Hotărârea nr. 89/2020

HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "REPARAȚIE CAPITALĂ POD STRADA GLADIOLELOR (MARIA TEREZA)" din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.89

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ” REPARAȚIE CAPITALĂ POD STRADA GLADIOLELOR (MARIA TEREZA)” din

Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 19816/11.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20726/16.03.2020, prin care Direcția Tehnică-Serviciul Coordonare Lucrări propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reparație capitală pod strada Gladiolelor (Maria Tereza)“ din municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și lit. d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.k), art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reparație capitală pod strada Gladiolelor (Maria Tereza)“ din municipiul Sibiu, după cum urmează:

  • I. Indicatori economici (inclusiv TVA) :

TOTAL: 2.595.212,61 lei cu TVA

din care:

C+M : 2.020.272,73 lei cu TVA

  • II. Indicatori tehnici:

Lucrările vor cuprinde:

Reparații cu betoane speciale la intradosul podului, injectarea fisurilor existente și executarea protecției anticorozive a intradosului bolții

Desfacerea completă a căii de rulare și a trotuarelor (fără parapeți) și eliminarea umpluturii de deasupra bolții.

Consolidarea timpanelor prin realizarea unor ranforți care se vor solidariza prin conectori atât cu timpanele cât și cu bolta (la interior)

Refacerea protecției anticorozive la interiorul bolții

Refacerea umpluturii, căii de rulare și a trotuarelor pastrându-se soluția originală de caroiaj cu piatră spartă

Montarea gurilor de scurgere a apelor pluviale cu evacuare laterală

Reparații cu betoane speciale la parapet și completarea elementelor lipsă

Injectarea fisurilor de la extradosul timpanelor, timpanul urmând a fi protejat

anticoroziv


Restaurarea elementelor ornamentale

Relocarea/protejarea ale rețelelor de utilități

Iluminat stradal și arhitectural

Restaurarea elementelor ornamentale

Restaurarea și conservarea componentelor similipiatră

Art.2. Direcția Tehnică va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte dș ședință Paul-ConstaVtiiilVIezei

z- x ZL Contrasemnează

Secretar General

Dorin Hie Nistor