Hotărârea nr. 74/2020

HOTĂRÂREA NR. 74 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 74 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.11601/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.12192/18.02.2020 prin care Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

în vederea eficientizării activității și pentru o mai bună gestionare a resurselor umane, în condițiile diversității acțiunilor și proiectelor Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu,

Pentru realizarea producțiilor artistice ale secției române și germane prevăzute în programul minimal al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu,

Văzând avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.40 alin. 1 lita) din Codul Muncii,

în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.a) și alin.3 lit c), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.03.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, după cum urmează:

  • > în cadrul Sectorului artistic, secția română un post de ACTOR GR.I, vacant din data de 28.10.2019 se transformă în ACTOR DEBUTANT, în vederea completării echipei de actori a secției române cu un actor tânăr.

  • > în cadrul Sectorului artistic, secția germană un post de ACTOR GR.II, vacant din anul 2011 se transformă în ACTOR DEBUTANT, în vederea completării echipei de actori a secției germane cu un actor tânăr.

Art.2. începând cu data de 01.03.2020, se aprobă, în mod corespunzător, statul de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, cu modificările prevăzute la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul general al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință

Ecaterina Birk

Contrasemnează

Secretar General


j HlW

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa la HCL nr...T.Ă../2020


TEATRUL NAȚIONAL “RADU STANCA” SIBIU

STAT DE FUNCȚII

VALABIL DE LA DATA DE 1 MARTIE 2020

j Ni.

crt.

-i—       ---------—----;---

Funcția

1

Nivelul studiilor

Street ura

Grad sau traptă profesion ală

Nr. de posturi

Observa j

tii |

De execuție

De conducere

0

1

7

3

4

5

5

A. CONDUCERE

1 1.

Director general (Manager)

S

C

II

1

2.

Director artistic

S

C

II

' i

3.

Director tehnic

S

c

II

i

4.

Director economic

S

c

II

i

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

5.

Inspector de specialitate

S

ES

IA

4

i

6.

Inspector de specialitate

s

ES

II

2

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

7.

Auditor

1________

fs

1 ES

j IA

Fi

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE, SECRETARIAT

8.

Consilier juridic

s

ES

IA

i

9.

1

Inspector de specialitate (resurse umane)

s

ES

IA

i

l SERVICIUL ADMINISTRATIV

10.

Șef serviciu

s

CS

n

1

11.

Inspector de specialitate (SSM)

s

ES

i

1

12.

Referent

M

ES

IA

1

13.

Șef formație pază, pompieri

M,G

D

-

1

14.

Pompier

M,G

D

I

2

15.

Portar

M,G

D

I

1

16.

Garderobier

M,G

D

-

2

17.

Plasator

M,G

D

-

2

B. SECTOR ARTISITC

18.

Coordonator scenă

S

CS

II

1

COMPARTIMENT DE PREGĂTIRE ȘI REALIZARE A SPECTACOLELOR

19

Consultant artistic

S

ES

IA

1

20.

Regizor artistic secția română

S

ES

I

1

21.

Regizor artistic secția germană

S

ES

I

1

1 22.

Regizor scenă

s i

ES

I

2

23. |

Regizor scenă

s

ES

II

1

24. |

Regizor tehnic

M

ES

I

1

25. | 267|

Artist plastic

S

ES

IA

1

Operator imagine

S

ES •

I

1

27.

| Operator sunet

S

I ES

Ln

1

Secția română

28.

Actor

S

ES

IA

18

29.

Actor

S

ES

I

14

30.

Actor

S

ES

II

7

31.

Actor

S

ES

debutant

2

32.

Sufleur

S

ES

IA

1

Secția germană

33.

Șef secția germană

S

CS

II

1

34.

Secretar artistic secția germană

S

ES

IA

1

35.

Secretar literar secția germană

S

ES

I

1

36.

Actor

S

ES

IA

3

37.

Actor

s

ES

I

5

38.

Actor

S

ES

II

3

39

Actor

s

ES

debutant

1

SERVICIUL MARKETING, ORGANIZARE SPECTACOLE, PROMOVARE IMAGINE

40.

Șef serviciu

S

CS

II

1

41.

Secretar artistic (secția română)

s

F.S

I

1

42

Secretar artistic (secția română)

S

ES

II

1

43.

Secretar PR

s

ES

IA

2

44.

Secretar PR

s

ES

I

2

45.

Secretar literar secția română

s

ES

I

1

46.

Inspector de specialitate

s

ES

I

1

47.

Operator imagine

s

ES

I

1

C.SECTOR TEHNIC

48.

Șef sector producție, aprovizionare, transport

s

CS

II

1

49.

Referent

M

ES

ÎÂ

1

50.

Inspector de specialitate (achiziții publice)

s

ES

I

1

C 1. FORMAȚI! DE LUCRU

CROITORIE

51.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Croitor)

ES

I

2

CONSTRUCȚII DECOR

52.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Confectioner montator produse din

ES

I

2

lemn)

53.

Artist Plastic

S

ES

II

1

SCENĂ ȘI MONTARE SPECTACOLE

54.

Șef formație muncitori

M

ES

II

1

55.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Mânuitor montator decor)

ES

I

13

56.

Recuziter secția română

ES

I

2

57.

Recuziter secția germană

ES

I

1

58.

Maestru lumini

ES

I

1

59.

Iluminist scenă

ES

I

2

60.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Electroacustician)

ES

I

2

SCENĂ ȘI MONTARE SPECTACOLE-ÎNTRE

riNERE ȘI DESERVIRE

61

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Costum ieră)

D

I

4

62.

Machior-peruchier

D

I

1

63.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Conducător auto)

D

I

1

64.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Șofer)

M

D

I

2

65.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (Lăcătuș montator)

D

I

2

COMPARTIMENT INVESTIȚII

66.

Inspector de specialitate

S

ES

IA

1

COMPARTIMENT INFORMATICĂ

67.

Inginer

s

ES

I

1

68.

Inspector de specialitate

s

ES

I

1

TOTAL

145

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor