Hotărârea nr. 78/2020

HOTĂRÂREA NR. 78 pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.78

pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 12230/18.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 12462/18.02.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare,

Având în vedere următoarele:

  • - în luna iulie 2019 s-a aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 53 „Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților" - Programul Termoficare derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

  • - în luna decembrie 2019 prin Ordinul nr. 3194/1084/3734/09.12.2019 al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, al Ministrului Mediului, apelor și pădurilor și al Ministrului finanțelor publice a fost aprobat Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare;

  • - Municipiul Sibiu a aplicat în cadrul Programului Termoficare pentru finanțarea proiectului „Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)”;

  • - Prin adresa nr. 3786/03.02.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.319/2019 în vederea corelării cu perioada de finanțare 2020-2021;

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.n), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii nr.319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare, astfel:

„Art. 2. Se aprobă graficul de eșalonare a investiției și finanțarea defalcată a investiției după cum urmează:

Buget local

Buget de stat

Total proiect

Anul 2020:

293,11 mii lei

1.381,92 mii lei

1.675,03 mii lei

Anul 2021:

15,43 mii lei

72,73 mii lei

88,16 mii lei

Total proiect:

308,54 mii lei

1.454,65 mii lei

1.763,19 mii lei

Artll Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar General Dorin Hie Nistor