Hotărârea nr. 81/2020

HOTĂRÂREA NR. 81 privind stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.81

privind stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.3208/16.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.4284/21.01.2020 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu propune stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul comisiei de comerț și servicii publice,

în conformitate cu dispozițiile art. 68 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 484 alin. 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, ale art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d), alin. 7 lit.d) și ale art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilesc noile tarife de acces pentru evenimentele organizate începând cu data de 01.03.2020 de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, după cum urmează:

  • a) Adulți                              - 20 lei / bilet;

  • b) Elevi/Studenți/Pensionari     -10 lei / bilet;

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 393/2008 având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


%