Hotărârea nr. 9/2020

HOTĂRÂREA NR. 9 privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr. 52 , identificat cu nr. cad. 130619 în suprafață de 275 mp

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 9

privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr.52 , identificat cu nr. cad. 130619 în suprafață de

275 mp

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 2275/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.4677/22.01.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor * nr.52 , identificat cu nr. cad. 130619 în suprafață de 275 mp,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.1 și ale art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, art.132, art.135 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. “c“, art.136 alin.1 și alin.8, art. 139 alin.3 lit. “g”, art. 196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.354 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare întocmită de ing. Apetroae Gheorghe, vizată și înregistrată la O.C.P.I. Sibiu cu nr.91266/14.10.2019, pentru imobilul teren identificat cu nr. cad. 130619, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr.52.

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren situat în Sibiu, Trandafirilor nr.52, în suprafață de 275 mp, identificat cu nr. cad. 130619, cu stare de proprietate neschimbată conform documentației tehnico-juridice înregistrată cu nr. 91266/2019 și avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu .

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin Mie Nistor