Hotărârea nr. 87/2020

HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. URBANA S.A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5HOTĂRÂREA NR.87

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. URBANA S.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.20405/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20491/13.03.2020, prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. URBANA S.A,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.1 și 4 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.48 din Legea 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), b) și d), alin.3 lit.d), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de SC URBANA S.A., conform anexei nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul general al S.C. URBANA S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Președ         dință

Paul-C<           flezei

Județul Sibiu

Anexa nr... .(..la HCL nr.


$77/2020


Consiliul Local ai Municipiului Sibiu

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

<

Nr. rând

Preliminat

2019

Propuneri

2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

9=7/5

%

10=8/7

0 1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

4,068

5,051

124%

5,152

5,255

102%

102%

1

Venituri din exploatare

2

4,068

5,051

124%

5,152

5,255

102%

102%

a) subvenții cf. prevederilor legale in vigoare

3

437

692

158%

692

692

100%

100%

b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

0

0

0

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

3,632

4,954

136%

5,036

5,080

102%

101%

1

Cheltuieli din exploatare, din care:

7

3,631

4,954

136%

4,996

5,040

101%

101%

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

8

1,730

2,134

123%

2,177

2,220

102%

102%

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

353

508

144%

508

508

100%

100%

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

10

1,261

1,829

145%

1,829

1,829

100%

100%

C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

11

1,068

1,589

149%

1,589

1,589

100%

100%

C1. cheltuieli cu salariile

12

955

1,417

148%

1,417

1,417

100%

100%

C2. bonusuri

13

113

172

152%

172

172

100%

100%

C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

ch. cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

167

203

122%

203

203

100%

100%

C5. ch. cu contribuțiile datorate de angajator

17

26

37

143%

37

37

100%

100%

D.

Alte cheltuieli de exploatare

18

287

483

168%

483

483

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

19

1

0

0%

40

40

100%

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

436

97

22%

115

175

119%

152%

IV.

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

36

22

61%

18

28

84%

152%

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

26

400

75

19%

97

147

129%

152%

1

Rezerve legale

27

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute

28

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

29

53

0

0%

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor mprumuturi

30

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0

0

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30 si 31

32

347

75

22%

97

147

129%

152%

INDICATORI

Nr. rând

Preliminat

2019

Propuneri

2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

9=7/5

%

10=8/7

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

33

0

0

0

0

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in

34

173

38

22%

48

73

129%

152%

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

173

38

22%

48

73

129%

152%

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 Rd.34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

38

173

38

22%

48

73

129%

152%

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

-

-

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

-

-

a)

Cheltuieli materiale

41

-

-

b)

Cheltuieli cu salariile

42

-

-

C)

Cheltuieli privind prestările de servicii

43

-

-

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

44

-

-

e)

Alte cheltuieli

45

-

-

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

897

640

71%

1,536

1,312

240%

85%

1

Alocații de la buget, din care:

47

-

540

500

500

93%

100%

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

48

-

-

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

897

640

71%

1,536

1,312

240%

85%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

26

26

100%

26

26

100%

100%

2

Nr.mediu de salariati total

51

20

24

120%

24

24

100%

100%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

52

4,451

5,518

124%

5,518

5,518

100%

100%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/pesoana) recalculat conform Legii anuale a Bugetului de stat

53

4,451

4,202

94%

5,518

5,518

131%

100%

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)

54

203

210

103%

215

219

102%

102%

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

55

172

182

106%

186

190

102%

102%

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

893

981

110%

978

967

100%

99%

9

Plăti restante

58

10

Creanțe restante

59

360

350

97%

300

300

86%

100%

Rd. 52=Rd,151 din Anexa de fundamentare nr.2 Rd.53 =Rd.

lexa de fundamentare nr. 2


Preșei

Paul-Cdfe ședință

antin Mezei


/


\

Județul Sibiu

Consiliu! Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.?&.la HCL nr..$^?ZC/2020

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rând

Realizat 2018

Prevederi 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

din care:

conform Hot. AGA 6/2019 si HCL 328/2019

rectlf conform Hot.CA 2019

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7=

6/5

8= 5/3a

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

3,032

3,876

3,866

4,068

1,465

2,588

3,670

5,051

124%

134%

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din care:

2

3,032

3,876

3,866

4,068

1,465

2,588

3,670

5,051

124%

134%

ȘL

din producția vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

2,553

3,372

3,372

3,550

1,207

2,195

3,156

4,309

121%

139%

a1)

vanzarea produselor

4

812

826

826

744

324

430

509

779

105%

92%

a2^

din serviciile prestate

5

77

293

263

263

16

31

47

63

24%

342%

a3)

din redevente si chirii

6

1,664

2,253

2,283

2,544

867

1,734

2,600

3,467

136%

153%

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.

9

393

425

425

437

245

368

476

692

158%

111%

d. subvenții cf.prevederilor legale in vigoare

10

393

425

425

437

245

368

476

692

158%

111 %

c2. transferuri cf.prevederilor legale in vigoare

11

Ol

0

0

0

0

0

o1

0

d)

Din producția de imobilizări

12

0

0

0

01

0

0

0

0

e)

veniturile aferente costului producției in curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care.

14

86

79

69

81

13

25

38

50

62%

94%

f1) din amenzi si penalitati

15

25

25

20

21

0

0

0

0

0%

83%

f2) din vanzarea activelor si alte operații de capital(Rd.17+Rd.18), din care:

16

1

2

0

2

0

0

0

0

0%

240%

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

f3) din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

f4) din valorificarea certificatelor CO 2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

f5) alte venituri

21

60

52

49

58

13

25

38

50

86%

97%

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

37%

a)

din imobilizări

23

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

£L

din diferente de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

ȘL

din dobânzi

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

37%

șL

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.13O)

28

2,924

3,811

3,812

3,632

1,279

2,489

3,562

4,954

136%

124%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

2,918

3,807

3,807

3,631

1,279

2,489

3,562

4,954

136%

124%

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd46), din care:

30

1,431

1,882

1,781

1,730

592

1,075

1,461

2,134

123%

121%

A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

31

1,139

1,270

1,210

1,204

416

599

746

1,101

91%

106%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

0

0

0

0

b)____

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

22

30

21

21

7

13

20

26

123%

96%

b1) - cheltuieli cu piesele de schimb

34

0

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rând

Realizat 2018

Prevederi 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat

'J___■                   ■

Preliminat

din care:

:onform

Hot. AGA 5/2019 si HCL 328/2019

rectif conform Hot.CA 2019

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7= 6/5

8= 5/3a

|b2) - cheltuieli cu combustibilii

35

0

8

5

5

2

3

5

6

128%

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

7

10

54

54

5

10

15

20

37%

771%

d) cheltuieli privind energia si apa

37

1,110

1,229

1,135

1,129

405

576

712

1,055

93%

102%)

e) cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

0

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

110

196

175

144

135

395

593

791

548%

131%

a]__

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

40

104

186

165

137

100

325

488

650

474%

131%,

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care;

41

0

0

0

0

0

0

0

0

b1) - către operatori cu capital integral/majontar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

b2) - către operatori cu capital privat

43

0

0

0

0

0

0

0

0

c) prime de asigurare

44

6

10

10

7

35

70

106

141

1957%

120%

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R<

45

182

416

396

383

40

81

121

242

63%

211%

a) cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

0

b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

47

48

56

56

51

1

1

2

74

145%

106%

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

48

48

54

54

50

18

36

54

72

144%

104%

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54) din care:

49

1

8

8

3

0

0

0

8

316%

192%

d) cheltuieli de protocol, din care:

50

1

8

8

3

2

4

6

8

316%

192%>

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările următoare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care

52

0

0

O1

0

0

0

a

0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

- cheltuieli de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

0

0

0

d) cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.8O), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care

58

0

0

0

0

0

0

0

0

,-pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0

d3) alte cheltuitei cu sponsorizarea

60

0

0

0

0

0

0

0

0

e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

61

0

0

0

0

0

1

1

1

331%

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care.

62

0

2

2

0

1

1

2

2

- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65),din care:

63

0

0

0

0

0

0

0

0

- interna

64

0

0

0

0

0

0

0

0

- externa

65

c

0

0

0

0

0

0

0

gjcheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

66

8

13

13

10

3

6

9

12

124%

126%

h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

11

16

16

21

7

14

21

28

135%

189%

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

68

113

320

300

298

29

58

88

117

39%

263%

i1) cheltuieli de asigurare si paza

69

C

0

C

0

c

0

0

C

12) cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

70

2

13

13

4

3

5

8

11

301%

175%

,3) cheltuieli cu pregătirea profesionala

71

c

0

C

0

0

0

0

C

Î4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

72

c

0

c

0

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

c

0

c

0

0

0

0

c

i5) cheltuieli cu prestațiile efecuate de filiale

74

c

0

c

0

c

0

0

c

i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

75

0

c

c

c

c

c

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

76

c

3

3

3

1

2

2

4

122%

j) alte cheltuieli

77

c

c

c

C

c

c

INDICATORI

Nr. rând

Realizat

2018

Prevederi 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat

TJ

2.

3 5‘

B*

din care:

:onform

Hot. AGA 5/2019 si HCL 328/2019

rectif conform Hot.CA 2019

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7= 6/5

8= 5/3a

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.t

78

332

348

332

353

127

254

381

508

144%

106%

a)

ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

80

192

175

188

187

86

171

257

342

183%

97%

c)

ch.cu taxa pe licența

81

3

0

4

3

1

2

3

4

128%

100%

d)

ch.cu taxa de autorizare

82

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch.cu taxa de mediu

83

0

0

0

0

0

0

0

1

453%

208%

t)

ch.cu alte taxe si impozite

84

136

172

140

162

40

81

121

161

99%

119%,

C

Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112)

85

857

1,404

1,404

1,261

449

938

1,387

1,829

145%

147%

00

Cheltuieli de natura salanala (Rd.87+Rd.91)

86

711

1,210

1,210

1,068

399

799

1,198

1,589

149%

150%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

87

619

1,067

1,067

955

358

715

1,073

1,417

148%

154%

a) salarii de baza

88

495

969

969

864

319

638

957

1,267

147%

175%

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bazafconform CCM)

89

124

98

98

90

39

77

116

149

165%

73%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:

91

92

143

143

113

42

83

125

172

152%

124%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.57/2003 privind Codul fiscal, din care:

92

6

0

0

0

0

0

0

5

0

- tichete de cresa, cf.Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

Ol

O1

- tichetecadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare:

94

6

0

0

0

0

0

0

5

0%

b) tichete de masa;

95

47

102

102

64

29

58

87

116

181%

137%

c) tichete de vacanta;

96

22

23

23

23

10

20

29

39

170%

105%

d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM

98

17

18

18

26

3

6

9

12

45%

153%

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch.cu drepturile saiariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:

103

130

166

166

167

41

121

162

203

122%

129%

a) pentru directori/directorat

104

99

116

116

116

30

90

120

150

129%

117%>

-componenta fixa

105

83

95

95

95

30

60

90

120

126%

115%

-componenta variabila

106

16

21

21

21

0

30

30

30

145%

128%

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

107

31

50

50

51

11

31

42

52

104%

168%

-componenta fixa

108

26

43

43

42

11

22

33

44

105%

161%

-componenta variabila

109

4

7

7

9

0

9

9

9

100%

208%

c) pentru cenzori

110

C

C

C

0

0

0

C

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

111

c

0

C

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

17

28

28

26

s

18

27

37

143%

147%

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+R119+Rd.120+Rd.121), din cai

113

29S

174

29C

287

111

221

332

483

168%

96%

a) cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd. 115+Rd. 116), din care:

114

2

C

C

1

0

0

C

C

0%

24%

- către bugetul general consolidat

115

C

c

0

0

0

0

0

C

- către alti creditori

116

c

c

c

c

c

0

c

c

b) cheltuieli privind activele imobilizate

117

c

c

c

c

0

0

c

INDICATORI

Nr. rând

Realizat 2018

Prevederi 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat

-*-\— Preliminat

din care:

.onform

-lot. AGA 5/2019 si HCL 128/2019

rectif conform Hot.CA 2019

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7=

6/5

8= 5/3a

:) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

i) alte cheltuieli

119

43

68

68

64

16

33

49

65

101%

150%

8) ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

120

149

231

245

245

94

189

283

378

154%

164%

f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.f22-Rd.125), din care:

121

104

-126

-23

-23

0

0

0

40

-174%

-22%

- f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

122

148

79

294

294

0

0

0

80

27%

199%

f1.1) provizioane privind participarea salariatilor la profit

123

0

0

0

0

0

0

0

0

f1 2) provizioane privind contractul de mandat

124

28

39

39

28

0

0

0

40

141%

100%

- f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

43

205

317

317

0

0

0

40

13%

729%

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd 129), din care.

126

43

205

317

0

0

0

0

40

0%

- din pariciparea salariatiilor la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

43

205

317

317

0

0

0

0

0%

729%

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

5

5

5

1

0

0

0

0

0%

27%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

5

5

5

1

0

0

0

0

0%

27%

a1) aferente creditelor pentru investiții

132

5

5

5

1

0

0

0

0

0%

27%

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

133

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

134

0

0

0

0

0

Cf

0

0

b1) aferente creditelor pentru investiții

135

O1

0

0

0

0

0

0

b2) aferente creditelor pentru activitate curenta

136

0

0

0

0

0

o1

0

o1

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

108

64

54

436

185

99

108

97

22%

403%,

venituri neimpozabile

139

205

205

202

40

20%

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

161

161

62

80

129%

IV

IMPOZITUL PE PROFIT curent

141

51

33

33

36

30

16

17

22

61%

71%

REZULTAT NET

57

31

21

400

156

83

91

75

19%

700%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)

142

3,032

3,876

3,866

4,068

1,465

2,588

3,670

5,051

124%

134%,

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

393

425

425

437

245

368

476

692

158%

111%

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii Anuale a bugetului de stat

144

200

200

Cheltuieli totale din exploatare, din care(Rd. 29)

14'

2,918

3,807

3,807

3,631

1,279

2,489

3,562

4,954

136%

124%>

alte cheltuieli care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut cf Legii Anuale a bugetului de stat

148

189

Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care **):

147

711

1,210

1.21C

1,068

399

799

1,198

1,589

149%

150%>

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariala, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor realementăn:

147e

34

X

X

X

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salanale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2019:

147t

51

X

X

X

379

INDICATORI

Nr. rând

Realizat 2018

Prevederi 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

din care:

conform Hot. AGA 6/2019 si HCL 328/2019

rectif conform Hot.CA 2019

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7=

6/5

8= 5/3a

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

147c

68

X

X

X

4

Nr.de personal prognozat la finele anului

148

16

33

33

26

X

X

X

26

100%

163%

5

Nr.mediu de salariati

149

16

22

22

20

X

X

X

24

120%

125%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd. 147/Rd, 149))/12'1000

150

3,701

4,584

4,584

4,451

X

X

X

5,518

124%

120%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OUG 26/2013 (frd. 147-rd.92*-rd.97/rd.149]/12*1000)

151

3,671

4,584

4,584

4,451

X

X

X

5,499

124%

121%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OUG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

2,904

4,584

4,584

4,451

X

X

X

4,202

94%

153%

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)

153

189

176

176

203

X

X

X

210

103%

107%

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat(* ajustat cu subvenții din exploatare)

154

165

148

156

172

X

X

X

182

106%

104%

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149

155

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice din care

156

cantitatea de produse finite (QPF)

157

preț mediu (p)

158

valoare =QPF*p

159

pondere in venituri totale de exploatare =Rd157/Rd.2

160

8

Plăti restante

161

9

Creanțe restante***, din care:

162

361

360

360

360

350

350

350

350

97%

100%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

361

360

360

360

350

350

350

350

97%

100%

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistriburi/distribuiri totale cf OUG 29/2017, din:

169

0

0

0

C

0

0

0

0

alte rezerve

170

c

0

0

0

0

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

0

0

0

0

0

0

0

*in limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

**se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat *“ creanțe restante reprezintă creanțe brute, inclusiv ajustările de depreciere înregistrate

Contrasemnează

Secretar Generai

Dorin llîe Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr..??..la HCL nr.ff^../2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Mr. crt.

Indicatori

Prevederi 2018

%

Prevederi 2019

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4 = 3/2

5

6

7 = 6/5

1.

Venituri totale (rd. 1 +rd.2+rd.3), din care:

2,542

2,638

104%

3,451

3,631

105%

1

Venituri din exploatare

2,542

2,638

104%

3,451

3,631

105%

2

Venituri financiare

0

-

0

~3?

Venituri extraordinare

-

-

-

-

Veniturile totale si veniturile din exploatare sunt diminuate cu sumele primite de la bugetul local/subventii.


Președinț

Paul-Co


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llîe Nistor


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lf

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

-

2,988

897

640

1,536

1,312

1

Surse proprii, din care:

490

897

100

477

499

a) - amortizare

231

245

402

402

b) - profit

259

652

100

75

97

2

Alocații de la buget

2,159

540

500

500

3

Credite bancare, din care:

339

559

313

a) - interne

339

559

313

b) - externe

4

Alte surse, din care:

-

-

- alocații bugetare

-

-

- (denumire sursa)

-

-

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2,988

897

640

1,536

1,312

1

Investiții in curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale:

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

2

Investiții noi, din care:

-

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale:

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

-

-

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

-

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

-

0

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizări corporale existente(modernizari), din care:

-

2,859

856

620

1,424

1,200

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

-

170

192

40

0

0

- Reabilitare fațada si interioare imobil str. A.

Saguna nr. 9

31.12.2019

120

99

0

- Achiziționare cazan CMI 300-500 KW CT

31.03.2019

50

55

-Instalații preparare ACM si ATI

38

’-Reparatii capitale echipamente producție (cazane)

31.12.2020

40

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale:

-

130

125

0

0

0

- Reabilitare rețele termice

-

130

125

0

0

-

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

-

2,559

539

580

1,424

1,200

Reabilitare clădiri concesie

31.12.2019

400

539

124

100

Obiective de investiții preluate de la fondul locativ de stat, din care:

2,159

540

500

500

Reabilitare si mansardare Imobil str. Verzariei nr. 14B

31.12.2020

500

Lucrări privind execuția instalației de gaz la locuința situata în Sibiu, str. Cojocarilor, nr. 10

31.12.2020

8

Lucrări privind montarea unei centrale termice, precum si executarea lucrărilor de instalații de incalzire la locuința din Sibiu, str. Cojocarilor, nr. 10

31.12.2020

14

Lucrări privind execuția instalației de gaz la locuința situata în Sibiu, str. Noua, nr. 18

31.12.2020

6

Lucrări privind montarea unei centrale termice, precum si executarea lucrărilor de instalații de incalzire la locuința din Sibiu, str. Noua, nr. 18

31.12.2020

12

Proiect Modernizare Imobil Ocnei 6

31.12.2022

40

800

600

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in

-

0

-

-

-

- (denumire obiectiv)

-

0

-

-

0

- (denumire obiectiv)

-

0

-

-

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări)

31.12.2019

41

41

20

12

12

5

Rambursau

de rate aferente creditelor pentru

-

88

67

0

100

100

a)

- ițXte

rne

-

88

67

100

100

b)

-/fext^

îrne

-

0

0

0

Pr^jdidte de ședință

Paufeconstantin Mezei

f/ll

//'                                          Contrasemnează

;                                              Secretar General

Dorin llie Nistor

w \ \ \

JudețuS Sfibw

Conssliuî Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.^Lla HCL nr.<^T../2020

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

2019

2020

2021

2022

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

0

1

2

5

6

7

8

9

10

9

10

Pct. 1.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

1

Creșterea veniturilor

983

101

103

Total Pct. I

983

101

103

Pct. II.

Cauze care diminuează efectul masurilor propuse la pct. 1

Creșterea cheltuielilor (in special întreținere si reparații, amortizare)

-1,322

Creștere alte categorii de cheltuieli

-83

-44

Total Pct. II

-1322

-83

-44

Pct. III.

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

436

-339

18

59

Contrasemnează

Secretar General

DorinXlie Nistor