Hotărârea nr. 86/2020

HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.86

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C.TURSIBS.A

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.20407/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.20489/13.03.2020 prin care Direcția Economică - Birou! Buget propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.1 și 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.48 din Legea 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), b) și d), alin.3 lit.d), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin. 1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de SC TURSIB S.A., conform anexei nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul general al S.C. TURSIB S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

SC TURSIB SA

Anexa nr..'A..la HCL nr


12020


SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

mii lei

Indicatori

Nr. rând

Preliminat an 2019 neauditat

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4 x 100

7

8

9=7/5 x

100

10=8/7 x

100

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=rd.2+rd.5)

1

51,310

59,887

116.72%

84,370

85,661

140.88%

101.53%

1

Venituri totale din exploatare

2

51,296

59,875

116.72%

84,368

85,659

140.91%

101.53%

a)

subvenții, conform prevederilor legale in vigoare

3

21,998

21,883

99.48%

22,977

23,207

105.00%

101.00%

b)

transferuri, conform prevederilor legale in vigoare

4

11,252

18,772

166.83%

43,602

44,476

232.27%

102.00%

2

Venituri financiare

5

14

12

83.99%

2

2

16.67%

100.00%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.l9)-fara impozit pe profit

6

46,871

57,327

122.31%

81,109

82,350

141.48%

101.53%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd. 10+rd. 18), din care:

7

44,428

54,889

123.55%

78,570

80,225

143.14%

102.11%

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

8

16,042

18,795

117.16%

21,477

21,671

114.27%

100.90%

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

1,652

2,593

156.97%

23,576

24,582

909.22%

104.27%

C

Cheltuieli cu personalul

(Rd. 1 O=rd. 11 +rd. 14+rd. 16+rd. 17), din care:

10

22,202

24,540

110.53%

25,167

25,622

102.56%

101.81%

C0)cheltuieli de natura salariala

(Rd.ll=rd.l2+rd.l3)

11

21,264

23,470

110.38%

24,087

24,532

102.63%

1

101.85% |

C1 )cheltuieli cu salariile

12

19,670

21,340

108.49%

21,767

22,202

102.00%

102.00% ;

C2)bonusuri

13

1,594

2,130

133.62%

2,320

2,330

108.92%

100.43%

C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0

0

1

j

C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

485

575

118.56%

575

575

100.00%

100.00%

C5)cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

453

495

109.16%

505

515

102.02%

101.98%

D

alte cheltuieli de exploatare

18

4,532

8.961

197.71%

8,350

8,350

93.18%

100.00%

2

Cheltuieli financiare

19

2,443

2,438

99.78%

2,539

2,125

104.14%

83.69%

III

REZULTATUL

BRUT(PROFITZPIERDERE)

(Rd.20=rd.l-rd.6

20

4.439

2,560

57.67%

3.261

3,311

127.38%

101.53%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

187

534

285.02%

521

529

97.58%

101.54%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR

ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE

NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:

26

4,251

2,026

47.66%

2,740

2,782

135.24%

101.53%

i

Rezerve legale

27

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

29

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

2,126

1,013

47.66%

1,370

1,391

135.24%

101.53%

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0

0

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.271a

rd.31)>=0)

32

2,126

1,013

47.66%

1,370

1,391

135.24%

101.53%

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

33

0

0

0

0

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau'majoritar de stat, din care:

34

2,126

1,013

47.66%

1,370

1,391

135.24%

101.53%

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

0

0

0

b)

dividende cuvenite bugetului local

36

2,126

1,013

47.66%

1,370

1,391

135.24%

101.53%

c)

dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

38

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

vn

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

41

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

45

0

0

0

0

vin

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

21,997

22,204

100.94%

23,931

25,343

107.78%

105.90%

1

Alocații de la buget

47

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

49

8,397

7,310

87.05%

7,228

7,138

98.88%

98.75%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

329

365

110.94%

365

365

100.00%

100.00%

2

Nr. mediu de salariati total

51

306

360

117.65%

360

360

100.00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata

* (= Rd. 151 din Anexa 2)

52

5,622

5,218

92.81%

5,576

5,679

106.86%

101.85%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoana) ** (=Rd 152 anexa 2)

53

5,064

4,830

95.37%

5,576

5,679

115.44%

101.85%

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)

54

168

166

99.22%

234

238

140.91%

101.53%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

59

51

87.60%

234

238

455.75%

101.53%

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoana)

56

0

0

0

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.57=rd.6/rd.l)x 1000

57

913

957

104.79%

961

961

100.43%

100.00%

8

Plăti restante

58

0

0

0

0

9

Creanțe restante

59

64

63

98.44%

62

61

98.41%

98.39%

*)Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2


dința Mezei


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Anexa nr.±r...la HCL nr..


L/2020


SC TURSIB SA

S1BIU/SIB1U STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

Detalierea indicatorilor econoniico-fînanciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

% 7=675

?'.

8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019 neauditat

din care

conform Ordin,' H.CL.197/ 2019

conform Hotărârii CA 942/2019

Trim I

Trim II

Trim 111

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.l=rd.2+rd.22)

1

39,256

60.528

60.528

51,310

15,449

30,430

44.913

59,887

116 72%

130 71%

1

Venituri diu exploatare (Rd.2rdJ+rd.8+rd.9+ rd.l 2+rd. 13+ rd. 14), din care:

2

39,203

60,526

60,526

51,296

15,446

30,424

44,904

59,875

116 72?»

130 85?'.

a)

din producția vânduta

(Rd 3=rd 4+rd 5+rd 6-rd 7), dm care

3

16,664

17,056

17,056

17,849

4,438

8,891

13.460

18,388

103 02%

107.11%

al Jdin vanzarea produselor

4

37

2

2

7

1

2

2

6

83.46%

19.43%

a2)din servicii prestate

5

16,084

16,747

16,747

17,342

4,330

8,642

13,068

17.861

103 00%

107.82?»

a3)din redevente si chirii

6

4

4

4

4

1

2

3

4

91 06»/.

109 82?»

a4)alte venituri

7

538

303

303

496

106

245

387

517

104 25%

92.18%

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

dm subvenții si oansferun Je exploatare aferente cifrei dc afaceri nete

(Rd 9-rd IO+rd. 11), din care.

9

22,110

43,464

43,464

33,251

10,284

20,778

30,658

40.655

122 27%

150 39%

cl -subvenții, cf prevederilor legale în vigoare

10

21,947

21,883

21,883

21,998

5,516

11,018

16,425

21,883

99 48%

100 23%

c2-tiansferuri. cf prevederilor legale în vigoare

11

162

21.581

21,581

11,252

4,768

9,760

14.233

18,772

166 83%

6945 87»/»

d)

dm producția de imobilizări

12

3

0

0

1

0

0

0

0

0 00%

26 99?»

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte venituri dm exploatare

(Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20= Rd 21), din care:

14

427

6

6

195

724

755

786

832

42626%

45.71%

fl -dm amenzi și penalități

15

il

0

0

0

0

0

0

0

f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 16=Rd 17+Rd 18), din care.

16

342

0

0

82

693

693

693

708

861 31%

24 04%

- active corporale

17

342

0

0

82

693

693

693

708

861 31%

24 04»/.

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

- —

f3-din subvenții pentru investiții

19

3

1

1

n

0

0

0

0

0 00%

79 46»/.

f4-dm valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

f5-alte venituri

21

72

5

5

111

31

62

93

124

112 12%

153 61»/»

Venituri financiare (Rd.22=rrd.23i-rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care

22

53

2

2

14

3

6

9

12

83 99%

2696%

3)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investim financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

•/.

7=6/5

%

8-5/3a

Aprobat

Realizat an 2019 neauditat

din care

conform Ordin/ H.CL.197/ 2019

conform Hotărârii CA 942/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

din diferente de curs

25

44

1

1

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

8

1

1

14

3

6

9

12

83 99%

178 59%

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.28=rd.29+rd.l30)-fara impozit pe profit

28

36422

54794

54794

46871

15308

29136

42586

57327

12231%

128 69%

i

Cheltuieli de exploatare

(Rd.29=rd.30+rd.78+rd.S5+rd.ll3), din care:

29

35727

51398

51398

44428

14691

27890

40733

54889

123 55%

124 35%

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.3O=rd 31+rd.39+rd 45). din caic:

30

15498

21055

21025

16042

4552

9185

13828

18795

117 16%

103 51%

Al

AJ)cheltuicli privind stocurile (Rd.31 ~rd.32^ rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:

31

12872

16727

16487

11929

3404

6949

10504

14388

120 61%

92 67%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

0

0

(i

0

b)

cheltuieli ai materialele consumabile, din care:

33

12268

15957

15697

11361

3212

6594

9903

13576

119 49%

92 61%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

1841

1425

1425

1067

324

549

792

1110

103 99%

57 98%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

9787

13750

13490

9656

2691

5673

8565

11720

121.38%

98 66%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

338

402

402

204

57

112

282

402

197 12%

60 34%

d)

cheltuieli privind energia si apa

37

265

368

388

364

135

243

319

410

112 66%

137 33%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39-rd 40+rd.41 ^rd.44). din care:

39

795

1360

1440

1336

298

592

886

1180

88 33%

168 03%

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

40

322

170

170

69

30

60

90

120

175 09%

21 28%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd41=rd 42+rd 43). din care:

41

0

0

0

0

0

0

0

O

bl)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)catre operatorii cu capital privat

43

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

44

473

1190

1270

1267

268

532

796

1060

83 64%

267 93%

A3

cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 45-rd.46+rd.47+rd.49* rd.56+rd.61+rd 6 2+rd. 66+rd.67+rd. 68 + rd. 77), din care:

45

1831

2968

3098

2777

850

1644

2438

3227

116 22%

151 65%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli pnvind comisioanele si onorariul, din care.

47

150

174

174

160

45

90

135

180

112 42%

106 74%

bl)cheltuieh privind consultanta juridica

48

42

42

42

42

II

21

32

42

100 0084

100 00%

c)

cheltuieli dc protocol, reclama si publicitate (rd 5O+rd 52) din care

49

93

120

120

72

28

61

94

127

175 45%

77 83%

cljcheltuieh de protocol, din care

50

15

25

25

8

3

6

9

12

152 14%

52 58%

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

7=6/5

8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019 neamiitat

din care

conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019

conform Hotărârii CA 942/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care

52

78

95

95

64

25

55

85

115

178 30%

82 69%

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

- cheltuieli de promovare a produselor

55

78

95

95

64

25

55

85

115

178 30%

82 69%

d)

cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd 58+rd 60), din care

56

0

0

0

0

0

0

0

0

d 1 )cheltuieh de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)cheltuieh de sponsorizare in domeniile educație, invatamant. social si sport, din care

58

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)-pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)cheltuie!i de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

61

8

9

9

6

3

6

8

9

150 66%

74 67%

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care

62

23

20

20

16

5

10

17

20

124 79%

69 6834

cheltuieli cu diurna (Rd 63=rd 64+rd 65), din care

63

15

8

8

7

4

6

8

10

142.86%

46 67%

interne

64

4

8

6

5

4

6

8

10

200 00%

125 0034

externe

65

11

0

2

2

0

0

0

0

0 00%

18 1834

8)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

66

47

58

73

70

21

42

66

90

128 77%

148 7034

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

480

191

206

187

45

99

145

206

110 05%

39 0034

O

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

68

1030

2396

2496

2266

703

1336

1973

2595

114 52%

220 01%

i 1 )cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)

69

179

173

174

174

48

95

143

190

109 2034

97.2134

i2)cheltuie!i privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul (din cont 628)

70

157

164

169

151

44

88

132

176

116 56%

96 1834

13Icheltuicli cu pregătirea profesionala

71

23

40

40

17

10

20

30

40

241.32%

72 0734

»4)chcltuicli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:

72

5

25

25

10

5

5

5

5

50 00%

200 00%

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0

t5)cheltuicli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

% 7=6/5

•/.

8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019 neauditat

din care

conform Ordin/ /{.CLI 97/ 2019

conform Hotărârii CA 942/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 109/2011 (din cont 628)

75

0

6

6

6

0

0

0

0

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

76

4

10

10

5

5

5

5

5

100 00%

125 00%

j)

alte cheltuieli

77

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

(Rd 78-rd 79+rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84). dm care

78

734

1662

1692

1652

676

1315

1954

2593

156 97%

225 05%

a)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

80

206

1100

1100

1083

470

938

1406

1874

173 10%

525 53%

c)

cheltuieli cu taxa dc licența (ct 635)

81

41

32

32

29

32

32

32

32

110 34%

70 73%

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)

82

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu alte taxe si impozitc(ct 635)

84

487

530

560

540

174

345

516

687

127 16%

110 94%

c

Cheltuieli cu personalul

(Rd 85=rd 86+rd 99+rd )03+rd 112) din care

85

17130

22790

22790

22202

6854

13111

18864

24540

110 53%

129 61%

ca

C0)cheltuieli de natura salariata (Rd.86=rd.87+ rd.91), din care:

86

16409

21800

21800

21264

6597

12505

18025

23470

110 38%

12959%

CI

Cl)cheltuieli cu salariile

(Rd.87~rd.88+rd.89+rd.90), dm care:

87

15086

19670

19670

19670

6160

11320

16330

21340

108 49%

130 38%

ajsalarii de baza

88

9125

13442

12729

12729

4043

7763

11408

15053

118 26%

139 50%

b)sporuri. prime si alte bonificații aferente salariuiui de baza (conform CCM)

89

5961

6228

6941

6941

2117

3557

4922

6287

90 58%

116 43%

c)alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

C2

bonusuri

(Rd. 91 •rd. 921 rd. 95+rd. 96+rd. 9 7+rd. 98). din care:

91

1323

2130

2130

1594

437

1185

1695

2130

133 62%

120 49%

a)cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din I-epea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările si completările ulterioare, din care

92

416

930

930

619

137

585

795

930

150 15%

148 89%

- tichete de cresa, conform Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

93

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

0

0

0

0

0

0

0

b)tichete de masa

95

907

1200

1200

975

300

600

900

1200

123 12%

107 46%

c)vouchere de vacanta

96

0

0

0

0

0

0

0

0

djcheltuieli privind participarea salariattlor la profitul oblinut in anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

% 7-6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019 neauditat

din care

conform Ordin/ ff.CI-197/ 2019

conform Hotărârii CA 942/2019

Trim I

Trim 11

Trim III

An 2020

0

l

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

e)alte cheltuieli conform CCM

98

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul (Rd.99^rd.IOO+rd.IOI+rdlO2), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

a)cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0

b)cheltuieli cu drepturile salanale cuvenite in baza unor hotaran judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

ckhcltuieli de natura salanala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd. I03*rd. 104<-rd. J07+rd.110+rd. HI), din

care:

103

373

534

534

485

116

344

460

575

118 56%

130 03%

a)pentm directori- directorat

104

297

360

360

312

72

216

288

360

115 38%

105 05%

componenta fixa

105

288

288

288

288

72

144

216

288

100 00%

100 00%

componenta variabila

106

9

72

72

24

0

72

72

72

300 00%

266 67%

blpentm consiliul de admimstratie'consiliul de supraveghere

107

77

174

174

173

44

128

172

215

124 28%

224 68%

componenta fixa

108

71

158

158

157

44

87

131

174

110 83%

221 1384

componenta variabila

109

6

16

16

16

0

41

41

41

256.25%

266 67%

c)pentru cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

0

d)pentni alte comisii si comitete constituite potrivit legii

lil

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

348

456

456

453

141

262

379

495

109 16%

130 31%

D Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 113=Rd. 114+Rd 117+Rd. 118+Rd 119+Rd 120+Rd.l21), din care

113

2365

5891

5891

4532

2609

4279

6088

8961

197 71%

191 64%

a)

a)cheltuieli cu majoran si penalitati (Rd. 114=*rd 115+rd. 116) din care:

114

3

0

8

8

0

0

0

0

000%

258 12%

- către bugetul general consolidat

115

3

0

6

6

0

0

0

0

0 0054

189 96%

- către al ti creditori

116

0

0

2

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

2095

1

1

1

738

738

738

738

74620 0754

0 05%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata persona'ului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

119

14

49

41

13

21

31

40

49

387 33%

90 3684

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

120

1691

8300

8300

7793

2025

4050

6075

8100

103 94%

460 8584

0

ajustan si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 121=rd 122-rd 125), din care

121

-1439

-2459

-2459

-3282

-175

-540

-765

74

-2.25%

228 0884

fl )cheltuieli privind ajustările si provizioanele

122

961

716

716

945

0

0

0

1044

110 52%

98 29%

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

7=6/5

% 8=5/3a

Aprobat

Realizat an 2019 neauditat

din care

conform Ordin/ H.C.I-197/ 2019

conform Hotărârii CA 942'2019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

fl 1 )provizioane privind participarea la profit a salariatdor

123

0

0

0

0

0

0

0

0

fl 2)provizioane m legătura cu contractul de mandat

124

88

113

113

113

0

0

0

113

100 00%

128 41%

Cuvenituri din provizioane si ajustan pentru depreciere sau picrden de valoare, din care

125

2400

3175

3175

4227

175

540

765

970

22 95%

176 11%

f2 1 )din anularea provizioanelor (Rd 126=rd. 127+128+129), din care

126

2400

3175

3175

4227

175

540

765

970

22 95%

176 11%

- din participarea salanaulor la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

- venitun din alte provizioane

129

2400

3175

3175

4227

175

540

765

970

22 95%

176 11%

2

Cheltuieli financiare (Rd,130=rd.l314-rd.l34+rd.l37), din care:

130

695

3396

3396

2443

617

1246

1853

2438

99 78%

351 56%

a)

cheltuieli pnvind dobânzile, din care

131

652

3395

3395

2443

617

1246

1853

2438

99 78%

374 74%

al (aferente creditelor pentru investiții

132

652

3335

3335

2397

617

1246

1853

2438

101 72%

367 61%

a2)afercnte creditelor per.tru activitatea curenta

133

0

60

60

46

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

134

38

0

0

0

0

0

0

0

bl )afcrente creditelor pentru investiții

135

38

0

0

0

0

0

0

0

b2)afcrente creditelor pentru activitatea curenta

136

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

6

1

1

0

0

0

0

0

0 00“/.

0 53%

in

REZULTATUL

BRUTiPROFIT/PIERDERE) (Rd.l38=rd.l-rd.28)

138

2834

5734

5734

4439

142

1294

2327

2560

57 67%

156 63%

venituri neimpozabile

139

2400

3175

3175

4227

175

540

765

970

22 95%

176 13%

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

2953

725

725

959

697

699

701

1747

182 17%

32 48%

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

542

526

526

187

106

232

362

534

285 02%

34 57%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care (Rd 2)

142

39203

60526

60526

51296

15446

30424

44904

59875

116 72%

130 85%

a)

- venituri dm subvenții șt transferuri

143

22110

43464

43464

33251

10284

20778

30658

40655

122 27%

150 39%

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat

144

342

O

0

82

693

693

693

708

861 31%

24 04%

2

Cheltuieli totale din exploatare, dm care (Rd 29)

145

35727

5)398

51398

44428

14691

27890

40733

54889

123 558.

124 35%

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

% 7=6/5

°/o 8~5/3a

Aprobat

Realizat an 2019 neauditat

din care

conform Ordin/ H.CI.197/ 2019

conform Hotărârii CA 942'2019

Trim I

Trim fi

Trim HI

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a)

Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

656

-2458

-2458

-3281

563

198

-27

812

-24 75%

-500 17%

3

Cheltuieli de natură sahnali (Rd 86), din care

**)

147

16409

21800

21800

21264

6597

12505

18025

23470

110 3884

129 59»i

a)

Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată si alte cheltuieli de natura salariata

147a

261

32

32

31

x

x

x

0

0 00%

11 88%

b)

Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salanale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019

147b

1235

2048

2048

2017

X

X

X

1674

82 99%

163 32%

c)

Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

147c

1514

0

0

0

X

X

X

0

4

Nr de personal prognozat la finele anului

148

299

335

335

329

365

365

365

365

110 94%

110 03%

5

Nr. mediu de salariațt

149

286

333

333

306

330

340

350

360

117 65%

106 9984

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salanală [(Rd.l47/Rd 149)]/12‘1000

150

4781

5455

5455

5791

X

X

x

5433

93 82%

121 12%

b)

Câștigul mediu lunar pc salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. cf OG nr 26/2013 [(Rd.147 - rd 92* -rd. 97)/Rd 149J/12* 1000

151

4660

5223

5223

5622

X

X

x

5218

92 81%

120 65%

Câștigul mediu lunar pe salanat (lei/pcrsoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salanală. recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

3783

4702

4702

5064

X

X

X

4830

95 37%

133 87%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total persona’ mediu (mii

Ici'persoanăKRd 2/Rd 149)

153

137

182

182

168

X

X

X

166

99 22%

122 29%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

59

51

51

59

x

X

X

51

87 60%

100 23%

Indicatori

Nr. rând

Realizat an 2018 auditat

PREVEDERI AN 2019

PROPUNERI AN 2020

% 7=6/5

•A 8=5/3a

Aprobat

Realizai an 2019 neauditat

din care

conform Ordin/ H.GL197/ 2019

conform Hotărârii CA 942/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

C)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu /cantitate produse fimte/pcrsoană) W=QPF/Rd.l49

155

0

0

0

0

X

X

X

0

cl Elemente de calcul al productivității muncii in unități fizice, din care

156

0

0

0

0

X

X

X

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

0

0

0

X

X

X

0

- preț mediu (p)

158

0

0

0

0

X

X

X

0

- valoare_QPF x p

159

0

0

0

0

X

X

X

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd 157/Rd2

160

0

0

0

0

X

X

X

0

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care

162

58

57

57

64

64

64

64

63

98.44%

110.34%

• de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

58

57

57

64

64

64

64

63

98 44%

110 34%

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entități

167

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Rcdistnbuiri/distnbuin totale cf Ol ÎG nr 29/2017 din

169

0

0

0

0

0

0

0

0

alte rezerve

170

0

0

0

0

0

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

0

0

0

0

0

0

0

*)în limita prevăzută la ari 25 alin (3) lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

“*)Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la detenmnatea creștem câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Președinte ședință::

Paul-Constănfin IVîezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

SC TURSEB SA

S1B117S1BIU STRJVHJNCHEN N’RJ

RO 789401


Anexa nr.3>.la HCL nr..f£.../2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt.

INDICATORI

PREVEDERI AN 2018

PREVEDERI AN 2019

Aprobat an 2018 conform Ordin/ H.C.L316/ 2018

Rectificat an 2018 conform Hotărârii C-A. 862/2018

Realizat an 2018 auditat

%

Aprobat an 2019 conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019

Rectificat an 2019 conform Hotărârii C.A. 942/2019

Realizat an 2019 neauditat

%

0

1

2

2a

3

4=3/2a

5

5a

6

7=6/5a

I

Venituri totale (rd 1+rd 2)*, din care:

17,342

17,342

17,146

98 87%

17,064

i 7,064

18,059

105.83%

1

Venituri dm exploatare*)

17,301

17,301

17,093

98 80%

17,062

17,062

18,045

105.76%

2

venituri financiare

41

41

53

129 27%

2

2

14

700.00%

‘■Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (in cazul l'URSIB SA, diminuate de compensația primita, inclusiv subvenția aferenta diferentelor de tarif-reduceri si gratuitati)

Președinte de Ședință Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

SCTURSIBSA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.l

RO 789401


Anexa nr.Ă.la HCL nr..<$?../2020

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

AN 2019

VALOARE

AN 2020

AN 2021

AN 2022

conform Ordin/

H.C.L.197/ 2019

Rectificat an 2019 conform Hotărârii C A. 934/2019

Realizat an 2019 neauditat

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

19860

19860

21997

’ 22204

23931

25343

1

Surse proprii, din care:

13508

13508

12045

10126

10840

10882

a)amortizare

8300

8300

7793

8100

8100

8100

b)profit

5208

5208

4251

2026

2740

2782

2

Alocații de la buget

1176

1176

0

Subvenții pentru investiții

1176

1176

0

3

Credite bancare, din care:

a)interne

b)externe

4

Alte surse, din care:

5176

5176

9953

12078

13091

14461

disponibil ani anteriori

2342

2342

7119

7119

7119

7119

disponibil an 2016

1486

1486

1486

1486

1486

1486

disponibil an 2017

202

202

202

202

202

202

disponibil an 2018

1146

1146

1146

1146

1146

1146

disponibil an 2019

2126

2126

2126

disponibil an 2020

1013

1013

disponibil an 2021

____-

1370

11

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

10186

10186

8397

<►

7310

7228

7138

1

Investiții in curs, din care:

0

0

0

0

0

0

a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

INDICATORI

Data finalizării investiției

AN 2019

VALOARE

AN 2020

AN 2021

AN 2022

conform Ordin/

H.C.L 197/ 2019

Rectificat an 2019 conform Hotărârii C A. 934/2019

Realizat an 2019 neauditat

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

8

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

0

a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

645

645

626

0

0

0

a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

645

645

626

0

Proiectare si construcție parcare

640

640

623

Spațiu birou suplimentar

5

5

3

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

INDICATORI

Data finalizării investiției

AN 2019

VALOARE

AN 2020

AN 2021

AN 2022

conform Ordin/

H.C.L.197/ 2019

Rectificat an 2019 conform Hotărârii C A. 934/2019

Realizat an 2019 neauditat

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

8

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1661

1661

133

372

290

200

Tehnica de calcul+e-ticketing

31.12.2020

130

130

85

141

100

100

Computer bord buscloud

25

85

0

0

0

0

Sistem climatizare atelier

31.12.2020

85

0

85

Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare

31.12.2020

75

75

23

76

100

100

Banc testare echipament electric

31.12.2020

1

50

1

50

0

0

1

50

Chioșcuri vanzare bilete

5

135

5

135

1

25

Stivuitor

90

Containere depozitare

31.12.2020

1

10

1

10

0

0

2

20

Validatoare duale (alocații bug)

124

223

124

223

0

0

Panou informare in statii transport public (alocații bug)

10

53

10

53

0

0

Autocar (alocații bug)

1

900

1

900

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

7880

7880

7638

6938

6938

6938

a)interne

b)exteme

7880

7880

7638

6938

6938

6938


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Anexa nr...$?la HCL nr...r$?./2020

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

Masuri

Termen de realizare

An 2019

An 2020

An 2021

An 2022

Realizat an 2019 neauditat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante

1

Măsură 1

X

X

0

701

0

50

0

2

Măsură 2

X

X

3

Alte mașini

X

X

Total punct 1

X

X

701

50

11

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct.l

1

Cauza 1

X

X

-1879

0

0

0

2

Cauza 2

X

X

3

Alte cauze

X

X

Total punct II

X

X

-1879

UI

TOTAL GENERAL punct I+H

4,439

0

-1,879

0

701

0

50

0

Singurele masuri de îmbunătățire a rezultatului brut vizeaza creșterea veniturilor din vanzarea titlurilor de călătorie, deoarece in anul 2020 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a modernizării infrastructurii de transport astfel:

  • - angajarea creditului BERD pentru achiziția a 55 autobuze noi a generat creșterea cheltuielilor legate de finanțare, amortizare, asigurariJDeasemenea, primirea in concesiune a 10 autobuze noi, incepand cu anul 2019, conduce la creșterea cheltuielilor cu redeventa.

-in situația in care TURSIB SA este subvenționată intr-un procent semnificativ, se impune obținerea unui profit pentru respectarea angajamentelor fata de Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare

-in acest context, societatea urmărește in permanenta menținerea calatorilor existenti (datorita tarifelor scăzute, suportate de către Primăria Municipiului Sibiu prin compensații)

-orice creștere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea compensației conform formulei de calcul din Contractul de delegare

  • - reducerea compensațiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentelor aferente creditului BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbrăvii si

rambursarea anticipata a creditul^                                         /

Președinte de ședință

Paul-Constantini M ez ei

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor