Hotărârea nr. 8/2020

HOTĂRÂREA NR. 8 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilului-teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 26

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 8

privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilului-teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat

administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 26

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.2250/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialiate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr.5042/22.01.2020 prin care se propune transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilului-teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 26,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. “c“, art.136 alin.1 și alin. 8, art. 139 alin.3 lit. “g”, art. 196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a cotei de 125,58/309 părți teren reprezentând 125,58 mp, proprietatea Statului Român înscris în C.F. nr. 115805 Sibiu (Nr. C.F. vechi 1054), nr.top. 930, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str. Nouă, nr. 26, nr. inventar 8002081, la valoarea contabilă de 33.906,60 lei.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr.2/2000, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de concedent și SC URBANA S.A. în calitate de concesionar, în sensul celor prevăzute la Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu precum și reprezentanții S.C. URBANA S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor