Hotărârea nr. 70/2020

HOTĂRÂREA NR. 70 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238/2019, nr. 383/2019 și nr. 468/2019 de aprobare a preţului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr. 16, nr. 9, nr. 10, nr.17, respectiv nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 70

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238/2019, nr. 383/2019 și nr. 468/2019 de aprobare a prețului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru

construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr.16, nr. 9, nr.10, nr.17, respectiv nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.12898/19.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.13370/20.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238/2019, nr. 383/2019 și nr. 468/2019 de aprobare a prețului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr.16, nr. 9, nr.10, nr.17, respectiv nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ale art.129 alin.2 lit.c și alin.6 lit.b, art.136 alin. 1 și alin 8, art.139 alin.3 lit.g, art. 196 alin. 1 lit.a și art.243 alin. 1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea art.3 din Hotărârile Consiliului Local nr.238/2019, nr.383/2019 și nr. 468/2019 cu mențiunea:

“Redevența anuală se va indexa în fiecare an cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică pentru capitolul "Servicii". în acest fel, redevența aferentă anului anterior, indexată cu indicele valabil pentru acel an, va deveni redevența pentru anul următor."

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor