Hotărârea nr. 77/2020

HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

■r- .r;:ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.77

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr.12975/20.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 13242/20.02.2020 prin care Direcția Tehnică- Serviciul Tehnic, Management Energetic și Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile:

-OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată,

-OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată,

-HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată,

-Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, actualizată,

-OG nr. 27/2011 actualizată privind transporturile rutiere,

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 actualizată privind protecția mediului, în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c și lit.d, art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Direcția Tehnică- Serviciul Tehnic, Management Energetic și Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa 1 la HCL nr. 77/2020


Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Cap. 1 CADRUL LEGAL

Art. 1 Prezentul Regulament este întocmit în baza următoarelor prevederi legale: Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor actualizată, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată, Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 actualizată pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind codul administrativ, Legea nr. 38/2003 actualizată privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 actualizată privind transporturile rutiere, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 actualizată privind protecția mediului.

Cap. 2 SCOPUL CONSTITUIRII Comisiei de circulație

Art. 2.1 Se constituie Comisia de circulație, în scopul îmbunătățirii calității deciziilor referitoare la reglementările circulației auto și pietonale, inclusiv din punct de vedere al implicațiilor unor potențiale dezvoltări imobiliare și construcții propuse asupra traficului, raportat la rețeaua stradală existentă.

Art. 2.2 Comisia de circulație este un organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică, consultanță și aprobare. Coordonarea Comisiei de circulație este asigurată de Directorul Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Sibiu.

Cap. 3 COMPONENȚA Comisiei de circulație

Art. 3.1 Membrii Comisiei de circulație sunt reprezentanți ai unor autorități și instituții publice, ai administrației locale precum și ai unor întreprinderi publice cu implicații directe și indirecte asupra circulației și asupra reglementărilor de circulație. Secretariatul Comisiei de circulație este asigurat de către reprezentanți din cadrul Direcției Tehnice, conform componenței prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Art. 3.2 Componența Comisiei de circulație este cea prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Art. 3.3 Componența nominală a comisiei de circulație se aprobă de către primarul municipiului Sibiu, prin Dispoziție. Pentru fiecare membru al Comisiei de circulație se va nominaliza un supleant din cadrul aceleiași structuri/instituție care va participa la ședințele Comisiei de circulație în absenta titularului.

Art. 3.4 Orice modificări în componența nominală a comisiei de circulație, atât pentru titulari cât și pentru supleanți, se poate face doar prin Dispoziție a primarului municipiului Sibiu.

Cap. 4 ATRIBUȚIILE Comisiei de circulație

Art. 4.1 Comisia de circulație are competența de a analiza, de a stabili și de a aproba măsuri în ceea ce privește:

 • -   instituirea sensurilor unice de circulație;

 • -  avizarea temelor propuse pentru studiile de circulație/trafic;

 • -  avizarea soluțiilor de circulație din PUZ-uri, PUD-uri si alte documentații urbanistice;

 • -  avizarea proiectelor de modernizare a rețelelor stradale si tehnico-edilitare care necesită Autorizație de construire;

 • -  aprobarea studiilor de trafic/circulație;

 • -  avizare amenajare sensuri giratorii;

 • -  avizarea semaforizări în intersecții, semaforizări cu buton la treceri de pietoni;

 • -  avizarea realizării de piste de biciclete și benzi dedicate pentru transportul în comun;

 • -   avizarea înființării de noi treceri de pietoni;

 • -  avizarea modificării amplasamentului trecerilor de pietoni;

 • -  avizarea instituirii caracterului de zonă rezidențială;

 • -  avizarea instituirii caracterului de zona pietonală;

 • -   avizarea stabilirii priorităților de trecere în intersecții;

 • -   avizarea restricțiilor de tonaj / viteză pe anumite artere;

 • -   avizarea instalării de praguri de sol pentru limitarea vitezei;

 • -  avizarea măsurilor de instalare de mobilier urban de protecție a participanților la trafic;

 • -  avizarea înființării stațiilor și modificări ale traseelor pentru mijloacele de transport în comun;

 • -  avizarea realizării de benzi rezonatoare;

 • -  avizarea înființării/aprobării de standuri parcare taxi;

 • -  avizarea reglementărilor privind zonele unde se interzice oprirea/staționarea;

 • -  avizarea modificării temporare ale regimului de circulație pe anumite artere datorită execuției unor lucrări de branșamente, reabilitări, construcții, ocupare temporară a domeniului public, evenimente culturale, evenimente festive, etc.

 • -  analizează și avizează solicitări și schițe din partea persoanelor fizice și persoanelor juridice sau propuneri ale administrației publice locale;

Enumerarea precedentă nu este limitativă, atribuțiile comisiei de circulație pot fi extinse și la alte cazuri cu incidență asupra circulației rutiere și pietonale.

Cap. 5 FUNCȚIONAREA COMISIEI DE CIRCULAȚIE

Art. 5.1 în vederea îndeplinirii atribuțiilor, comisia de circulație se întrunește de două ori pe lună, o dată la două săptămâni, de regula in a doua si a patra săptămâna din luna, miercurea începând cu ora 9. în situații deosebite care nu suportă amânare, la convocarea președintelui comisiei, Comisia de circulație se întâlnește ori de câte ori este nevoie. Comisia de circulație este regulamentar constituită în momentul în care sunt prezenți jumătate plus unu dintre membri și adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 5.2 Propunerea ordinii de zi se face de către secretariatul Comisiei de circulație, după verificarea documentațiilor/sesizărilor ce urmează a fi analizate.

Art. 5.3 Membrii comisiei au obligația de a studia în prealabil documentațiile supuse analizei pentru stabilirea unui punct de vedere până la data ședinței. Documentațiile incluse pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise în format electronic membrilor comisiei cu cel puțin două zile înainte de data ședinței, pe adresele de email de contact.

Art. 5.4 Solicitările venite din partea autorităților si instituțiilor publice vor fi introduse pe ordinea de zi, doar in urma unor solicitări transmise oficial, însoțite de fundamentările aferente (ex. date statistice, prevederi legale, analize de trafic)

Anexa 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

 • 1. Președinte: Director Tehnic

Membrii:

 • 2.  Director Poliția Locală

 • 3. Director Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

 • 4. Director societate transport public local S.C. TURSIB S.A.

 • 5. Reprezentant Poliția Municipiului Sibiu - Biroul Rutier

 • 6. Șef Serviciu Tehnic, Management Energetic și Monitorizare Servicii Comunitare de utilități Publice

 • 7. Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 • 8. Reprezentant Inspectorat Situații de Urgență Sibiu

 • 9. Reprezentant Autoritatea Rutieră Română

Secretariatul Comisiei de circulație:

 • 1. Direcția Tehnică - 2 persoane

Invitați:

 • 1. Reprezentant Serviciul Comunicare si Presa

 • 2. Reprezentant Serviciul Autorizare si Control

Președinte de ședință Ecaterina Birk

Contrasemnează

Secretar Generai

Dorin


Nistor


w