Hotărârea nr. 79/2020

HOTĂRÂREA NR. 79 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.79

pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire

>

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 12465/18.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 12452/18.02.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire,

Văzând avizul comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art.7, alin. 1A6 din Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.14, art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul propriu prin care se stabilește modul de organizare a emiterii Autorizațiilor de Construire în regim de urgență conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă formularul Cererii pentru emiterea Autorizației de construire/desființare în regim de urgență conform anexei 2, care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism și Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

REGULAMENT

privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire

Prezentul Regulament indică proceduri și etape de lucru

Art.l. Solicitantul, persoana fizică sau juridică, trebuie să depună cererea de autorizare însoțită de un dosar complet ce cuprinde documentele necesare pentru emiterea autorizației de construire, așa cum el este reglementat de art. 7 din Legea nr. 50/1991, anexând dovada achitării taxei de urgență stabilită în conformitate cu H.C.L. nr. 36/2020 și dovada de plată a taxelor legale în vederea de autorizării, invocând motivul urgenței.

Nu pot fi primite cereri de autorizare în regim de urgență pentru alte motive decât cele invocate în art. 4.

Art.2. La primirea cererii (Anexa 1) funcționarul - C.I.C

 • -  verifică: existența certificatului de urbanism, a tututor avizelor, acordurilor solicitate prin acesta, existența dovezii de plată a taxei de urgență, precum și a taxelor legale în vederea autorizării;

 • -  înregistrează cererea, doar dacă constată existența în dosar a înscrisurilor și transmite dosarul de urgență secretariatului comisiei de acord unic;

sau

 • -  refuză să înregistreze cererea pentru faptul că documentația este incompletă sau nu se circumscrie niciunuia din motivele ce justifică urgența cuprinse în prezentul regulament. Refuzul de înregistrare a documentației pentru lipsa urgenței dă dreptul solicitantului la restituirea taxei de urgență plătită. Solicitantul poate opta pentru eliberarea autorizației de construire în regim normal.

 • -  solicită datele de contact ale petentului în vederea eliberării autorizației de construire;

 • -  trimite de urgență cererea către secretariatul comisiei de acord unic.

Art.3. Secretariatul comisiei de acord unic verifică respectarea cerințelor urbanistice.

 • -  In cazul în care constată că documentația depusă nu respectă cerințele urbanistice care să permită continuarea procedurii de avizare-autorizare returnează de îndată solicitantului documentația neconformă.

9

 • -  In cazul în care constată că documentația depusă respectă cerințele urbanistice care să permită continuarea procedurii de avizare-autorizare, în cel mai scurt timp posibil, dar care să nu depășească 48 de ore de la primirea cererii, secretariatul C.A.U. convoacă comisia de acord unic pentru a face propunere de emitere a acordului unic în scopul emiterii autorizației de construire.

 • -  Autorizația de construire va fi emisă pe baza acordului unic în termen de 7 zile de la data înregistrării cererii. Dacă cea de-a șaptea zi se împlinește într-o zi liberă sau declarată nelucrătoare, perioada se prorogă de drept până la sfârșitul primei zile lucrătoare următoare celei libere.

Art.4. Motive pentru care pot fi eliberate autorizații de construire în regim de urgență:

©Lucrări de construcții edilitare /instalații/amenajare de căi rutiere efectuate de instituții publice, companii naționale, persoane fizice sau juridice de drept privat finanțate cu fonduri europene (în copie se anexează contract de finanțare).

 • • Lucrări de construire pentru construcții provizorii necesare desfășurării unei activități culturale/sportive pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu (se anexează în copie avizul Comisiei de adunari publice).

 • • Lucrări de infrastructură mare ce includ viaducte/poduri peste cursurile de apă, căi rutiere sau elemente de infrastructură aeriană efectuate de instituții publice sau companii naționale cu finanțare proprie sau atrasă.

® Lucrări de intervenție la imobile în pericol iminent de a se prăbuși, justificate prin rapoarte de expertiză.

© Lucrări de intervenție de orice fel în caz de calamitate.

Art.5. Circulația documentelor - autorizațiilor de construire în regim de urgență - se va realiza prin includerea lor pentru semnare în mapă de culoare roșie cu inscripționarea procedură de urgență.

Art.6. Pentru scurtarea la maximum a timpului de emitere fiecărui semnatar i se va aduce la cunoștință, din secretariat, despre faptul că este depusă pentru semnare în procedură de urgență o autorizație de construire.

