Hotărârea nr. 88/2020

HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.88

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.20412/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20492/13.03.2020 prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.1 și 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.48 din Legea 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), b) și d), alin.3 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de SC PIEȚE SIBIU S.A., conform anexei nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul general al S.C. PIEȚE SIBIU S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Președinte/ de/^edință Paul-Coihsin Mezei


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr..4...la HCL nr..(îzi../2020


SC PIEȚE SIBIU SA

Sediul/Adresa:SIBlU, STR. CALEA SURII MARI NR. 16A

Cod unic de înregistrare:RO27249764

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pe anul 2020

- mii Iei -

INDICATORI

Nr. rd

Realizat an precedent

Propuneri an curent

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

------mu  ~

0/ /o

2019

2020

9=7/5

10=8/7

_0_

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

Venituri totale din exploatare, din care:

1

6445

6640

103.03

6640

6640

100.0C

100.00

(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6447

6640

102.99

6640

6640

100.0C

100.00

a)

subvenții, conform prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

II

CHELTUIELI TOTALE

6

6163

6353

103.08

6353

6353

100.00

100.00

(Rd. 6 = Rd. 7 + Rd. 19)

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:

7

6145

6335

103.09

6335

6335

100.00

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

1651

1637

99.15

1637

1637

100.00

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

970

1112

114.64

1112

1112

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:

10

3208

3424

106.73

3424

3424

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natură salariată

11

2835

3022

106.60

3022

3022

100.00

100.00

(Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)

CI

cheltuieli cu salariile

12

2835

3022

106.60

3022

3022

100.00

100.00

C2

bonusuri

13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

302

327

108.28

327

327

100.00

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

71

75

105.63

75

75

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

316

162

51.27

162

162

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

19

18

18

100.00

18

18

100.00

100.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20

= Rd. 1 - Rd. 6)

20

282

287

101.77

287

287

100.00

100.00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

56

56

100.00

56

56

100.00

100.00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE

26

226

231

102.21

231

231

100.00

100.00

(Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 -Rd. 25), din care:

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

103

0

0.00

0

0

#D1V/O!

tDIV/O!

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele :ofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru instituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății iobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor mprumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd.31)>= 0)

32

123

231

187.80

231

231

100.00

100.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

62

116

187.80

116

116

100.00

100.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

62

116

187.80

116

116

100.00

100.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.

33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

116

116

116

100.00

100.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

_al

cheltuieli materiale

41

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclamă si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

156

172

110.26

172

172

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

47

i

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

70

119

170.00

100

100

84.03

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Număr de personal prognozat la finele anului

50

83

83

100.00

83

83

100.00

100.00

2

Număr mediu de salariați total

51

83

83

100.00

83

83

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*!

52

2846

3034

106.60

3034

3034

100.00

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat**)

53

2681

2927

109.18

3034

3034

103.67

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)

54

78

80

102.99

80

80

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bufetului de stat

55

78

80

102.99

80

80

100.00

100.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total iersonal mediu (cantitate produse finite/pcrsoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. l)x 1.000

57

956

957

100.06

957

957

100.00

100.00

9

Plăți restante

58

9

8

88.89

8

8

100.00

100.00

10

Creanțe restante

59

345

285

82.61

280

270

98.25

96.43

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2.

**) Rd. 53 = Rd. 152 dii/knexa de fundamentare nr. 2.

Președinte detfedință

Paul-Conșwitin Mezei

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr..~Ja HCL nr..$$./2020

SC PIEȚE SIBIU SA

Sediul/Adresa SIBIU. CALEA SURII MARI NR. 16A

Cod unic de înregistrare Ro27249764

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Prelimina t! Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II cumulat

Trim III cumulat

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6 c

6

7

8

I.

I. VENITURI TOTALE

1

6177

6234

6449

6445

1532

3201

4920

6640

103.03

104.34

(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 22)

1

Venituri totale din exploatare

2

6177

6233

6449

6445

1532

3201

4920

6640

103.03

104.34

(Rd. 2 = Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

a)

din producția vândută (Rd. 3 = Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:

3

6041

6146

6299

6298

1503

3143

4833

6523

103.57

104.25

al)

din vânzarea produselor 703

4

2

2

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0.00

a2)

din servicii prestate 704

5

2955

2955

3028

3027

758

1558

2358

3158

104.33

102.44

a3)

din redevențe și chirii 706

6

2485

2589

2589

2589

645

1285

1925

2565

99.07

104.19

a4)

alte venituri 708

7

599

600

682

682

100

300

550

800

117.30

113.86

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

9

0

(Rd. 9 = Rd. 10 + Rd. 11), din care:

cl

subvenții, conform prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări 722

12

83

20

33

31

0

0

0

0.00

37.35

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

-7

0

2

2

0

0

0

0.00

-28.57

f)

alte venituri din exploatare

14

60

67

115

114

29

58

87

117

102.63

190.00

(Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

fl)

din amenzi și penalități 7581

15

55

61

77

77

20

40

60

80

103.90

140.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (red. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:

16

0

active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

_f4]_

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri 7588

21

5

6

38

37

9

18

27

37

100.00

740.00

2

V enituri financiare

22

0

1

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

tfDIV/0!

(Rd. 22 = Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

0

1

0

0

0

0

0

SDIV/0!

#DIV/0!

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE

28

5912

6029

6239

6163

1570

3182

4685

6353

103.08

104.25

(Rd. 28 = Rd. 29 + Rd. 130)

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:

29

5891

6009

6221

6145

1566

3174

4672

6335

103.09

104.31

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = Rd. 31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:

30

1592

1541

1653

1651

413

799

1200

1637

99.15

103.71

Al

Cheltuieli privind stocurile

31

785

730

704

704

171

342

513

677

96.16

89.68

(Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 602

33

434

360

340

340

78

156

234

312

91.76

78.34

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

39

35

33

32

8

16

24

32

100.00

82.05

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

91

90

80

79

20

40

60

80

101.27

86.81

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603

36

22

10

39

39

5

10

15

15

38.46

177.27

d)

cheltuieli privind energia și apa 605

37

329

360

325

325

88

176

264

350

107.69

98.78

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

39

99

107

103

103

26

51

76

101

98.06

104.04

(Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611

40

62

65

62

62

15

30

45

60

96.77

100.00

b)

cheltuieli privind chiriile

(Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43) din care:

41

1

2

1

1

1

1

1

1

100.00

100.00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

1

2

1

1

1

1

1

1

100.00

100.00

c)

prime de asigurare 613

44

36

40

40

40

10

20

30

40

100.00

111.11

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77). din care:

45

708

704

846

844

216

406

611

859

101.78

119.21

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 622

47

0

2

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:___________________________________________________________

49

37

44

40

40

11

0

0

44

110.00

108.11

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

4

8

3

3

1

2

3

4

133.33

75.00

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare______________________________________________________

51

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

33

36

37

37

10

20

30

40

108.11

112.12

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- cheltuieli de promovare a produselor

55

33

36

37

37

10

20

30

40

108.11

112.12

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56 = Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:

56

7

7

7

7

2

4

6

7

100.00

100.00

dl)

cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

d2)

cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

d3)

- pentru cluburile sportive

59

d4)

cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități £582__________________________________________

60

7

7

7

7

2

4

6

7

100.00

100.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 624

61

35

28

21

21

6

11

16

21

100.00

60.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 625

62

0

- cheltuieli cu diurna

63

0

(Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:

- internă

64

- externă

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 626

66

41

53

52

52

13

26

39

52

100.00

126.83

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 627

67

11

12

10

10

3

6

8

10

100.00

90.91

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

215

228

224

224

61

119

177

235

104.91

104.19

il)

cheltuieli de asigurare și pază

69

202

224

221

221

58

116

174

232

104.98

109.41

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

2

0

1

1

1

1

1

1

100.00

50.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

3

3

1

1

1

1

1

1

100.00

33.33

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și ne.cnrnorale. din care:

72

6

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

6

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

1

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

1

1

1

1

1

1

1

1

100.00

100.00

j)

alte cheltuieli

77

362

330

492

490

120

240

365

490

100.00

135.36

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = Rd.

79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), din care:

78

909

916

970

970

278

556

834

1112

114.64

106.71

a)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale 612_________________________________________

80

449

464

440

440

115

230

345

460

104.55

98.00

c)

cheltuieli cu taxa de licență

81

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare

82

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

83

A.

cheltuieli cu alte taxe și impozite 635

84

460

452

530

530

163

326

489

652

123.02

115.22

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:

85

3102

3300

3282

3208

843

1745

2584

3424

106.73

103.42

CO

Cheltuieli de natură salarială

86

2777

2908

2908

2835

757

1513

2267

3022

106.60

102.09

(Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 91)

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:

87

2777

2908

2908

2835

757

1513

2267

3022

106.60

102.09

a) salarii de bază

88

2678

2835

2790

2727

739

1478

2215

2952

108.25

101.83

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

55

62

62

52

15

29

43

57

109.62

94.55

c) alte bonificații (conform CCM)

90

44

11

56

56

3

6

9

13

23.21

127.27

C2

Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:

91

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:____________________________________________________________

92

- tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

b) tichete de masă;

95

c) vouchere de vacanță;

96

cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102). din care:

99

0

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

103

257

320

302

302

67

195

261

327

108.28

117.51

(Rd. 103 = Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:

a) pentru directori/directorat

104

178

195

182

182

39

117

156

195

107.14

102.25

componenta fixă

105

146

156

156

156

39

78

117

156

100.00

106.85

I-

componenta variabilă

106

32

39

26

26

0

39

39

39

150.00

81.25

t>) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:

107

79

125

120

120

28

78

105

132

110.00

151.90

componenta fixă

108

79

109

109

109

28

55

82

109

100.00

137.97

componenta variabilă

109

0

16

11

11

0

23

23

23

209.09

#DIV/0!

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

68

72

72

71

19

37

56

75

105.63

104.41

D. Alte cheltuieli de exploatare

113

288

252

316

316

32

74

54

162

51.27

109.72

(Rd. 113 = Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din care:

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:

114

44

54

25

25

5

11

18

25

100.00

56.82

- către bugetul general consolidat

115

18

22

7

7

1

3

5

7

100.00

38.89

- către alți creditori

116

26

32

18

18

4

8

13

18

100.00

69.23

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli 6588

119

21

24

51

51

11

22

34

46

90.20

242.86

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 6811

120

172

188

156

156

43

86

129

172

110.26

90.70

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

121

51

-14

84

84

-27

-45

-127

-81

#DIV/0!

#DIV/0!

(Rd. 121 = Rd. 122 - Rd. 125), din care:

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

184

64

182

182

0

0

0

64

35.16

98.91

fl.l

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

fl.2

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

38

56

56

64

0

0

0

64

100.00

168.42

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

133

78

98

98

27

45

127

145

147.96

73.68

f2.1 )

din anularea provizioanelor

126

133

78

98

98

27

45

127

145

147.96

73.68

(Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

50

21

- venituri din alte provizioane

129

83

78

98

77

27

45

127

145

188.31

92.77

2

Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:

130

21

20

18

18

4

8

13

18

100.00

85.71

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

21

20

18

18

4

8

13

18

100.00

85.71

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

21

20

18

18

4

8

13

18

100.00

85.71

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

II I

i

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = Rd. 1 - Rd.

28) _______________________________________________

138

265

205

210

282

-38

19

235

287

101.77

106.42

venituri neimpozabile

139

114

96

145

151.04

84.21

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

311

258

114

44.19

82.96

IV

MPOZIT PE PROFIT CURENT

141

56

0

0

56

56

100.00

##DIV/0!

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)

142

6177

6233

6449

6445

1532

3201

4920

6640

103.03

104.34

a)

venituri din subvenții și transferuri

143

b)

alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, conform Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29

145

5891

6009

6221

6145

1566

3174

4672

6335

103.09

104.31

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conform Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salariată (Rd. 86), din care:**)

147

2777

2908

2908

2835

757

1513

2267

3022

106.60

102.09

a)

Suma datorata majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

147a)

127

69

66

66

12

24

36

47

71.21

51.97

b)

Suma pentru reîntregirea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a acordării unor creșteri salariale in 2019

147b)

15

99

99

99

15

30

45

60

60.61

660.00

c)

.......

147c)

312

4

Număr de personal prognozat la finele anului

148

86

86

83

83

83

83

83

83

100.00

96.51

5

Număr mediu de salariați

149

87

86

83

83

83

83

83

83

100.00

95.40

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

150

2660

2818

2920

2846

X

X

X

3034

106.60

107.01

(Rd. 147/Rd. 7491/12 * 1.000)

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97VRd. 7491/12 * 1.000

151

2660

2818

2920

2846

X

X

X

3034

106.60

107.01

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

2655

2754

2681

X

X

X

2927

109.18

#DIV/0!

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/nersoanăî (Rd. 2/Rd. 149}

153

71

72

78

78

X

X

X

80

103.03

109.37

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat

154

72

78

78

X

X

X

80

103.03

«DIV/01

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fînite/persoană)

155

0

0

0

0

X

X

X

0

#DIV/0!

#DIV/0!

W = QPF/Rd. 149

Cl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

156

X

X

X

#DIV/0!

«DIV/OI

- cantitatea de produse finite (QPF)

1,57

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

- valoare = QPF x p

159

0

0

0

0

X

x

X

0

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd. 2

160

c

0

0

0

X

X

X

0

#DIV/0!

#DIV/0!

8

Plăți restante

161

346

500

100

9

200

200

150

8

88.89

2.60

9

Creanțe restante, din care:

162

323

310

345

345

353

345

343

285

82.61

106.81

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

12

12

12

15

15

15

15

15

100.00

125.00

- de la operatori cu capital privat

164

311

298

333

330

338

333

328

270

81.82

106.11

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entități

167

#

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

205

205

200

200

200

200

200

200

100.00

97.56

#

Redistribuiri/distribuiri totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

1          1                                                                                         <

- rezultatul reportat

171

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Președinte de ședință

Pa u i-C^^ntînMezei

Contrasemnează

/                                                      Secretar Generai

Dorin ifie Wistor /-/ / /

V /

Anexa Nr. 3 la UCL RC


Gradul de realizare a veniturilor totale

Rreș( '

Paui\Ci


mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

Prevederi an precedent

%

crt.

4 = 3/2

20

19

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

i

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:

6050

6177

102.10

6234

6445

103.38

1

Venituri din exploatare*)

6049

6177

102.12

6233

6445

103.40

2

Venituri financiare

1

0

0.00

1

0

0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor

primite de la bugetul de stat.

ledinte de ședință .Constantin Mezei

Contras

nează


Secretar General Dorin lire Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr..^...la HCL nr..$L../2020


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Data

An precedent

2019

Valoare

INDICATORI

finalizării investiției

Aprobat

Realizat /prelimi nat

An 2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

188

156

172

172

172

1

Surse proprii, din care:

188

156

172

172

172

a) amortizare

188

156

172

172

172

b) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) interne

b) externe

9

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

74

70

119

100

100

1

Investiții în curs, din care:

20

16

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

20

16

0

0

0

Gard împrejmuitor Obor din zidărie, cu fundație si acoperiș țigla

30.06.2019

20

16

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

94

100

100

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0

0

94

100

100

Proiectare modernizare Piața Rahova

31.12.2020

94

Modernizare Piața Rahova

31.12.2022

100

100

j) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

54

54

25

0

0

Soft monitorizare si control sume încasate la instalația de curatare si întreținere auto Obor

31.12.2020

25

Rețea proprie calculatoare

31.03.2019

38

38

Instalație de degivrare

30.09.2019

16

16

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) interne           a

b) externe

P,

P,


ședințe de ședință istantin Mezei

ul-1


Contras

mnează


Secretar General

Dorin llle^Nistor

Anexa Nr. 5 M PCL n.c. & 2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. Crt

Măsuri

Termen de realizare

An precedent

An curent

An 2021

An 2022

2019

2020

Preliminat/Realizat

Influențe

Influențe

Influențe

(+/-)

(+/-)

(+/-)

Rezultat brut

(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezu

tatului brut și reducere a plăților restante

1

Creșterea veniturilor din exploatare

31.12.2020

X

X

195

5

0

0

0

0

2

Măsura 2.....................

X

X

Măsura n.....................

X

X

TOTAL net. I

X

X

195

5

0

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectu

măsurilor prevăzute la pct. I

1

Creșterea cheltuielilor (utilitati, salarii)

31.12.2020

X

X

-190

0

0

0

0

0

2

Neincasarea veniturilor estimate datorita condițiilor sezoniere

31.12.2020

X

X

0

-6

0

0

0

0

Cauza n.....................

X

X

TOTAL pct. 11 7

X

X

-190

-6

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

282

9

5

-1

0

0

0

0

Președinte dejedințs Pa u 1 -Co n sta oWÎtee i

Contrasemnează

Secretar-'^enerai Dorin llfe Nistor / /