Hotărârea nr. 76/2020

HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3+R ÎN MUN. SIBIU, STR. CALEA DUMBRĂVII, NR. 109

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.76

privind aprobarea Documentației de Urbanism

P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3+R

ÎN MUN. SIBIU, STR. CALEA DUMBRĂVII, NR. 109

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 12226/18.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr12455/18.02.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism P.U.D.- Construire imobil S+P+3+R, în Municipiul Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr. 109, pe parcela înscrisă în C.F Sibiu: nr. 128342, Cad. 128342, suprafața de 392 mp, aflată în proprietatea inițiatorului: Lomnășan Călin-loan și soția Lomnășan Simona-Constantina, întocmită de SC NV ARHITECT SRL - arh. Viorel Neamțu, specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Văzând avizul comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL nr. 165/2011,

în conformitate cu dispozițiile art.32 lit.d, art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 2701 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, și a HG 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k, art. 136 alin.1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă RĂ Ș T E:

Art.1, Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu- Construire imobil S+P+3+R, în Municipiul Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr.109, pe parcela înscrisă în C.F Sibiu: nr. 128342, Cad. 128342, suprafața de 392 mp, aflată în proprietatea inițiatorului: Lomnășan Călin-loan și soția Lomnășan Simona-Constantina, întocmită de SC NV ARHITECT SRL - arh. Viorel Neamțu, specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Art.2 Etapele obligatorii pentru realizarea obiectivului:

1.Se instituie în sarcina proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) obligația reglementării juridice și cedării suprafețelor de teren (în favoarea Municipiului Sibiu) în vederea realizării/extinderii acceselor auto/pietonale și a străzilor propuse a fi lărgite conform PUG Sibiu.

 • 2. Obținerea autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

 • 3. întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întăbulării.

Art.3. Lucrările de amenajare și modernizare a acceselor propuse (carosabile și pietonale), iluminat public și lucrările de extindere / branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

Art.4 . Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici conform U.T.R RrM:

 • ■  POT max. admis - 60%

 • ■  CUT max. admis - 2,4

Se propune o soluție de mobilare cu următorii indicatori:

 • ■  POT propus - 46,81%

 • ■  CUT propus - 2,14

 • b) Regim de construire conform U.T.R RrM:

 • ■  Regim de construire maxim admis P+3+M/ S+P+3+R/ S+D+P+2+M/ S+D+P+2+R

 • ■  înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20 m.

Se propune o soluție de mobilare cu regim de înălțime: S+P+3+R

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice nr.A02.

 • ■  Clădirea se va amplasa pe aliniamentul nou rezultat în urma retragerii cu 3 m.

 • d) Amplasarea clădirilor față de limita posterioară conform planșei Reglementări urbanistice nr.A02.

• Clădirea se va retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 5m.

 • e) Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice nr.A02

 • ■  Clădirea se va alipi la ambele limite laterale (stânga-dreapta), dar nu pe o adâncime mai mare de 15m, măsurată de la aliniament. După depășirea adâncimii de 15m, măsurată de la aliniament, clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu cel puțin jumătate din înălțimea clădirii, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m.

 • f)  Circulații si accese:

Accesul pietonal și cel auto se va realiza din strada Calea Dumbrăvii.

Necesarul de parcaje

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

Se vor asigura un număr de 8 locuri de parcare în subteran.

 • g) Spatiile libere si spatiile plantate

Se vor asigura spații libere de folosință comună în proporție minimă de 10% din suprafața construită desfășurată (SCD) a locuințelor la nivel de parcelă, dar nu mai puțin decât 5% din suprafața construită desfășurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Spre căile de circulație, în zonele de retragere față de aliniament, minim 60% din suprafețe vor fi prevăzute cu plantații înalte și medii.

 • h) Depozitarea și colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018.

Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art.5. Se însușește Raportul informării și consultării publicului cu nr.96538/ 09.12.2019, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL nr.137/2011 privind Regulamentul local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art.6. Prezenta documentație de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu

Art.7.Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor