Hotărârea nr. 73/2020

HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR. 73

privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 11893/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 13023/20.02.2020, prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 409 alin 3 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 129 alin.3 lit c), art. 136, art. 196 alin 1 lit a), din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. începând cu data de 01.03.2020 se aprobă efectuarea următoarei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu :

> Funcția publică vacantă de execuție de consilier juridic gradul profesional asistent de la la Serviciul juridic, contencios și registrul agricol - Compartiment juridic, contencios se transformă în funcție publică de consilier juridic gradul profesional debutant.

Art.2. începând cu data de 01.03.2020 se aprobă, în mod corespunzător, statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu modificarea prevăzută la art. 1, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul managementul și integritatea resurselor umane va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.


4__/la HCL


/2020


STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU valabil la data de 01.03.2020

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBSERV.

înalt funcționar public

de conducere*

de execuție

de conducere

de execuție

1

DEMNITARI

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

4

SECRETAR GENERAL

secretar general

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC

consilier

IA

s

7

consilier

IA

s

8

COMPARTIMENT AUDIT

auditor

I

superior

S

9

auditor

I

superior

S

10

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALA, COORD.

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

șef serviciu

gri

S

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE LOCALA

11

consilier

I

superior

s

12

consilier

I

superior

s

13

consilier

I

superior

s

14

consilier

I

asistent

s

15

consilier

I

superior

s

16

consilier

I

superior

S

17

*

insp specialii.

I

s

18

insp specialit.

1

S

19

arhivar

IA

M

20

muncitor calificat

II

G

21

muncitor calificat

II

G

22

muncitor calificat

II

G

COMPARTIMENT COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

I

23

consilier

1

superior

S

24

consilier

1

superior

S

25

consilier

1

superior

s

26

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS Șl REGISTRUL AGRICOL

sef serviciu

gr II

s

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS

27

cons.jr

1

debutant

s

28

cons.jr

1

asistent

s

29

cons.jr

1

asistent

s

30

cons.jr

1

asistent

s

31

cons.jr

1

asistent

s

32

cons.jr

1

asistent

s

33

cons.jr

1

asistent

s

34

cons.jr

1

debutant

s

35

cons.jr

1

debutant

s

36

cons.jr

1

asistent

s

37

1

cons.jr

1

asistent

s

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

38

consilier

1

asistent

s

39

consilier

1

asistent

s

40

consilier

I

superior

s

41

SERVICIUL MANAGEMENTUL SI INTEGRITATEA RESURSELOR UMANE

sef serviciu

gr. II

s

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

1

superior

s

44

consilier

1

principal

s

45

insp. specialit.

1

S

46

consilier

1

superior

s

47

consilier

1

superior

s

<18

consilier

1

debutant

s

49

consilier

1

superior

s

50

consilier

1

superior

s

51

insp.specialit.

IA

S

52

insp.specialit.

IA

s

53

insp.specialit.

IA

s

54

insp.specialit.

IA

s

55

insp.specialit.

IA

s

56

BIROUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, INTEGRITATE Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

sef birou

gr. II

s

57

consilier

1

asistent

s

58

consilier

1

asistent

s

59

consilier

1

superior

s

60

consilier

1

asistent

s

61

consilier

1

superior

s

62

consilier

1

superior

s

63

consilier

1

superior

s

64

BIROU AUTORITATE TUTELARA

sef birou

gr. II

s

65

consilier

1

superior

s

66

consilier

I

superior

S

67

consilier

I

asistent

s

6B

consilier

I

superior

s

69

consilier

I

asistent

s

70

consilier

1

principal

s

71

consilier

1

superior

s

72

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

gr II

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

sef serviciu

gr. II

s

74

consilier

1

superior

s

75

consilier

1

superior

s

76

consilier

1

superior

s

77

consilier

1

superior

s

78

consilier

1

superior

s

79

consilier

1

superior

s

00

consilier

1

superior

s

81

consilier

1

principal

s

82

consilier

1

superior

s

83

consilier

1

principal

s

84

consilier

1

principal

s

85

consilier

1

asistent

s

86

BIROUL BUGET

sef birou

gr. II

s

87

consilier

1

superior

s

88

consilier

1

superior

s

89

consilier

1

superior

s

90

consilier

1

principal

s

91

consilier

1

principal

s

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

92

consilier

I

asistent

S

93

consilier

I

superior

S

94

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef serviciu

gr. II

S

95

consilier

I

principal

S

96

consilier

I

superior

s

97

consilier

I

superior

s

98

consilier

I

debutant

s

99

consilier

l

debutant

s

100

consilier

I

asistent

s

101

consilier

I

principal

s

102

BIROU RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef birou

gr. II

s

103

consilier

I

superior

s

104

consilier

I

superior

s

105

consilier

I

superior

s

106

consilier

I

debutant

s

107

consilier

I

principal

s

108

consilier

I

principal

s

109

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI Șl REGISTRATURĂ

sef serviciu

gr. II

s

110

consilier

I

superior

s

111

consilier

I

superior

s

112

consilier

I

superior

s

113

consilier

I

superior

s

114

referent

III

principal

M

115

consilier

I

asistent

s

116

consilier

I

superior

s

117

consilier

I

superior

s

118

consilier

I

asistent

s

119

insp. specialii.

I

S

120

referent

IA

M

121

referent

IA

M

122

SERVICIUL CULTURĂ, SPORT Șl TURISM

sef serviciu

gr. II

S

COMPARTIMENT CULTURA

123

insp. specialii.

IA

S

124

insp. specialii.

I

S

125

consilier

I

asistent

S

126

consilier

I

asistent

s

127

insp. specialii.

I

s

COMPART. CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

128

consilier

I

principal

s

129

referent

II

M

130

consilier

I

asistent

s

COMPARTIMENT SPORT

131

consilier

I

superior

s

132

consilier

I

superior

s

133

consilier

I

principal

s

134

consilier

I

superior

s

135

insp. specialii

II

S

136

DIRECȚIA PATRIMONIU Șl CADASTRU

director executiv

gr li

s

137

SERVICIUL PATRIMONIU

sef serviciu

gr. II

s

138

consilier

l

principal

s

139

consilier

I

superior

s

140

consilier

I

superior

s

141

consilier

I

asistent

s

142

consilier

I

superior

s

143

referent

III

superior

M

144

consilier

I

asistent

S

145

insp. specialit.

IA

S

146

muncitor calificat

I

M/G

147

SERVICIUL CADASTRU

sef serviciu

gr II

S

148

insp. specialit.

II

s

149

insp. specialit.

debutant

s

150

insp. specialit.

I

s

151

insp. specialit.

I

s

152

insp. specialit.

II

s

153

insp. specialit.

debutant

s

154

șofer

I

M

155

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

arhitect sef

gr-1

s

156

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

set serviciu

gr. II

s

157

consilier

I

asistent

s

158

consilier

I

superior

s

159

consilier

I

asistent

s

160

consilier

I

asistent

s

161

consilier

I

asistent

s

162

consilier

I

asistent

s

163

consilier

I

superior

s

164

consilier

I

asistent

s

165

consilier

I

principal

s

166

consilier

I

superior

s

167

SERV. AUTORIZ.CONSTRUCTII, URMĂRIRE SI PLANIFIC. ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

sef serviciu

gr. II

s

168

consilier

I

superior

s

169

consilier

I

superior

S

170

consilier

I

superior

s

171

consilier

I

superior

s

172

consilier

I

asistent

s

173

consilier

I

debutant

s

174

consilier

I

asistent

s

175

consilier

I

asistent

s

176

consilier

I

asistent

s

177

referent de specialitate

II

asistent

SSD

178

secretar dactilograf

IA

M

CABINET AL PRIMARULUI

179

consilier

IA

S

180

consilier

debutant

S

181

consilier

IA

s

182

consilier

IA

s

183

DIRECȚIA STRATEGII, PROGRAME Șl PROGNOZE

director executiv

gr. II

S

184

BIROU PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

șef birou

gr. II

s

185

consilier

I

superior

s

186

consilier

l

superior

s

187

consilier

I

superior

s

188

consilier

I

superior

s

189

consilier

I

debutant

s

190

consilier

I

supenor

s

191

consilier

I

asistent

s

192

consilier

I

principal

s

193

SERVICIUL INFORMATICA

sef serviciu

gr. I

s

COMPARTIMENT ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ

194

consilier

I

superior

S

195

consilier

I

principal

S

196

consilier

I

asistent

S

197

consilier

I

superior

S

198

consilier

I

debutant

S

199

consilier

I

debutant

S

compartiment gis si documente digitale

200

consilier

I

superior

S

201

consilier

I

superior

s

202

consilier

I

superior

s

BIROU APLICAȚII INFORMATICE, WEB, INTERNET/INTRANET

203

șef birou

gr. I

s

204

consilier

I

superior

s

205

consilier

I

superior

s

206

consilier

I

superior

s

207

consilier

I

superior

s

208

consilier

I

principal

s

209

consilier

I

debutant

s

210

inspector de specialitate

I

S

211

SERVICIUL DE AUTORIZARE SI CONTROL

sef serviciu

gr. I

s

COMPART. AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE

212

consilier

I

superior

s

213

consilier

I

supenor

s

214

consilier

I

debutant

s

215

consilier

I

principal

s

216

consilier

I

principal

s

compart.de autorizare ptr. servicii de transport local

217

consilier

I

superior

s

218

consilier

I

superior

s

219

consilier

I

asistent

s

220

DIRECȚIA TEHNICĂ

director executiv

gr.ll

s

221

SERV.TEHNIC, MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ.SERV COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

set serviciu

gr. I

s

COMPARTIMENT TEHNIC

222

consilier

I

superior

s

223

consilier

I

superior

s

224

consilier

I

superior

s

225

consilier

I

superior

s

226

consilier

I

asistent

s

227

consilier

I

superior

s

228

magaziner-gestionar

I

M

COMPART MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ.SERV.COMUNITARE DE UTILIT.PUBLICE

229

consilier

I

superior

s

230

consilier

I

asistent

s

231

consilier

I

asistent

s

232

BIROUL GOSPODĂRIRE

set birou

gr. II

s

233

consilier

I

superior

s

234

consilier

I

superior

s

235

consilier

I

asistent

s

236

consilier

I

asistent

s

237

magaziner-gestionar

I

M

238

SERVICIUL COORDONARE LUCRĂRI

set serviciu

gr. II

s

239

consilier

I

superior

s

240

consilier

I

superior

s

241

consilier

I

principal

S

242

consilier

I

superior

S

243

consilier

I

superior

S

244

consilier

I

superior

s

245

consilier

I

superior

s

246

insp. specialit.

IA

S

247

insp. specialit.

IA

s

248

insp. specialit.

IA

s

249

SERVICIUL UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

sef serviciu

gr. II

s

250

consilier

I

superior

s

251

consilier

I

superior

s

252

consilier

I

asistent

s

253

consilier

I

principal

s

254

consilier

I

principal

s

255

consilier

I

principal

s

256

consilier

I

asistent

s

257

SERVICIUL ADMINISTRATIV

sef serviciu

gr. I

s

258

insp. specialit.

IA

s

259

insp. specialit.

IA

s

260

administrator

I

M

261

administrator

I

M

262

op. mas. multipl.

I

M

263

muncit, calificat

I

M

264

șofer

I

M

265

șofer

I

M

266

șofer

I

M

267

muncit.calificat

I

M

268

insp. specialit.

I

S

269

muncit.calificat

I

M

270

muncit.calificat

I

M

271

insp specialit.

IA

S

272

șofer

I

M

273

DIRECȚIA INVESTIȚII

director executiv

gr. II

S

274

SERVICIUL INVESTIȚII Șl PROCEDURI ACHIZIȚII PUBLICE

sef serviciu

gr. II

S

275

consilier achiziții publice

I

superior

s

276

consilier achiziții publice

I

superior

s

277

consilier achiziții publice

I

superior

s

278

consilier achiziții publice

I

asistent

s

279

consilier achiziții publice

I

principal

s

280

consilier achiziții publice

I

superior

s

281

consilier achiziții publice

I

asistent

s

282

consilier achiziții publice

I

asistent

s

283

consilier achiziții publice

I

debutant

s

284

BIROU ACHIZIȚII DIRECTE

sef birou

gr-1

s

285

consilier achiziții publice

I

superior

s

286

cons lier achiziții publice

I

asistent

s

287

consilier achiziții publice

I

superior

s

288

ref.specialitate

II

superior

SSD

289

consilier achiziții publice

I

principal

s

290

consilier achiziții publice

I

asistent

s

291

SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

sef serviciu

gr II

s

COMPART.SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI MOBILIZARE

292

consilier

I

superior

s

293

consilier

I

superior

s

294

șofer

I

M

295

muncit, calificat

II

M

COMPART.GESTIONARE SITUAȚII DE URGENTA

296

consilier

I

superior

S

297

referent

III

principal

M

298

set. format ie pompieri

299

pompier

300

pompier

301

pompier

302

pompier

Președinte de ședință

Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

/ /