Hotărârea nr. 83/2020

HOTĂRÂREA NR. 83 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 475/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.83

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 475/2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 23.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 22583/2020, întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22584/2020 întocmit de Serviciul administrație locală, coordonare asociații de proprietari, prin care se propune completarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 475/2019,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.60 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. d) și alin. 7 lit.h), ale art. 139 alin.3 lit.i), art. 134 alin.4, art.196 alin.1 lit.a) și ale art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.UNIC. Se completează Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 475/2019, după cum urmează:

  • 1) după art.14 se introduce art.14A1 care va avea următorul conținut:

“art.14A1 (1) în caz de forță majoră sau de maximă urgență, precum și în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate (epidemii, pandemii, fenomene natural extreme cutremure și alte situații similare), ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice pe o platformă on-line, de videoconferință.

(2) Rezultatul votului fiecărei comisii va fi transmis, prin mijloace electronice, Secretarului general al Municipiului Sibiu, care asigură transmiterea acestuia către toți consilierii locali/ inițiatori cel mai târziu în ziua ședinței, anterior aprobării ordinii de zi”.

  • 2) după art.22 se introduce art.22A1 care va avea următorul conținut:

11 art. 22A1 în situațiile excepționale în care ședințele consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, cvorumul necesar desfășurării ședințelor este asigurat dacă pe platforma de videoconferință se află on-line un număr de 16 consilieri locali. ” f

  • 3) după art. 23 se introduce art.23A1 care va avea următorul conținut:

art.23*1. (1) “în caz de forță majoră sau de maximă urgență, precum și în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate (epidemii, pandemii, fenomene natural extreme cutremure și alte situații similare), ședințele consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice pe o platformă on-line, de videoconferință.

(2) în situațiile menționate la alin.(1), votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal efectuat de președintele de ședință.

Adoptată în Sibiu la data de 28.03.2020.

Președinte de ședință

Gerold Hermann


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor