Hotărârea nr. 7/2020

HOTĂRÂREA NR. 7 privind actualizarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr. 31 și nr. 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl. 1, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale, ca urmare a reevaluării acestora

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 7

privind actualizarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr.31 și nr.74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl.1, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale, ca urmare a reevaluării acestora

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 3973/20.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul nr. 4685/22.01.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru prin care se propune actualizarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr.31 și nr.74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl.1, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale, conform rapoartelor de evaluare întocmite de expertul evaluator Marcoviciu Sorin -Consulting COM, membru titular ANEVAR, rapoarte comunicate Primăriei Municipiului Sibiu prin adresa înregistrată cu nr. 2780/2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 455 alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.129 alin.(2) lit.“c”, alin.(6) lit.a) și alin.14, art.136 alin.(1) și (8), art.139 alin.(3) lit.“g”, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) și art.300 alin.(1) lit.j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă majorarea valorii de inventar a apartamentului nr.31, nr. inventar: 1009460, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinet medical, la 179.109 lei, conform raportului de evaluare nr. 49/2020, întocmit de expertul evaluator Marcoviciu Sorin

  • - Consulting COM, membru titular ANEVAR, raport comunicat Primăriei Municipiului Sibiu prin adresa înregistrată cu nr. 2780/2020.

Art.2 - Se aprobă majorarea valorii de inventar a apartamentului nr.74, nr. inventar: 1004505, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinet medical, la 180.150 lei, conform raportului de evaluare nr. 48/2020, întocmit de expertul evaluator Marcoviciu Sorin

  • - Consulting COM, membru titular ANEVAR, raport comunicat Primăriei Municipiului Sibiu prin adresa înregistrată cu nr. 2780/2020.

Art.3 - Se aprobă majorarea valorii de inventar a terenului aferent apartamentului nr.31 (în suprafață de 17 mp), nr. inventar: 8001494, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, la 1.740 lei, conform raportului de evaluare nr. 49/2020, întocmit de expertul evaluator Marcoviciu Sorin - Consulting COM, membru titular ANEVAR, raport comunicat Primăriei Municipiului Sibiu prin adresa înregistrată cu nr. 2780/2020.

Art.4- Se aprobă majorarea valorii de inventar a terenului aferent apartamentului nr.74 (în suprafață de 17 mp), nr. inventar: 8001493, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, la 1.750 lei, conform raportului de evaluare nr. 48/2020, întocmit de expertul evaluator Marcoviciu Sorin - Consulting COM, membru titular ANEVAR, raport comunicat Primăriei Municipiului Sibiu prin adresa înregistrată cu nr. 2780/2020.

Art.5 - Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llîe Nistor r l