Hotărârea nr. 80/2020

HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.80

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 12895/19.02.2020 și raportul de specialitate nr.13321/20.02.2020 prin care Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu propune aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020 elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică, constituită la nivelul Municipiului Sibiu,

Văzând avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin.1 lit.c) și ale art.30 lit.g) din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată și actualizată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a) și lit. d), alin.7 lit.g), art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020, document confidențial și nedestinat publicității, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează


Sec retar General

_ . ... ...


Dorin llie Nistor