Hotărârea nr. 84/2020

HOTĂRÂREA NR. 84 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.84

privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 21913/19.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 22096/19.03.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea unor măsuri temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

Având în vedere:

 • - Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020,

 • - deciziile luate de către Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgență,

 • -  măsurile stabilite prin Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial nr.219/18.03.2020,

 • - solicitările înaintate din partea mai multor reprezentanți ai restaurantelor si cafenelelor din Centrul Istoric, ca urmare a situației actuale și a măsurilor dispuse care afectează în mod direct activitatea desfășurată de deținătorii de terase sezoniere,

 • - solicitările venite din partea agenților economici din municipiul Sibiu, din domeniul hotelier cu privire la taxele pe care le achită pentru locurile de parcare rezervate și a taxei hoteliere,

 • - faptul că turismul și activitățile economice aferente acestor sectoare de activitate, la nivelul municipiului Sibiu sunt grav afectate,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.7 lit.h), art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 după cum urmează:

 • 1. Pentru terasele sezoniere

- 1.1 - pentru perioada 01.03.2020-15.03.2020

o stabilirea taxei de ocupare temporară a domeniului public prevăzută la punctul 1 litera A din anexa nr.VII a H.C.L. Sibiu nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020, doar pentru deținătorii de terase sezoniere (aferente restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor sau altor localuri publice), la tariful stabilit de 1 leu/mp/zi pentru persoane juridice/persoane fizice

 • -  1.2 - pentru perioada 16.03.2020 - până la finalul perioadei stării de urgență, respectiv termenul prevăzut în legislație privind suspendarea activității de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației:

o suspendarea plății taxei de ocupare temporară a domeniului public prevăzută la punctul 1 litera A din anexa nr.VII a H.C.L. Sibiu nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020, doar pentru deținătorii de terase sezoniere numai pentru perioada în care este suspendată activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. în această perioadă:

 • ■  terasele compuse din structură/marchize /podium/mese/scaune, pot să rămână amplasate doar cu structura/marchiza/podium după cum este cazul, cu precizarea ca lateralele terasei să fie închise și afișate anunțuri prin care se informează că terasa este închisă. Acolo unde nu există posibilitatea de a închide terasa cu laterale, structura/marchiza se va delimita cu bandă și se vor afișa anunțuri, iar mesele și scaunele să fie ridicate de pe domeniul public (din incinta terasei)

 • ■  terasele compuse doar din mese/scaune și umbrele, să fie ridicate și eliberat domeniul public

 • -  1.3 - începând cu data de la care legislația permite reluarea activității unităților specificate anterior, pentru o perioada de 3 luni, calculată de la acea dată și la solicitarea expresă:

o achitarea taxei de ocupare temporară a domeniului public prevăzută la punctul 1 litera A din anexa nr.VII a H.C.L. Sibiu nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020 doar pentru deținătorii de terase sezoniere, la tariful stabilit de 1 leu/mp/zi pentru persoane juridice/persoane fizice.

 • 2. Pentru locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică, există posibilitatea de a opta între:

 • - 2.1 - în perioada 01.03.2020 - 31.08.2020 (6 luni)

 • - renunțarea la dreptul de folosință exclusivă a locurilor de parcare rezervate, fără a mai fi necesară achitarea tarifului pentru rezervarea locurilor de parcare prevăzut de art.8 al in. 1 din anexa nr.2 la H.C.L. Sibiu nr. 337/2018 pentru aprobarea tarifelor de parcare în municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric, acestea urmând să fie utilizate de către toți posesorii de autovehicule, în același regim ca și celelalte parcări cu plată sau fără plată din zona respectivă. După perioada solicitată în care s-a renunțat temporar la locurile rezervate, se revine la convenția inițială.

 • - 2.2 - pentru perioada 01.03.2020 - 31.08.2020 (6 luni)

 • - achitarea tarifului pentru locuri de parcare cu folosință exclusivă rezervate prevăzut de art.8 alin.1 din anexa nr.2 la H.C.L. Sibiu nr. 337/2018, doar de către unitățile de cazare turistică, la tariful de 150 lei/loc parcare/lună, redus cu 50% față de tariful inițial.

 • 3. Pentru taxa hotelieră

- 3.1 - pentru perioada 01.03.2020 - 31.08.2020 (6 luni)

- suspendarea aplicării taxei hoteliere prevăzută de punctul 1 din anexa IX a H.C.L. Sibiu nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020.

Art.2.Măsurile prevăzute la art. 1 au aplicabilitate temporară, fără a fi modificate prevederile Hotărârii nr. 145/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, precum și directorul Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin flie Nistor