Hotărârea nr. 85/2020

HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Papiu Ilarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.85

privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mica, strada Papiu llarian și aleea de acces în Gradina

Zoologică din municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 22354/20.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22351/20.03.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mica, strada Papiu llarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu,

Având în vedere :

  • - Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020,

  • - deciziile Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență,

  • - măsurile stabilite prin Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial nr.219/18.03.2020,

  • - faptul că turismul și activitățile economice aferente acestui sector de activitate, la nivelul municipiului Sibiu sunt grav afectate în această perioadă, iar unele contracte încheiate care au ca obiect închirierea unor standuri, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora nu conțin clauze referitoare la forța majoră și cazul fortuit,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.6 lit. a) și lit. b), alin.7 lit.h ) și ale art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modelul de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mica, strada Papiu llarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ACT ADIȚIONAL LA

CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

Nr.............../..................

. .a.a făecc/t. - r'.'r;.:

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat ai Municipiului Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică nr.22 în calitate de locator Și

Subscrisa..................................................................................

cu sediul în.............................................., Str......................î

Nr......., Bl........., Ap......, identificată prin C.U.I

nr. înregistrare.................................................................4

nr. de telefon mobil/fix........................../...........................'............................

fax............................. adresă de e-mail.....................................i...............

reprezentată prin.........................................................................:.............

în calitate de......................................................................... identificat prin

BI/CI seria..............nr........................în calitate de locator s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de închiriere:

Ărt.1: Se completează contractul de închiriere cu următoarea clauză contractuală:

Forța majoră / Cazul fortuit

1 .Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 2. Forța majoră/cazul fortuit exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acesta acționează.

  • 3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore/cazului fortuit, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 4. Partea contractantă care invocă forța majoră/cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice rfiăsuri cane îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 5. Dacă foila majbră/cazul fortuit acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.2: Toate celelalte clauze din contractul de închiriere nr.................................rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de ..............., în două

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR

LOCATAR


Președinte dafședință

Psul-Ceosia^tin Mezel

îinează Senera! Nistor