Hotărârea nr. 75/2020

HOTĂRÂREA NR. 75 pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143 - Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.75

pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143- Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.12223/18.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 12453/18.02.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143- Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013,

Văzând avizul comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu și RLU aferent, aprobat cu HCL nr. 165/2011, în conformitate cu prevederile art.32 lit.d) și art.47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și ale H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k), art. 136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143- Calea Șurii Mici, FN, aprobat cu HCL 156/2013, după cum urmează:

“Art. 2. Etapele obligatorii pentru realizarea obiectivelor:

  • 1.  Obligația proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) de a reglementa juridic suprafețele de teren ce urmează a fi cedate în vederea realizării amprizei stradale conform planșei Proprietatea asupra terenurilor nr. 4, pentru fiecare parcelă în parte, înscrierea în noua carte funciară rezultată a prevederilor P.U.Z (cale de acces, drum, etc) si a interdicției de înstrăinare a parcelei în favoarea Municipiului Sibiu.

  • 2.  Obținerea autorizațiilor de construire pentru realizarea drumurilor și a rețelelor edilitare.

a) Lucrările de amenajare și modernizare a drumurilor propuse (carosabile și pietonale) pe profilele conform Planșei 02, iluminat public și lucrările de extindere a rețelelor edilitare publice conform planșei Reglementări urbanistice - edilitare, se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora pe terenurile dezmembrate în acest sens. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

b) Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă și organizarea de șantier aferentă investițiilor, vor fi realizate înainte de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă.

  • 3.  Obținerea autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

  • 4.  Se instituie în sarcina proprietarilor obligația cedării terenurilor în favoarea Municipiului Sibiu a suprafețelor realizate cu covor asfaltic/strat uzură final, în conformitate cu Planșa Proprietatea asupra terenurilor nr. 4 până la emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea intabulării.

Art. II. Celelalte articole din HCL nr.351/2017 rămân nemodificate.

Art.lll.Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor