert Nicolae

-

13

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

Str. Electricienilor nr. 1

Nartea Monica

-

-

14

Liceul Tehnologic “Avram lancu” Sibiu

Str. Movilei nr.8

Lerner Helmut

-

-

15

Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu

Str. H. Coandă nr 51

Mezei Paul Constantin

-

-

16

Colegiul Agricol “Daniil Popovici Barcianu” Sibiu

Str. Banatului nr. 2

Hermann Gerold

-

-

17

Școala gimnaziala nr.l Sibiu

Str. Hațegului nr.8

Hermann Gerold

Stroie loan

-

18

Școala gimnaziala nr.2 Sibiu

Str. A. lancu nr. 13

Kiss Lorant

-

-

19

Școala gimnaziala nr.4 Sibiu

Str. Spartacus nr. 4-6

Gârleanu Maria

Moșin Daniel

-

Y:\Word.doc\AURORA\HCL MARTIE 2020\lista membrii CA modificare HCL 305 rap.doc

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

20

Școala gimnaziala “Regina Maria” Sibiu

Str. Emil Cioran nr. 1

Bibu Adrian-Cosmin

Birk Ecaterina

-

21

Școala gimnaziala “Nicolae lorga” Sibiu

Str. N. lorga nr. 56

Nartea Monica

Stroie loan

-

22

Școala gimnaziala nr.8 Sibiu

Str. Lupeni nr. 50

Stroie loan

Pavel Anita

-

23

Școala gimnaziala nr.10 Sibiu

Str. E. A. Bieltz nr. 60

Fazakas Ekaterina Annemarie

-

24

Școala gimnaziala nr. 13 Sibiu

Str. Lungă nr. 74

Cotârlă Liviu

Simtion Claudia-Mery

-

25

Școala gimnaziala “Ion Luca Caragiale” Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 10

Grecu Bianke Marion

Fotache Robert Nicolae

-

26

Școala gimnaziala “Radu Selejan” Sibiu

Str. Șoimului nr. 13

Lerner Helmut

Simtion Claudia-Mery

-

27

Școala gimnaziala nr.18 Sibiu

Str, Lungă nr. 65

Mezei Paul Constantin

Mitrea Vasile Tiberiu

-

28

Școala gimnaziala “loan Slavici” Sibiu

Str. Macaralei nr. 1

Cândea loan Ciprian

Mitrea Vasile Tiberiu

-

29

Școala gimnaziala nr.21 Sibiu

Str. Luptei nr. 27

Pinter Zeno

-

-

30

Școala gimnaziala nr.23 Sibiu

Str. Țiglarilor

Cândea loan Ciprian

-

-

31

Școala gimnaziala “Regele Ferdinand” Sibiu

Str. Șureanu nr. 1

Colceriu Elena-Manuela

Cândea loan Ciprian

-

32

Școala gimnaziala nr.25 Sibiu

Str. Sibiel nr.6

Drăgan Tiberiu Cornel

Lerner Helmut

-

33

Grădinița cu program prelungit nr.5 Sibiu

Str Șiretului nr.6

Bibu Adrian-Cosmin

-

-

34

Grădinița cu program prelungit nr.14 Sibiu

Str. Iezer, nr. 1

Bokor Corina

-

-

35

Grădinița cu program prelungit nr. 15 Sibiu

Str. Gladiolelor, nr. 13 A

Colceriu Elena-Manuela

-

-

36

Grădinița cu program prelungit nr. 16 Sibiu

Str. Mitropoliei nr. 21

Hermann Gerold

-

-

37

Grădinița cu program prelungit nr.17 Sibiu

Str. L. Rebreanu nr.9

Pavel Anita

-

-

38

Grădinița cu program prelungit nr.18 Sibiu

Str. Dr. Bagdazar nr 18

Drăgan Tiberiu Cornel

-

-

39

Grădinița cu program prelungit nr.19 Sibiu

Str. Kiev nr. 17

Bibu Adrian-Cosmin

-

-

40

Grădinița cu program prelungit nr.22 Sibiu

Str. Calea Poplăcii, nr. 11

Birk Ecaterina

-

-

41

Grădinița cu program prelungit nr.26 Sibiu

Str. Pasajul Spitalul Militar

Pinter Zeno

-

-

42

Grădinița cu program prelungit nr.28 Sibiu

Str. Filozofilor nr. 1

Hermann Gerold

-

-

Y:\Word.doc\AURORA\HCL MARTIE 2020\lista membrii CA modificare HCL 305 rap.doc

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARA

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

43

Grădinița cu program prelungit nr.29 Sibiu

Str. Negoveanu nr.29

Fazakas Ekaterina Annemarie

-

-

44

Grădinița cu program prelungit nr.33 Sibiu

Str. Aleea Artileri știlor nr. 14

Gârleanu Maria

-

-

45

Grădinița cu program prelungit nr.37 Sibiu

Str. N. Teclu nr. 41

Fotache Robert Nicolae

-

-

46

Grădinița cu program prelungit “Elefanțelul Curios” Sibiu

Str. Aleea Haiducului nr. 3

Gârleanu Maria

-

-

47

Grădinița cu program prelungit “Frații Grimm” Sibiu

Str. Oituz nr.27

Kiss Lorant

-

-

48

Grădinița cu program prelungit “Căsuța Poveștilor” Sibiu

Str. A.T. Laurian nr.13

Pavel Anita

-

-

49

Grădinița cu program prelungit nr.42 Sibiu

Str. Nicolae lorga nr.56 A

Bokor Corina

-

-

50

Grădinița cu program prelungit nr.43 Sibiu

Str. Streiu nr.8

Grecu Bianke Marion

-

-

51

Palatul Copiilor Sibiu

Str. Constituției, nr.2

Grecu Bianke Marion

-

-

52

Clubul Sportiv Școlar Sibiu

Str. Independenței, nr. 1

Fulea Ciprian Gheorghe

Mezei Paul Constantin

-

53

Clubul Sportiv Școlar "Șoimii” Sibiu

Str. Aleea Mihai Eminescu, nr.1-3

Fulea Ciprian Gheorghe

Hermann Gerold

-

Unitatea de învățământ militar preuniversitar de stat autorizat provizoriu

Nr. crt.

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU 1

MEMBRU 2

MEMBRU 3

1.

Școala Militară de Maiștri Militari si Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu

Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr.3-5

Lerner Helmut

-

-


Contrasemnează

Secretar Generai

Dorin WNistor