Art.7. Semnatarii autorizației de construire în regim de urgență au la dispoziție un timp limitat de studiu care, în nicio situație, nu va depăși 4 ore.

Art.8. în momentul transmiterii la Centru Informații Cetățeni a autorizației de

3                       5                                             3

construire întocmită și semnată în regim de urgență, se va încunoștința solicitantul, cu celeritate, pe căile de comunicare indicate de acesta, despre faptul că autorizația poate fi ridicată de la C.I.C.

Art.9. Cuantumul taxei de urgență este cel aprobat prin H.C.L. nr. 36/2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secre;

ir General lie Nistor


Doriri

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr^.Ja HCL nr,


/2020


Către,

Primarul Municipiului SIBIU

CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare

Subsemnatul1'_____________________________________________, CNP|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

domiciliul/sediul4' în județul_________________________, municipiul/orașul/comuna

satul___________________________, sectorul____,cod poștal___________, str.________________________________,nr.

bl.______, sc.______,et.______,ap.______, telefon/fax______________________e-mail

în calitate de / reprezentant al____________________________________CUI

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit emiterea emiterea autorizației de construire/desființare

pentru imobilul - teren și construcții - , situat în județul

municipiul/orașul/comuna______________________________, satuI_________________________________, sectoruI

cod poștal________________, str.______________________________________, nr.________, bl._____, sc.______, et._________,ap.

Cartea funciară’1'

Fișa bunului imobil__________________________________________________________________________________________

sau nr. Cadastral_________________________________________________________________________________________

în vederea executării lucrărilor de4'____________________________________________________________________

în valoare deb)

Documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv de desființare a construcțiilor (D.T.A.D.) nr/’1 din

[denumirea documentației]

a fost elaborată de________________________________________, cu sediul in județul______________________________

municipiul/orașul/comuna                sector/satul

cod poștal_________________, str.________________________________________, nr.___, bl.__,* - architect-conductor

architect cu drept de semnătură înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr.________________________________în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și

exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale a

Ordinului Arhitecților din Romania.

Verificarea Documentației tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuată de':

1. Cerința A______________________________________

4. Cerința D______________________________________

2. Cerința B

5. Cerința E_______________________________________

3. Cerința C

6. Cerința F_______________________________________

7. Cerința Af______________________________________

* respectiv de

Durata estimativă a lucrărilor solicitată este de_____________________ luni/zile, în baza prevederilor

Documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desființarea construcțiilor (D.T.A.D.) - anexată prezentei, conform graficului de execuție, semnat și parafat de proiectant, anexat prezentei.

Anexez la prezenta cerere:

 • a)  Certificatul de urbanism nr.___________/___________emis de_________________________________(copie)

 • b)  Dovada titlului asupra imobilului - teren și/sau construcții/extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată)

 • c)  Documentația tehnică - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., după caz, compusa din:

____________________________________________________________________________(2 exemplare originale)

La elaborarea Documentației tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autorității publice pentru protecția mediului prevăzute de Lege, care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

 • d)  avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

d.2) avize și acorduri privind securitatea la incendiu, protecție civilă, sănătatea populației:

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora:

d.4) studii de specialitate (câte 1 exemplar copie):

d.5) raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenție la construcții existente - consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație - , după caz (1 exemplar copie);

d.6) raport de audit energetic pentru lucrări de intervenție la clădiri existente țn vederea creșterii performanței energetice (1 exemplar copie);

d.7) referatele de verificare a documentației privind asigurarea cerințelor esențiale de calitate în construcții, corespunzător categoriei de importanță a construcției (câte 1 exemplar copie)

 • e)  punctul de vedere/actul administrative al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f)  dovada înregistrării documentației la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar copie).

 • g)  Documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie);

 • h) anexa la „Cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare”, completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizația (2 exemplare originale)

 • □ emiterea autorizației de construire în regim de urgență;

 • □ în cazul în care se refuză emiterea autorizației de construire în regim de urgență consimt să fie emisă în regim normal și să primesc restituirea taxei de urgență;

 • □ în cazul în care se refuză emiterea autorizației de construire în regim de urgență doresc restituirea în integralitate a taxei și a documentației depuse;

 • □ lucrări de construcții edilitare /instalații/amenajare de căi rutiere efectuate de instituții publice, companii naționale, persoanefizicesaujuridice de drept privatfinanțatecufonduri europene (în copie se anexează contract de finanțare).

 • □ lucrări de construire pentru construcții provizorii necesare desfășurării unei activități culturale/sportive pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu (se anexează în copie avizul Comisiei de adunări publice).

 • □ lucrări de infrastructură mare ce includ viaducte/poduri peste cursurile de apă, căi rutiere sau elemente de infrastructură aeriană efectuate de instituții publice sau companii naționale cu finanțare proprie sau atrasă.

 • □ lucrări de intervenție la imobile în pericol iminent de a se prăbuși, justificate prin rapoarte de expertiză.

 • □ lucrări de intervenție de orice fel în caz de calamitate.

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte și mă angajez să respect, în cunoștința prevederilor Codului penal privind infracțiunea de fals în declarații, autorizația de construire și documentația aferentă vizată spre neschimbare.

Semnătura5>

Data................................ ..............

L.S.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secret Dorinîeneral Nistor


la Cererea pentru emiterea autorizației de construire/desființare

Capitolul 1 - Tipuri de lucrări

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 50/1991 0

 • □ a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu excepția celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991;

 • □ b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;

 • □ c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico -edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de alibi, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

 • □ d) împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

 • □ e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață sau subterane;

 • □ f) lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991;

 • □ g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau rulote;

 • □ h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu, chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;

'3 i) cimitire - noi și extinderi;

 • □ j) lucrări de desființare a construcțiilor de la lit. a) - h).

Capitolul 2 - Categorii de construcții11:

 • □ construcții de locuințe

O construcții pentru instituții publice și servicii:

 • □ pentru sănătate

 • □ pentru asistență socială

 • □ pentru învățământ

 • □ pentru cultură

 • □ pentru turism

 • □ pentru culte

0 pentru administrație și finanțe

 • □ pentru comerț

 • □ pentru servicii

 • □ pentru sport

 • □ pentru recreere

 • □ construcții agricole și zootehnice

 • □ construcții industriale

 • □ construcții pentru depozitare

 • □ construcții pentru transporturi

 • □ construcții pentru telecomunicații

 • □ construcții energetice

3 construcții hidrotehnice

3 construcții pentru îmbunătățiri funciare

 • □ construcții tehnico-edilitare

[3 construcții pentru pompieri

 • □ construcții cu caracter social

3 construcții cu funcțiuni comasate

 • □ rețele edilitare:

 • □ apă

 • □ canalizare

 • □ energie electrică

 • □ termice

 • □ gaze

 • □ telecomunicații

 • □ amenajări exterioare:

 • □ amenajarea și consolidarea terenului

 • □ străzi, alei, platforme, parcaje, garaje

3 spații libere și mobilier exterior

 • □ spații verzi, împrejmuiri

 • □ construcții cu caracter provizoriu

Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele și construcțiile

 • a)  Suprafața terenului______________________m2.

 • b)  Situarea terenului față de străzile adiacente_______________________________________

 • c)  Procentul de ocupare a terenului - POT2’: existent_________________% propus__%

 • d)  Coeficientul de utilizare a terenului - CUT2’: existent_________________% propus___%

 • e)  Alinierea construcțiilor:

 • •   Corpul de clădire cel mai avansat față de limita proprietății la stradă se află la _

 • •   Distanțele minime ale construcțiilor față de vecinătăți sunt:

de___________________m față de limita de proprietate din

de m față de limita de proprietate din

de___________________m față de limita de proprietate din

 • f)  Numărul de corpuri de clădiri__________din care: existente______________desființate______________

menținute____________propuse___________rezultate___________

 • g)  Suprafețe3’:

Infl

Construcții

Suprafață construită

Suprafață desfășurată

Suprafață utila

Suprafață locuibilă/ nr. cam

• Existente, din care:

/

- desființate

/

- menținute

/

• propuse

/

TOTAL *)

/

* Totalul rezultă prin însumarea suprafețelor înscrise la rubricile „menținute" și „propuse".

 • h) înălțimea construcțiilor propuse (în m):

CORP_____ CORP_____ CORP_____ CORP

înălțimea la cornișă sau streașină

înălțimea maximă a construcțiilor

i) Numărul de niveluri

CORP_____ CORP_____ CORP_____ CORP

Existente

Propuse

j) Caracteristici constructive și aspect exterior

CORP_____ CORP_____ CORP____ CORP

Sistem Constructiv

Fundații

Acoperiș (șarpantă/terasă)

Sistem de încălzire

învelitoare (material/culoare)

Finisaj exterior (material/culoare)

Tâmplărie exterior (material/culoare)

k) Capacități funcționale ale construcțiilor proiectate:

• Construcții de locuințe1)

 • □ principale (permanente) O sezoniere (de vacanță)   □ pentru închiriere          □ sociale

 • □ de serviciu               □ de necessitate           □ de intervenție            Ode protocol

Număr de apartamente propuse, din care cu: 1 cam__2 cam__3 cam__4 cam__5 cam__.

• Construcții pentru instituții publice1)

 • □ sănătate

 • □ învățământ

 • □ cultură


nr. de paturi

nr. de săli de clasă

nr. de locuri


F~| hoteliere            nr. de camere

 • □ culte                nr. de locuri

 • □ administrative și financiare nr. de personal.


nr. de consultații

nr. de locuri______________

nr. de locuri______________


nr. de porceduri

nr. de grupe


• Construcții pentru comerț, alimentație publică și servicii1>

□ comerț

nr. de personal____________

alimentație publică nr. de locuri________________ nr. de personal

□ servicii

nr. de personal____________

Construcții pentru sport, recreere1 >

. J sport

□ recreere

nr. de locuri______________

nr. de locuri_______________

Construcții pentru activități productive1)

 • □ producție

 • □ depozitare

nr. de personal____________

nr. de personal____________

• Alte caracteristici ale capacităților funcționale pentru construcții propuse, necuprinse în categoriile de mai sus:____________________

I) Asigurarea utilităților urbane1)

U apă                 □ canalizare

IJ energie electrică

□ energie termică

2]gaze naturale           □ telefonie

salubritate

~| transport urban

Alte utilităti:

□_________

□________

m) Garaje și parcaje1)

□ garaje                nr. de locuri_________________ Suprafața construită desfășurată________m2

: H parcaje               nr. de locuri_________________ Suprafața construită desfășurată________m2

n)  Drumuri, alei, platforme: suprafață carosabil m2; suprafață pietonală m2.

o)  Spații verzi1)

11 arbori tăiati

număr

□ arbori menținuți

număr

□ arbori plantați

număr_______

□ spații verzi

suprafață___

__m

p) Modul de evacuare a deșeurilor_______________________________________________________________

r) Măsuri de securitate la incendiu și protecție civilă

s) Măsuri de protecție a mediului___________________________________________________________________

t) Alte caracteristici specifice________________________________________________________________________________

întocmit4

L.S.


Data_________________

PRECIZĂRI privind completarea formularului „Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare”

 • 1)  Numele și prenumele solicitantului:

persoană fizică; sau

reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2)  Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domicipiul acesteiaș Pentru persoană juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3)  Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fișa bunului imobil, după caz.

 • 4)  Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea și categoria lucrărilor, precum și oricare alte elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.

 • 5)  Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant și se stabilește, după caz, în funcție de: suprafața construită desfășurată a construcțiilor; ori

valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente, din devizul general al investiției.

 • 6)  Se completează cu denumirea, numărul proiectului, data elaborării, precum și cu datele de identificare ale șefului de proiect, proiectantului/proiectanților in conformitate cu prevederile art. 9 din Lege.

 • 7)  Se completează cu numele, prenumele verificatorului, precum și cu numărul certificatului de verificator, pentru fiecare cerință/domeniu de verificare.

NOTĂ:

Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcții și instalații aferente este cea evidențiată la cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcap. 4.1. - Construcții și instalații, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului - cadru al devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, coroborată cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier va avea ca bază de calcul cap. 5 -Alte cheltuieli, subcap. 5.1. - Organizare de șantier, pct. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, în conformitate cu Structura devizului General, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

Taxele pentru emiterea autorizației de construire/desființare se stabilesc de către personalul de specialitate din cadrul administrației publice emitente, pe baza reglemenărilor legale în vigoare, și se comunică solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligația de a anexa la cererea pentru emiterea autorizației documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent.

Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată — care se înregistrează și în formular la poziția nr. 7.

Președinte de ședință

Ecaterina Birk.


Contrasemnează

Secretar General!

Dorin iSâe Nistor

1

Se introduce „X” în casetă

2

Conform Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și HGR nr. 525/1996, republicată

3

Documentul național de referință este STAS 4908 - 85

4

Anexa se întocmește de către proiectantul documentației (persoană fizică sau juridică), se precizează datele de identificare după caz:

 • - numele și prenumele întocmitorului și se aplică parafa - după caz;

 • - numele firmei, numele și prenumele reprezentantului și se aplică ștampila