Hotărârea nr. 69/2020

HOTĂRÂREA NR. 69 privind repartizarea, ca urmare a schimbului a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită de ANL devenită disponibiă prin eliberare, situată in Sibiu, str. Independenței [Date cu caracter personal], conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 471/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5HOTĂRÂREA NR. 69


privind repartizarea, ca urmare a schimbului a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită de ANL devenită disponibiă prin eliberare, situată in Sibiu, str.

Independenței             conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr.471/2019


Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 12464/18.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.13012/20.02.2020, prin care Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, propune aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri destinată închirierii, construită de ANL, devenită disponibilă prin eliberare, situată in Sibiu, str. Independentei                conform procedurii aprobată prin H.C.L.

nr.471/2019,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.471/2019,

Văzând avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.8 alin.6 din Legea nr.152/1998 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin.7, alin. 9 și alin.19 din H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.7 lit.q), art.136 alin.1 și alin.8, art, 139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă repartizarea unei locuințe pentru tineret, ca urmare a schimbului, destinată închirierii, construită de ANL ^^^|deținută cu chirie de familia cu locuința de aceeași categorie cu cea deținută-Independenței, acestei familii, cu consecința eliberării

Art.2 La data încheierii contractului de închid familiesituat în Sibiu, n r a ct

situat in Sibiu, str. eliberată, în vederea soluționării situației locative a la data efectuării schimbului.

, situat în va renunța la contractul


Sibiu, str.Independenței)____________________ ____________________

de închiriere care are ca obiect imobilul situat în Sibiu, str. Independenței și va preda apartamentul, liber de sarcini, cu plata chiriei, a utilităților consumate ia zi etc., în baza unui proces-verbal de predare- primire semnat cu reprezentanții SC. URBANA S.A..

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și directorul SC URBANA SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.


Președinte de ședința Ecaterina BtrkContrasemnează

Secretar General

Dorin flie Nistor